EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2011

Економіка

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. М. Кваша

д. е. н., професор кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АКВАКУЛЬТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО: ВІД НАУКОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДО ПРОМИСЛОВИХ МАШТАБІВ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГІВ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

С. О. Корецька

д. е. н., проф. кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

"ТІНЬОВА" ЕКОНОМІКА: НАСЛІДКИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Л. І. Бабій

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВІ ТА РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

І. Г. Ганечко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Моджтаба Сейфоллахи

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА ИРАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

П. П. Перконос

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗМІЩЕННЯ АКТИВІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ПРАКТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Ф. П. Ткачик

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

М. О. Проскуріна

аспірант кафедри теорії та історії господарства, ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ В МЕЖАХ КЕЙНСІАНСТВА

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. Ю. Тарануха

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ

О. С. Борисюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

К. І. Маліношевська

аспірант, Національний авіаційний університет, ІЕМ

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ АВІАКОМПАНІЙ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. М. Петрашова

фінансовий директор, ПрАТ "УкрНДІСВД"

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. М. Салівончик

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСВІТИ У СОЦІАЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ ТА ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА РІВНЯ СИСТЕМНОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В АСПЕКТІ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ АГЕНТСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Богуш Бомановски

аспирант, Лодзкий университет, Польша

СИСТЕМА ОРГАНОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША

М. В. Макаренко

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Є. В. Гончаров

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. Г. Поплевічева

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗНИЖЕННІ РИЗИКІВ ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

А. В. Канченко

аспірант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

КОМУНІКАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ З ІНФОРМУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОЛІТИКИ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

В. В. Полторак

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили