EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2015

Завантажити журнал №2, 2015

Економіка

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У КООРДИНУВАННІ РОБОТИ ПІДСИСТЕМ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

I. Fadyeyeva

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

SYNERGETIC APPROACH IN COORDINATING THE SUBSYSTEMS OIL AND GAS COMPANIES CORPORATE STRUCTURE

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Ю. Б. Кашубіна

к. е. н., в. о. декана фінансово-кредитного факультету, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА"

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, SHEE "National University of Krivoy Rog"

Yu Kashubina

cand. sci. (econ.), аcting dean of the faculty of finance and credit SHEE "National University of Krivoy Rog"

DEFINITIONS ECONOMIC CATEGORY OF "INVESTMENT SECURITY"

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТОРА

V. Onyschenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Chernihiv National Technological University

PECULIARITIES OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND THEIR IMPACT ON THE ACCOUNTING OF INVESTOR

З. В. Валіулліна

к. е. н., старший викладач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Z. Valiullina

Ph.D., senior lecturer, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE TRANSPORT SECTOR IN UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

І. М. Поворознюк

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

I. Povorozniuk

candidate of economic science, associate professor of the Chair of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

PROSPECTS OF DEVELOPMENT EUROPEAN MARKET TOURIST SERVICES

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

О. Stavytskyi

assistant of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

USAGE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISES OF BAKING INDUSTRY

О. С. Дзямулич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РЕЙТИНГИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. Dzyamulych

Ph. D., associate professor of Marketing Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

THE RATINGS IN THE CONTROL SYSTEM OF BUSINESS REPUTATION OF THE ENTERPRISE

М. С. Наумов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ

M. Naumov

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Economic Theory, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF KHARKIV REGION UNDER CONDITIONS OF MODERN CRISIS

М. П. Петренко

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО МІСТА: КОМОДИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ, ПРОСТОРУ, КУЛЬТУРИ

M. Petrenko

PhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

THE ECONOMY OF THE MODERN CITY: COMMODIFICATION OF HUMAN, SPACE, CULTURE

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ю. Л. Кулик

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. Сhorna

PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

Y. Kulik

Master 2 course special. "International Management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

BUILDING AN EFFECTIVE COMPETITIVE PRICING POLICY OF ENTERPRISE

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

S. Pakhoda

Postgraduate student, "European University"

DIRECTIONS OF NON-STATE PENSION FUNDS INVESTMENT ACTIVITY ACTIVATION

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tovmasyan

Researcher, "European University"

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE INVESTMENT SUPPORT AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Ю. С. Табачок

аспірант відділу державних фінансів, ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Yu Tabachok

a graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURCES TO STIMULATE INVESTMENT AND INNOVATION

Г. А. Меджидова

докторант, Азербайджанский научно-исследовательский Институт экономики и организации сельского хозяйства

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР АГРАРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

G. Majidova

Doctoral scientific Azerbaijan Research Institute of Economics and the organization of agriculture

INVESTMENT FACTOR OF AGRICULTURAL MODERNIZATION

В. О. Борисова

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Хмельницький національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

V. Borisova

Postgraduate student of the Department of Economics and business, Khmelnitsky national University

THE EFFICIENCY OF OPERATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Білецька

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, м. Вінниця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Biletska

Vinnitsa institute of constructing of clothes and enterprise, Vinnitsa

ISSUES OF THE DAY OF TRANSFORMATION PROCESSES ARE IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

Н. Ч. Бахышев

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

РОЛЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

N. Baxishev

Dissertant, Azerbaijan State Economic University

THE ROLE ENERGY RESOURCES OF CASPIAN REGION FOR PROVIDING ENERGY SAFETY OF COUNTRIES OF EUROPEAN UNION

Е. О. Ещенко

стажер, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОСТРАНСТВА В МЕХАНИЗМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Е. Eshchenko

graduate employee, V.N. Karazin Kharkiv National University

NETWORK COMMUNITIES OF ELECTRONIC SPACE IN THE MECHANISM OF INSTITUTIONAL REFORMATION OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM

С. Г. Маринчук

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ТА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

S. Marynchuk

a postgraduate student of National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

ANALYSIS OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONES AND TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

ANALYSIS OF LEGISLATIVE AND LEGAL REGULATION FOR PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN SPHERE OF EDUCATION

В. М. Князевич

доктор мед. наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Л. І. Жаліло

доктор біол. наук, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Kniazevych

Doctor of Medicine, Head, Chair of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration, Kyiv

L. Zhalilo

Doctor of Biology, Prof., Chair of Public Health Care Management, National Academy of Public Administration, Kyiv

NECESSITY OF GOVERNMENT STRATEGY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF UKRAINIAN POPULATION IN CURRENT SITUATION

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

A. Sitsinskiy

doctor of sciences is from state administration, рrofessor, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Е. В. Дробко

кандидат наук з державного управління, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СВІТОВА ПРАКТИКА ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН — ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

E. Drobko

PhD in Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE WORLDWIDE EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE MODELS OF THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE CHURCH — EXPERIENCE FOR THE UKRAINE

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

K. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE CURRENT STATE AND AREAS FOR IMPROVEMENT OF THE INFORMATION SUPPORT FOR SOCIAL SERVICES DELIVERY IN UKRAINE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

МОЖЛИВОСТІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОЗБРОЄННЯМ ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

POSSIBILITIES OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN RELATION TO PROVIDING OF ARMED FORCES OF UKRAINE BY AN ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE: PECULIARITIES, TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

МОДЕЛЬ САМОУПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ З КОНТУРОМ НЕГАТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ

M. Andrienko

MODEL OF SELF-ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY WITH THE NEGATIVE FEEDBACK LOOP

К. Д. Хорольський

здобувач кафедри Інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ З ПОТУЖНИМ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ

K. Khorolskyi

Researcher, Department Innovation Management and Business Management-Process, Krivorozhsky National University

INNOVATION-INTELLIGENT DEVELOPMENT INDUSTRIAL COMPLEX REGION POWERFUL OF MINING AND SMELTING CLUSTER

С. А. Вавренюк

здобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РОЛЬ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

S. Vavrenyuk

competitor in the scientific and research laboratory management in the sphere of civil protection of the National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE ROLE OF THE FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT AMONG YOUTH: STATE MANAGERIAL ASPECT

Р. В. Мірошніченко

здобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

R. Miroshnichenko

competitor in the scientific and research laboratory management in the sphere of civil protection of the National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

STATE ECOLOGICAL POLICY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

С. М. Сітарський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

S. Sitarskiy

Postgraduate Department of globalization, European integration and national security management, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC AUTHORITIES IN RESOLVING SOCIAL AND POLITICAL CONFLICTS

О. М. Соколова

начальник лікувально-діагностичного центру Сакського центрального військового клінічного санаторію ім. М.І. Пирогова, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

O. Sokolova

Chief of Curatively-Diagnostic Center Saki Central Military Clinical sanatorium the name M.I. Pirogov, candidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

GOVERNMENT REGULATION OF THE SYSTEM SANATORIUM AND HEALTH RESORT TREATMENT SERVICEMEN OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили