Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2018

Завантажити журнал №2, 2018

Економіка

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

І. О. Анурова-Приходько

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design

I. Anurova-Prykhodko

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies and Design

THE RIGHT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE THROUGH THE PRIMARY GLOBAL TRENDS

С. О. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ

S. Kushnir

Candidate of Economics Science, associate professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of Zaporizhzhya National University

M. Vernidub

student of Zaporizhzhya National University

EVALUATION OF INVESTMENT RISKS IN INNOVATION IN UKRAINE

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. Є. Яновський

студент 6 курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК КОНКУРЕНТОЗДАТНА АЛЬТЕРНАТИВА ПЕНСІЇ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

K. Yanovskiy

6th year student, master, The Dniprovs'kyy, National University named after Oles' Gonchar

COMPENSATIVE LIFE INSURANCE COMPETITIVE PENSION ALTERNATIVE

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

М. В. Кутова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АУДИТ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Makarenko

Doctor of Science in Economics, Professor of the Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, Zaporizhzhia State Engineering Academy

M. Kutova

Master Student, Zaporizhzhia State Engineering Academy

AUDIT OF REVENUE FROM PRODUCT REALIZATION AS A DEALER OF EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

Ф. О. Гавриленко

магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

F. Havrylenko

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION IN RECORD OF PAYMENTS TO BUYERS AND CUSTOMERS IN ORDER TO STRENGTHEN THE SAFETY INFORMATION IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри ОАОА, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач ОАОА, Запорізька державна інженерна академія

Т. Ю. Ашифіна

магістр, кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ "БЗ ЗБВ"

O. Gamova

Candidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing, Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing, Zaporizhzhia State Engineering Academy

T. Ashifina

Master, Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF INVENTORY ACCOUNTING AND ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION ON THE ENTERPRISE

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

O. Denysov

doctoral, "KROK" University, Kiev

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE STATE AND LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE INDUSTRY

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

Ю. В. Гірман

Голова Наглядової ради ПАТ "Банк Альянс", м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ НА БАЗІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Yu. Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC "Bank Alliance", Kyiv, Ukraine

BACKGROUNDS FOR THE OPTIMUM MODEL FOR PROVISION OF FINANCIAL SAFETY OF THE BANK ON THE BASIS OF THE WORLD EXPERIENCE

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

І. І. Сідорова

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Ie. Mishchuk

PhD, assoc. prof., department of Accounting, Taxation and Public Management and Administration, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

I. Sidorova

Master's student, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

ANALYSIS OF ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE: PROBLEMS

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Department of applied economics and international economic relations of V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University

ORGANIZATION OF THE FUNCTIONING OF MODERN WHOLESALE MARKETS

А. А. Штех

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Н. В. Харченко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

A. Shtekh

master, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhya

N. Kharchenko

Doctor of Economics, Professor of the Accounting, Analysis, Taxation and Audit Department, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhya

THE WAYS OF THE LOW-VALUE AND FAST-WEARING ITEMS ACCOUNTING IMPROVEMENT

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА АКТИВІВ, ЩО ВТРАЧЕНО АБО ПОШКОДЖЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

ACCOUNTING ACCOUNT OF LIABILITIES AND ASSETS LOSSED OR DAMAGINED IN RESULT OF BOARD ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Державне управління

П. С. Покатаєв

д. н. з держ. упр., доцент, Класичний приватний університет

ПРОЦЕСИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

P. Pokatayev

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Classical Private

PROCESSES OF DECOMMUNIZATION IN UKRAINE: CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FURTHER REALIZATION

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

Т. К. Митропан

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

T. Mitropan

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TO THE ISSUE OF MANAGING BY THE PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION IN UKRAINE

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

M. Ishchenko

doctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT BODIES IN ADDRESSING THE PROBLEM OF HOMELESS ANIMALS

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ СПОРІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ СОТ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES IN UKRAINE ON THE BASIS OF WTO PROCEDURAL MECHANISMS

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ, Україна

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Р. В. Закусило

к. т. н., доцент кафедри ХТВМС, заступник директора з наукової роботи, Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка, Україна

ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

R. Zakusylo

Ph.D., assistant professor of HTVMS, Deputy Director of Research, Shostka Institute of Sumy State University, Shostka, Ukraine

TECHNICAL AND LEGAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НС

V. Fedorchak

PhG in Public Administration, Doctoral Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION OF THE RISK OF AN EMERGENCY

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СИЛОВИМИ ТА СПЕЦІАЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ ДЕРЖАВИ

Yu. Vychalkivska

аpplicant of Khmelnytskyi university of management and law

UKRAINE'S RESPONSIBILITY FOR THE ESTABLISHMENT OF DEMOCRATIC CIVIL SURVEY OVER THE POWER AND SPECIAL STRUCTURES OF THE STATE

З. М. Бурик

старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Z. Buryk

Senior Lecturer of the Department of Regional Administration and Local Self-Government of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF PROCESSES OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Т. Ф. Нахкур

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

T. Nahkur

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PUBLIC POLICY OF FORMATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN CONSTRUCTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент