Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2017

Економіка

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління, Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

S. Biriuk

PhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management USMDI, Kyiv

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FINANCIAL SERVICES DEVELOPMENT ON THE PRIMARY REAL ESTATE MARKET OF UKRAINE

В. Г. Саенко

к. н. по физ. восп. и спорту, доцент, доцент кафедры олимпийского и профессионального спорта, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск

КУМУЛЯТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА И ЕЕ НАПОЛНЕНИЕ — ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИИ

V. Saienko

PhD in physical education and sport, Associate Professor, Associate Professor of Olympic and professional department, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk

CUMULATIVE EFFECTIVENESS OF SPORTS BUSINESS AND ITS CONTENT — AN EXPERIMENTAL BASIS FOR INNOVATION

Г. О. Горіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

G. Gorina

PhD, associate professor , associate professor of the International Economics and Tourism Department Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhajlo Tugan-Baranovsky

THE CONCEPTION OF FORMATION AND MANAGEMENT DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET IN TERMS OF SPATIAL POLARIZATION

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту, ФММ НТУУ "КПІ"

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ГЛОБАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

LOW-CARBON DEVELOPMENT: GLOBAL MOTIVATIONAL INSTRUMENTS

О. М. Тимощук

доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Інститут технологій управління та права, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О. В. Мельник

доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Інститут технологій управління та права, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О. В. Мірошник

магістр, факультет управління і технологій, Інституту технологій управління та права, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЗАСТОСУВАННЯ МИТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Business logistics and transport technologies on water transport Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of technology management and law

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Business logistics and transport technologies on water transport Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of technology management and law

A. Miroshnik

master, faculty of management and technology, Kyiv state Academy of water transport named after Hetman Petro Konashevych-Sahaidachnyi Institute of technology management and law, Kyiv

APPLICATION OF CUSTOMS LOGISTICS WATER TRANSPORT

О. В. Гамова

к. е. н., доцент, доцент кафедри ОАОта А, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри ОАОта А, Запорізька державна інженерна академія

Т. В. Федоренко

магістрант, Запорізька державна інженерна академія

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor, associate professor of accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, m. Zaporizhzhya

I. Kozachok

Sr. lecturer in accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

T. Fedorenko

Master, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

THE INNER CONTROL OF SALARY AT THE ENTERPRISE

М. О. Коваленко

асистент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ

M. Kovalenko

аssistant Department of Banking, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

DEPOSIT POLICY BANKS IN UKRAINE AND ITS IMPACT ON THE EFFECTIVENESS OF DEPOSIT ATTRACTION OF RESOURCES

О. В. Мартинюк

студент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АЛЬФА-СИНТЕЗ"

O. Martyniuk

Student of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

A. Grechko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE ECONOMICAL SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT PROCESS OF FORMATION OF PROFITABILITY ON THE EXAMPLE OF "ALFA SINTEZ"LLC

І. С. Литвин

студентка магістратури фінансово-економічного факультету, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

I. Lytvyn

Student of master program of Finance and Economic Faculty, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

WAYS OF IMPROVING THE CASH FLOW MANAGEMENT

К. М. Савченко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

K. Savchenko

a master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL INSURANCE IN CASE OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

В. М. Швайдак

аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvaidak

PhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

REGULATORY PRINCIPLES OF INVESTMENT ACTIVITY INTENSIFICATION

С. О. Бесараб

здобувач кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Besarab

Competitor of the Department of Economics of Enterprise, Kyiv National Economic University, Ukraine

PROBLEMS OF INVESTMENT METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. В. Жайворонок

старший викладач, Європейський університет

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОВІДНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. Ghayvoronok

senior lecturer, Еuropean University

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE LEADING BAKERY COMPANIES UKRAINE

Л. А. Лутай

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

К. С. Міщенко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

С. А. Тюлєнєв

аспірант, Інститут підготовки кадрів, Державної служби зайнятості України, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКА ПЕРЕБУДОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

L. Lutay

D.Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of management Institute of training of public service employment of Ukraine

K. Misсhenko

PhD (Public Administration), Associate Professor, Department of public management and public administration Institute of training of public service employment of Ukraine

S. Tiulenev

Postgraduate student of the Institute of training of public service employment of Ukraine

MANAGERIAL RESTRUCTURING OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

КІНЕМАТОГРАФІЧНА СФЕРА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

CINEMATIC SPHERE AS AN OBJECT OF STATE CULTURAL POLICY OF UKRAINE

Н. М. Левченко

д. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

Т. С. Самарська

магістрант з обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет

ПОДАТКОВА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАКТИЧНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКІВ

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation, Zaporizhzhya National Technical University

T. Samarskaya

мaster of аccounting and аuditing, Zaporizhzhya National Technical University

TAX DEREGULATION AS AN ELEMENT OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE NEW DEVELOPMENT MODEL OF STATE CONTROL OVER THE PAYMENT OF TAXES

В. Й. Ганяк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАУКИ І РЕЛІГІЇ У ПРОТИДІЇ ВИКЛИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ В РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Haniak

postgraduate student of division of European, globalization, integration and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND RELIGION IN COUNTERING CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL INTERESTS IN THE RELIGIOUS SPHERE OF UKRAINE

А. О. Рогуля

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Rogulya

graduate student of Public Administration and Local Self-Government Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN LIFE SAFETY TERRITORIAL COMMUNITIES

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ВИЯВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL RESEARCH ORGANIZATIONS TO IDENTIFY INTERNAL AND EXTERNAL THREATS THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

О. І. Юр'єва

здобувач, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ

O. Yurieva

candidate for a degree, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENTS DIRECTIONS OF ORGANIZATIONAL COMPONENT OF MECHANISM OF TAX DEBT MANAGEMENT IN UKRAINE

Є. В. Клеп

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ

E. Klep

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ANALYSIS OF ECONOMIC, ECOLOGYCAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE OLD INDUSTRIAL CITIES IN UKRAINE

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CLASSICAL MODELS OF ECONOMIC EQUILIBRIUM REGULATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент