Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2011

Економіка

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. М. Кваша

д. е. н., професор кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АКВАКУЛЬТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО: ВІД НАУКОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДО ПРОМИСЛОВИХ МАШТАБІВ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГІВ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

С. О. Корецька

д. е. н., проф. кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

"ТІНЬОВА" ЕКОНОМІКА: НАСЛІДКИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Л. І. Бабій

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВІ ТА РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

І. Г. Ганечко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Моджтаба Сейфоллахи

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА ИРАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

П. П. Перконос

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗМІЩЕННЯ АКТИВІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ПРАКТИКА В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Ф. П. Ткачик

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

М. О. Проскуріна

аспірант кафедри теорії та історії господарства, ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ В МЕЖАХ КЕЙНСІАНСТВА

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. Ю. Тарануха

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ

О. С. Борисюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

К. І. Маліношевська

аспірант, Національний авіаційний університет, ІЕМ

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ АВІАКОМПАНІЙ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. М. Петрашова

фінансовий директор, ПрАТ "УкрНДІСВД"

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. М. Салівончик

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСВІТИ У СОЦІАЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ ТА ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА РІВНЯ СИСТЕМНОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В АСПЕКТІ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ АГЕНТСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Богуш Бомановски

аспирант, Лодзкий университет, Польша

СИСТЕМА ОРГАНОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША

М. В. Макаренко

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Є. В. Гончаров

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. Г. Поплевічева

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗНИЖЕННІ РИЗИКІВ ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

А. В. Канченко

аспірант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

КОМУНІКАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ З ІНФОРМУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОЛІТИКИ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

В. В. Полторак

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент