Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2010

Економіка

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, докторант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ

Є. А. Стефанович

аспірант, Національний університет ДПС України

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

О. С. Арапов

аспірант кафедри "Економіки підприємства та підприємництва", Хмельницький національний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЯКІСНА ОЦІНКА З ПОЗИЦІЙ VBM

С. В. Крива

здобувач кафедри "Фінанси та кредит", Вінницький національний технічний університет

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ІННОВАЦІЯ"

О. Д. Данілов

к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Київський економічний інститут менеджменту

Л. В. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, в. о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

Н. М. Проскуріна

к. е. н., доцент

В. П. Коваленко

аспірант, Запорізький національний університет

НАУКОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

В. В. Ємець

аналітик, інвестиційна група "ТАСК"

ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ ПРОЯВИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Л. М. Прокопишин

к. е. н., асистент, НУ "Львівська політехніка"

В. Я. Карковська

асистент, НУ "Львівська політехніка"

О. Л. Політанська

асистент, НУ "Львівська політехніка"

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

П. О. Лук'яшко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки та управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. І. Топій

аспірант кафедри фінансів, НУ "Львівська політехніка"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Д. О. Дил

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ФІЛІАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДУ ЕФЕКТУ, ЯКИЙ ОЧІКУЄТЬСЯ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

О. Г. Пухкал

докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВА КРИЗА: ШЛЯХ ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ СИСТЕМ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ — СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ "ТУРБОТА" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ МІСЦЕВОГО КУРСУ ВАЛЮТ У ПРОЦЕСАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. О. Драган

докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Я. В. Бережний

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Слобожан

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В РОБОТІ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Т. Є. Ромат

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Т. І. Гладка

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент