Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2

Завантажити журнал №2, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.5

А. С. Завербний

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Н. Р. Сокульський

студент ОКР "Магістр", спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ПАНДЕМІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР ЦИФРОВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

A. Zaverbnyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

N. Sokulskyi

Master's student specialty "Management of foreign economic activity", Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

PANDEMIC AS A CATALYST OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.10

О. І. Качан

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПРОЯВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

O. Kachan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics And International Business, Institute of economics and management, Natіonal Unіvеrsіty of Watеr and Еnvіronmеntal Еngіnееrіng, Rivne

MANIFESTATIONS OF INFORMATION BUSINESS IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.16

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. А. Юрченко

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Облік і оподаткування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. В. Королькова

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Yurchenko

second-level higher education applicant majoring Accounting and taxation, Dnipro State Agrarian and Economic University

T. Korolkova

second-level higher education applicant majoring in Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF THE CURRENT ASSETS AND THEIR INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.23

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, Senior Lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INCLUSIVE FORMAT OF CREATIVE INDUSTRIES FOR SOCIAL BUSINESS

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНКЛЮЗИВНИЙ ФОРМАТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.30

В. В. Кулаженко

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

В. В. Лазоренко

к. е. н., старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

О. Ф. Кузнецов

старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

V. Kulazhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University оf Trade And Economics

V. Lazorenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University оf Trade And Economics

O. Kuznetsov

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis,Kyiv National University оf Trade And Economics

RESEARCH OF THE INVESTOR'S STOCK PORTFOLIO FORMATION ALGORITHM USING THE FUZZY SET THEORY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.38

Ю. Ю. Арістов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Yu. Aristov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCIAL POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.44

Р. В. Безпалий

аспірант, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНТЕХ-ІННОВАЦІЇ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

R. Bezpalyi

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FINTECH INNOVATIONS: PRECONDITIONS OF GENESIS AND MODERN TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.50

А. Ю. Проскокова

аспірант кафедри економіки та підприємництва,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ДЛЯ РІТЕЙЛЕРІВ

A. Proskokova

Postgraduate student, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL MECHANISM OF INNOVATION MANAGEMENT FOR RETAILERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.56

К. О. Рапута

аспірант кафедри економіки та підприємництва,ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

K. Raputa

Postgraduate student, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv, Ukraine

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF VENTURE FINANCING OF STARTUPS IN UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.64

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПЕРІОД МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ

O. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

D. Deydey

Postgraduate Student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

WAYS TO PROTECT THE VOTING RIGHTS OF CITIZENS DURING THE 2020 LOCAL ELECTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.70

М. М. Бердар

д. е. н., професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. В. Євтушевська

к. е. н., доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

M. Berdar

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Ecological Management and Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Management and Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WAYS OF STATE ECONOMIC POLICY IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.76

О. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет "Львівська політехніка"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

O. Bilyk

PhD in Economics" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

FORMATION OF A SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIAL RISKS IN WORLD PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.82

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Д. П. Мороз

студент ОС "Магістр" спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК КАДРОВИЙ РЕСУРС ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

D. Moroz

Master's student of specialty "Public management and аdministration", Polissya National University, Zhitomir

EFFECTIVE LEADERSHIP AS A PERSONNEL RESOURCE FOR PUBLIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.88

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Пурцхванідзе

к. філос. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Purtskhvanidze

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

LEADERSHIP IN PUBLIC SERVICES: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.95

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ОГЛЯД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE MECHANISM OF EXTERNAL COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AND THE ARMED FORCES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.101

М. В. Макаренко

к. м. н., директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЧНИХ ЗАГРОЗ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ: ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic, Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FACE OF EPIDEMIC THREATS IN THE WORLD AND IN UKRAINE: REVIEW OF SCIENTIFIC LITERATURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.105

М. О. Дурман

к. т. н., доцент, заслужений працівник освіти України,професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

M. Durman

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University Ukraine, Kherson

ECONOMIC INCENTIVES AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATORY POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.2.111

С. О. Малонога

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ МОДЕЛІ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНИ

S. Malonoga

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF A CONCEPTUAL ARCHITECTURAL MODEL OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент