Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2014

Завантажити журнал №2, 2014

Економіка

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У СТРУКТУРНІ ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ

G. Kucherova

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Classic Private University, Zaporozhye

FEATURES INVESTING IN STRUCTURAL FINANCIAL PRODUCTS TO UKRAINE

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE INVESTMENTS EFFICIENCY IN NEW ECONOMY CONDITIONS

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ТУРИСТИЧНА РЕНТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

I. Antonenko

doctor of economics, docent, professor of the Department of Hotel, Restaurant and tourism business, Kyiv National Trade and Economic University

TOURIST RENT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF AREAS FOREST RESOURCES

О. М. Гордуновський

д. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Черкаси

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Gordunovsky

Doctor of historical sciences, associate professor of economy and management department, Cherkasy institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine (Kyiv), Cherkassy

CHALLENGES AND PRIORITIES OF UKRAINE'S ECONOMIC POLICY

Г. І. Карімов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В РЕГІОНАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМАХ

G. Karimov

Ph.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dniprodzerzhinsk State Technical University

THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGIONAL YOUTH PROGRAMS

О. О. Трофименко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів", м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

O. Trofymenko

PhD, Associate Prof. of Department of Economics of enterprise, International University of Finance, Kyiv

THE COMPLEX DYNAMIC ANALYSIS IN SECTOR OF RENEWABLE ENERGY WITH USING OF MACROECONOMIC INDICATORS

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF INVESTMENT PROCESSES REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

О. В. Будько

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Head of accounting and audit department, Dneprodzerzhinsk State technical university

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

А. А. Гнатюк

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

А. Gnatyuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute "Open International University of Human Development "Ukraine"

THE PROBLEMS OF CHOOSING OF MAIN MEANS AMORTIZATION OPTIMAL METHOD

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРЕДУМОВИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ

R. Madyar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of World Economy and Economic Theory, SHEE "Uzhhorod National University"

GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY: BACKGROUND AND CONSEQUENT EFFECT

Л. Ю. Семенова

к. е. н. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics Department, Dnipropetrovsk State Finance Academy

MARKETING APPROACHES IN PERSONNEL MANAGEMENT

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ'ЄКТА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА КОЖНІЙ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Simonova

candidate of economic Sciences, associate Professor

FORECASTING OF COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC SUBJECT AND ITS CAPACITY AT EACH STAGE OF THE COMPANY DEVELOPMENT

В. О. Терновський

к. е. н., доцент кафедри "Аналіз і контролінг", Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДАВАЛЬНИЦЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

V. Ternovsky

candidate of economic sciences, associate professor of Analyses and controlling department, Tavriya State Agrotechnological University, Melitopol

THE CURRENT STATE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL MAINTENANCE OF TOLLING OPERATIONS: TRADITIONAL AND TAX ASPECTS

Г. В. Урсуленко

к. е. н., асистент, асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

G. Ursulenko

PhD, Assistant Professor, Department of Economic Cybernetics, Kyiv National Taras Shevchenko University

THE FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING MARKET

O. Ю. Леoсь

здoбувaч — ст. виклaдaч кaфедpи "Інвестування", Донецький державний університет управління

П. О. Левашов

студент ОКР "бакалавр" кaфедpи "Фінанси", Донецький державний університет управління

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

O. Leos

аpplicant — s. lecturer, department "Investing" DSUM

P. Levashov

student EQL, "bachelor" department "Finance" DSUM

OUTLOOK VENTURE INVESTMENT COMPANY OF UKRAINE, EXPERIENCE IN OTHER COUNTRIES

Д. В. Леус

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ВРАХУВАННЯ ESG-КРИТЕРІЇВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК

D. Leus

PhD student, Department of Economics and Business Administration, Sumy State University

ESG-CRITERIA СONSIDERATION FOR PORTFOLIO INVESTMENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. О. Фірсова

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КВАЗІ-ШАРПА

M. Firsova

National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute'

MODELING INVESTMENT PORTFOLIO SHARES OF UKRAINIAN COMPANIES BASED QUASI-SHARPE MODEL

О. В. Бакалінський

д. е. н., професор кафедри менеджменту організацій і логістики, Держаний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

Л. М. Вовкодав

магістр, Держаний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ГРАНИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ТУРБУЛЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. Bakalinsky

Doctor of Economics, Professor of Department of organization management and logistics, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

L. Vovkodav

Master, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

THE SCOPES OF MARKETING RESEARCHES AT DECISION MAKING PROCESS ІN TURBULENT ENVIRONMENT

Р. М. Дупай

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. Dupai

graduate student of International Management Department, "Kyiv National Economic University after Vadym Hetman"

STRUCTURAL FEATURES OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

І. П. Островська

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

В. О. Непочатенко

аспірант кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

I. Ostrovskaya

lecturer, Department of information systems and technologies, Odessa state agrarian University

V. Nепочатенко

postgraduate student of the Department of Economics, Umansky national University of horticulture

THE ANALYSIS OF FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE PROCESSING INDUSTRY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF UKRAINE

І. В. Кравцова

к. е. н., ст. викл., Донецький державний університет Управління

Ю. Ю. Ткаченко

студентка гр. ІД-10-1, Донецький державний університет Управління

ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. Kravstova

k.e.s., s.l., Donetsk State University of Management

J. Tkachenko

student, IA-10-1, Donetsk State University of Management

MEASURES TO IMPROVE THE FUNCTIONING OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE

Н. С. Узунова

Університет економіки та управління, м. Сімферопіль

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

N. Uzunova

University of Economics and Management, Simferopol

FORMATION OF AN INSTITUTIONAL — INNOVATIVE MECHANISM TO REGULATE THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

К. М. Бреус

студентка, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

K. Breus

the student, the Institute of Continuing Education of Kyiv National Taras Shevchenko University

THE ANALYSIS PROFITABILITY OF THE NATIONALE BANK OF UKRAINE

К. М. Хачко

магістр Національного університету харчових технологій, м. Київ

ВИТРАТИ: ЇХ СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В ФІНАНСОВОМУ І УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКАХ

K. Hachko

master National University of Food Technologies, Kyiv

COSTS: THEIR NATURE AND CLASSIFICATION IN FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING

К. В. Беда

аспірант 2-го року, ХНУ імені В.Н. Каразіна

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РАМКАХ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

E. Beda

PhD student, V.N. Karazin KNU

IMPLEMENTATION OF PROJECTS BY PUBLIC AUTHORITIES WITHIN THE NATIONAL TARGET PROGRAMS

О. С. Твердохліб

к. держ. упр., головний спеціаліст відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

O. Tverdokhlib

candidate of sciences in public administration, chief officer of the academic councils' coordination and scientists certification section, department of research and teaching staff's training, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

HISTORICAL AND LEGISLATIVE PROBLEMS OF ACCESS PROVIDING СONCERNING INFORMATION OF PUBLIC CHARACTER

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАТНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

Member of Parliament of Ukraine, PhD

IMPROVEMENT APPROACHES TO ENVIRONMENTAL PAID IN PUBLIC ADMINISTRATION STABILITY REGIONAL ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ У РАМКАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН БІЗНЕСУ І ВЛАДИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE FRAMEWORK OF THE REGIONAL PARTNERSHIP OF BUSINESS AND GOVERNMENT

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

ANALYSIS OF STATE ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION

І. М. Мажак

к. соц. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА

I. Mazhak

PhD in Sociology, post-doctoral student of Public Health Administration Department, The National Academy of Public Administration, Kyiv

"ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ"METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF "HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE"

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДІАГНОСТИКА СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE DIAGNOSIS OF CONTEMPORARY ISSUES IN THE BIODIVERSITY PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONING OF UKRAINE

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ І ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

N. Shulga

Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University, candidate of technical sciences, associate professor

STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION AS THE INSTRUMENT AND MEAN OF REALIZATION OF PUBLIC EDUCATIONAL POLICY

М. С. Мусєєв

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, голова адміністрації Ленінського району Харківської міської ради

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Museyev

post-graduate student, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Head of Administration of Lenin District of Kharkiv City Council

THE MAIN FEATURES OF MODERN INFRASTRUCTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент