EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2

Завантажити журнал №2, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.5

О. П. Кириленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. С. Максимчук

аспірант кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

O. Kyrylenko

Doctor of Economic Sciences, Proffesor, Head of the Department of Finance named after S. Yuriy, Ternopil national economic university, Ternopil

O. Maksymchuk

Post-graduate student of the Department of Finance named after S. Yuriy, Ternopil national economic university, Ternopil

CAPITAL INVESTMENTS FROM LOCAL BUDGETS: MODERN PRACTICE AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.12

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. А. Рянічева

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Ryanicheva

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE AUDIT PRODUCTION COST OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.20

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. П. Дубенець

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. But

master 2 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

V. Dubenets'

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

STIMULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE CONCEPT OF CROSS-BORDER COOPERATION IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.24

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

А. М. Джура

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

СТАРТАПИ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Management Department,Kyiv national University of technologies and design

A. Dzhura

student of Management Department, Kyiv national University of technologies and design

STARTUPS AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: CONCEPT, MEANING, FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.32

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. Б. Малиш

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

L. Malysh

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.38

О. В. Євтушевська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК У КОНТЕКСТІ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ ТОВАРІВ-НОВИНОК

O. Yevtushevska

PhD, Lecturer of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS IN A CONTEXT OF NEW PRODUCTS PERCEPTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.42

К. О. Кухта

к. е. н., викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

В. В. Джура

викладач обліково-фінансових дисциплін, заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

K. Kukhta

PhD in Economics, teacher of accountant-financial of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

V. Dzhura

teacher of accountant-financial, deputy director of educational work, teacher of the highest category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

HISTORICAL GENESIS OF LAND TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE: CURRENT ASPECTS AND EVOLUTION OF LAND TAX DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.48

Л. Д. Павленко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,ННІ бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету

В. П. Семенець

студент, ННІ бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Banking and Insurance Finance Department ESI of Business Technologies of UAB of Sumy State University

V. Semenets

Student ESI of Business Technologies of UABS of Sumy State University

THE SYSTEM OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF THE BANKING SYSTEM AS THE BASIS OF A STABLE FUNCTIONING OF THE DOMESTIC ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.56

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

К. О. Журавель

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРІВ ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy

K. Zhuravel

master AA-17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO CONDUCTING INTERNAL AUDIT OF GOODS FOR TIMELY DETECTION OF THREATS IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.64

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. В. Біла

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

O. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Bila

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF AUDIT OF FIXED ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.71

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Г. С. Колісніченко

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

L. Ivchenko

Candidade of Sciences (Physics and Mathematics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kiev

H. Kolisnichenko

Master, National University of Food Technologies, Kiev

TOURIST AND RECREATION POTENTIAL OF THE KHERSON REGION IN TERMS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.79

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

А. В. Майна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

А. Mayna

master AA-17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

PROPOSALS FOR IMPROVING THE AUDIT OF FIXED ASSETS IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.87

Н. І. Олійник

д. н. з держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

CТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

N. Olijnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Policy and Governance of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE STATE OF REALIZATION OF NUCLEAR CLEANING POLICY IN WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.95

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, Головний вчений секретар наукової установи ГО "Академія національної безпеки"

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО КОДУ ТА ДЕРЖАВНОСТІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientific institution of the Public organization "Academy of National Security"

TRANSFORMATION OF THE CULTURAL CODE AND STATEHOOD IN THE POSTMODERN ERA AND CORRELATION BY THEM IN THE CONTEXT OF POLITICAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.102

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOCIAL DOCTRINE OF THE ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF POLITICAL TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.107

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ

I. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CONCEPTUALIZATION OF POLITICAL RISK

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.113

І. А. Гриджук

к. держ. упр., доцент, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

I. Hrydzhuk

Ph.D., Associate Professor, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

IMPLEMENTATION OF MARKETING CONCEPT IN PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.118

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D., Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

PROCESSING AND ANALYSIS OF THE PRIMARY SOCIOLOGICAL INFORMATION ON THE QUESTIONS WHICH ARE MOST MOST ACTIVE FOR THE PROVISION OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE FOREIGN POLITICAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.124

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

RECREATIONAL INFRASTRUCTURE AS THE MAIN COMPLEX OF THE RECREATIONAL SPACE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.128

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

ASSESSMENT OF THE INDICATORS OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.134

В. О. Коновал

к. держ. упр., державний експерт експертної групи з питань реалізації проектів цифрової трансформації генерального департаменту цифрової трансформації, Державне агентство з питань електронного урядування України, м. Київ

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ

V. Konoval

PhD in Public Administration, State expert for digital projects implementationDepartment general for digital transformation State agency for e-Governance of Ukraine, Kyiv

NETWORKING TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT PHILOSOPHICAL CONCEPTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.140

В. В. Іванюта

к. держ. упр., Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. Ivaniuta

Philosophiae doctor, Zhytomyr State Technological University

MECHANISM OF STATE REGULATION OF RELATED PROPERTY: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.145

І. І. Самойлова

к. держ. упр., завідувач навчально-методичного відділу Навчально-наукового центру організації освітнього процесу, Університет державної фіскальної служби України

О. О. Самойлов

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management, University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Samoilov

рostgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FORMATION OF PUBLIC REGULATORY MECHANISM IN THE FIELD OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.149

З. Я. Павлишин

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів, Україна, керівник інформаційного агентства "Медіастар" — директор ТОВ "Холдинг "МедіаСтар", м. Львів

РЕФОРМА СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. Pavlyshyn

The applicant of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (Ukraine, Lviv), head of the Information Agency "Mediastar", Director of Holding "Mediastar", Lviv

REFORM THE SYSTEM OF INTRODUCTION MODERN TECHNOLOGIES TO THE INFORMATIVE PROVIDING THE STATE ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.155

І. В. Ярмолинська

здобувач Хмельницького університету управління та права

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF THE REFORM OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE AND CHILDHOOD CARE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили