Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2

Завантажити журнал №2, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.5

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

Л. М. Будняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of finance, banking, insurance and еlectronic payment systems, State Agrarian and Engineering University in Podillia

L. Budnyak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking, insurance and еlectronic payment systems, State Agrarian and Engineering University in Podillia

THE CURRENT SITUATION AND THE PROBLEMS OF INVESTMENT DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL SECTORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.12

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

FOREIGN EXPERIENCE IN ATTRACTING INVESTMENT IN INTELLECTUAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.17

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Ю. С. Ярашикли

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

Yu. Yarashykly

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONTROL OF CASH OPERATIONS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.24

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій

В. С. Харенко

магістр, Національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Food Technologies

V. Kharenko

mastеr, National University of Food Technologies

DEVELOPMENT OF THE TOURISM POTENTIAL THE CHERNIGIV REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.29

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Д. Д. Кучкіна

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

D. Kuchkina

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.36

Г. І. Михайліченко

д. е. н., професор кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ДЕСТИНАЦІЙ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

H. Mykhailichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

A. Klimova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF DESTINATIONS OF CASTLE TOURISM (THE CASE OF THE TERNOPIL REGION)

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.43

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ASSESSMENT AND CONTROL OF CREDIT CAPACITY OF SMALL BUSINESSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.49

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department,National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Kots

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department,National University "Lviv Polytechnic", Lviv

I. Lashchyk

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department,National University "Lviv Polytechnic", Lviv

UKRAINIAN CRYPTОCURRENCY IMPLEMENTATION AS A TOOL FOR THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. О. Коць

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. І. Лащик

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.54

В. О. Романишин

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. О. Бернацька

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за програмою "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Romanyshyn

PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Bernatska

student of a Master's degree program "Financial management in business",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FINANCIAL STRATEGY AND ITS ROLE IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.63

О. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Національний авіаційний університет, м. Київ

А. Д. Тітаренко

студентка факультету економіки та бізнес-адміністрування,Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ: ОБЛІКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

O. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, National Aviation University, Kyiv

A. Titarenko

Student of the Faculty of Economics and Business-Administration, National Aviation University, Kyiv

ECONOMIC DEFINITION AND CLASSIFICATION OF INVENTORIES: ACCOUNTING AND MANAGERIAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.68

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. Fedorenko

postgraduate student, Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

RESEARCH OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF UKRAINIAN TOURIST SERVICES MARKET ACTORS IN THE CONTEXT OF FORMING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.76

М. Є. Бондарчук

старший викладач, Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. Bondarchuk

applicant, Odessa national Polytechnic University, Odessa, Ukraine

STRATEGIC GOALS OF FOOD MARKET DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.82

Т. М. Тростенюк

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

T. Trosteniuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

MAIN PRODUCTS OF ACTIVITIES OF STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ECONOMIC CONTEXT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.89

П. К. Ситник

д. філос. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

В. М. Купрійчук

д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

В. В. Карлова

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Р. А. Небожук

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРИНЦИПИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

P. Sytnyk

Doctor of Philosophy, Professor,Professor of the Department of Social and Humanitarian policies, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

V. Kupriichuk

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Departament of Social and Humanitarian policies, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

V. Karlova

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Departament of Public policy and political аnalytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

R. Nebozhuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department Social and Humanitarian Politic, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CILTURAL SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.95

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

FEATURES OF FORMATION OF STATE DEFENSE ORDER IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.99

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛОБІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LOBBYING AS A TOOL FOR THE REALIZATION OF STATE SECURITY GOALS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.104

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії та економіки,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ЦЕРКВОЮ

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration,Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy, Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STATE REGULATION OF RELATIONS BETWEEN STATE AND CHURCH

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.114

Л. А. Мельник

к. держ. упр., головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

STATUS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS ON PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.122

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

UNEMPLOYMENT AND EMIGRATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.126

О. А. Марушева

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ

O. Marusheva

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Public Administration, Doctoral Research Scholar of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL AND REGULATORY MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.134

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік", м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director mc KinderKlinik, Kiev

HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE: STRATEGIC ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.141

Р. Ю. Прав

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом, Кафедра менеджменту та адміністрування начально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів МАУП, Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія Управління персоналом"

ПРОТИДІЯ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ

R. Prav

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management Department of Management and Administration of the Educational — Scientific Institute of Management, Economics and Finance of IAPM,Private Joint-Stock Company "Higher Educational Institution "Interregional Academy of Personnel Management"

COMBATING EXTERNAL INFORMATION THREATS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.146

Д. В. Дроздов

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТ-АГЛОМЕРАЦІЙ ТА ПРИЛЕГЛИХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ МІСТОБУДІВНИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ КОНЦЕПЦІЙ

D. Drozdov

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of Poltava State Agrarian Academy of Ukraine

MODERN URBAN AND TRANSPORT CONCEPTS AS A KEY TO MANAGE THE DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS AND ADJASENT JOINT TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.152

М. Е. Мар'янович

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗБУДОВІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

M. Marianovych

postgraduate student of the Department of Finance, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN BUILDING CRITICAL INFRASTRUCTURE TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.158

Музхер Хуссеін Музхер Марван

здобувач кафедри публічного адміністрування, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Muzher Hussein Muzher Marvan

applicant of the International Academy of Personnel Management

PERSPECTIVE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS OF THE STATE AND BANKING SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент