EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2016

Завантажити журнал №2, 2016

Економіка

О. В. Ольшанська

д. е. н., професор, завідувач кафедри регіональної економіки і туризму, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

O. Olshanska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Chair of Regional Economy and Tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES DETERMINING FACTORS THAT FORMING THE INVESTMENT POTENTIAL HOUSEHOLDS

Є. Є. Дмитрієв

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Українська академія банківської справи, м. Суми

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

Ye Dmytriiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international economics, Ukrainian Academy of Banking, Sumy

THE METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF KAZAKHSTAN'S FINANCIAL STABILITY LEVEL IN CONDITIONS OF GLOBAL COMMODITY MARKETS VOLATILITY

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ КАРТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

SIMULATION MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS: SOFTWARE TOOLS AND AREAS OF IMPROVEMENT

В. П. Шкатула

к. э. н., главный государственный инспектор Житомирской таможни Государственной Фискальной Службы, г. Житомир

ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК

V. Shkatula

Ph.D., Chief Inspectorof the Zhytomyr Customs Service of the State Fiscal, Zhytomyr

THE IMPACT OF WORLD ECONOMIC TRENDS ON THE GLOBAL SUPPLY CHAIN

М. І. Бублик

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

В. І. Рура

магістрант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ДЛЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

M. Bublyk

Doctor of Sciences in Economic, Assoc. Prof., Assoc. Prof. of Management and International Business Department, Doctoral, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

V. Rura

master, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

REGULATION NATIONAL ECONOMY FOR GREENING PRODUCTION

О. Л. Фещенко

к. е. н., доцент, заступник директора — декан факультету Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Св. Великої княгині Ольги ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Н. В. Каменева

здобувач, Міжрегіональної Академії управління персоналом

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ

O. Feshhenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor. Dean of the Faculty of St. Grand Duchess Olga International Economics and Finance Institute at Private JSC "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management"

N. Kamenevа

Applicant at Private JSC "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management"

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE ACTIVITIES OF METALLURGICAL ENTERPRISES ON THE ENVIRONMENT IN UKRAINE"

І. В. Тюха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. А. Козачок

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАН РИНКУ МОЛОКА: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ

I. Tykha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

I. Kozachock

magistr, National University of Food Technologies, Kiev

MARKET OF MILK CONDITION: WORLD AND DOMESTIC ASPECT

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. В. Андрушко

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ-СУБ'ЄКТІ ЗЕД У ФРУКТОВО-ОВОЧЕВІЙ ГАЛУЗІ

O. Sheremetinska

PhD in economic science, Professor of department of management of foreign economic activity and logistics, National university of food technologies, Kiev

V. Andrushko

master, National university of food technologies, Kiev

ELEBORATION OF MARKETING PROGRAM FOR DEVELOPMENT OF EXPORT ACTIVITIES ON ENTERPRISES-SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN FRUIT-VEGETABLES TRADING

В. В. Ащаулов

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Ashchaulov

External Doctoral Candidate Management and Administration Department, SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

MONITORING MODELING OF ECONOMIC SECTOR DEVELOPMENT WITH UNCERTAN PARAMETERS OF STATE REGULATION

А. О. Татарульєва

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

A. Tatarulyeva

External Doctoral Candidate Management and Administration Department, SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

DEVELOPMENT OF PRACTICAL INSTRUMENTS FOR INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT CONTROL OF UKRAINIAN METALLURGICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY

Мамедова Кямаля Мехти кызы

ст. преп. каф. "Экономика и менеджмент в сфере услуг", Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕКТОРОМ АЗЕРБАЙДЖАНА

Mamedovа Kamal Mehdi gizi

Senior lecturer in "Economics and Management in the service sector" Department, Azerbaijan Architecture and Construction University

MACROECONOMIC DYNAMICS CONTROL CONSTRUCTION SECTOR IN AZERBAIJAN

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ҐЕНЕЗА ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

GENESIS THEORIES OF LEADERSHIP

В. Д. Долот

к. держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ МЕДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (МАТЕРІАЛЬНІ, ТРУДОВІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ): ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЇХ СУТНОСТІ ТА ВАРТІСНОГО ВИМІРУ (ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ)

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ECONOMIC RESOURCES HEALTH ORGANIZATION (MATERIAL, LABOR, INTELLECTUAL AND FINANCIAL) THEORETICAL FOUNDATIONS THEIR ESSENCE AND VALUE TERMS (THE ISSUE OF PRICING AND DETERMINING THE COST OF HEALTH SERVICES)

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, зав. кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Ю. В. Бурих

здобувач кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

S. Marova

D. P. A., Prof., head of the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol

Y. Buryh

Applicant at the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol

ANALYSIS OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ПРО НОВУ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

D. Nekhaychuk

Ph.D., associate professor, doctoral ORISM NASM, the President of Ukraine

ABOUT OF THE NEW MODEL STATE DEVELOPMENT: CONCEPTUAL APPROACH

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

PAN-EUROPEAN EXPERIENCE COUNTERACTION OF ILLEGAL MIGRATION

П. П. Мовчан

аспірант кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

P. Movchan

PhD student of globalization, European integration and national security management's department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

STATE POLICY CONCERN NATIONAL IDENTITY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL-LEGAL ASPECTS

М. В. Семененко

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

M. Semenenko

Postgraduate Student of Department of Management of National Economy and Economic Policy National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVEMENT OF THE GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Ю. А. Олениченко

ад'юнкт кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Ju Olenychenko

PhD student, Department of management and organization activities in civil protection, NUCPU

EXPERT ANALYSIS OF EFFECTIVENESS PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE AREA OF SAFETY MANIPULATION WITH SOLID WASTES

В. Ю. Сташенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

V. Stachenko

graduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

GENESIS AND THE CURRENT STATE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM LAND RESOURCES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили