Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2012

Економіка

О. О. Демешок

к. е. н., Київський національний університет технологій та дизайну МОН молодьспорту України

В. В. Микитенко

д. е. н., професор, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, м. Київ

ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПРОВАДЖЕННЯ УЗГОДЖЕНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

М. П. Буковинська

доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, директор, Інститут менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ УТВОРЕНЬ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академіїя водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТОСТІ

С. В. Дубовик

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄС

В. В. Брижатий

к. е. н., генеральний директор ПАТ "ФАКЕЛ

СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ І В УКРАЇНІ ЗОКРЕМА

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Н. С. Клунко

к. е. н., доцент, докторант, Ренійський інститут Дніпропетровського університету Економіки і Права у м. Рені Одеської обл.

М. В. Рета

к. е. н., доцент, Національний Технічний Університет "ХПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ

Є. Н. Водовозов

аспірант, Харківський Національний університет радіоелектроніки

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖКГ

Т. Л. Вишинська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

О. В. Гребенюк

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Шморгун

аспірант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МОДЕЛЬ "КРЕДИТОР-ПОЗИЧАЛЬНИК" У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІГОР

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ РІВНОВАГИ ТА РОЛЬ ТНК

Н. В. Діденко

аспірант, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

А. Ю. Царук

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Я. П. Стуконог

аспірантка кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

П. С. Покатаєв

кандидат наук з державного управління, Класичний приватний університет

КОРУПЦІЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД КУТОМ ЗОРУ ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Р. Р. Марутян

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАУДСОРСИНГУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

"РОЗУМНІ" ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ: КОНЦЕПЦІЯ, ПЕРЕВАГИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

МОЛОДЬ ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. П. Борисенко

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ М'ЯСА

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

О. А. Мендрік

здобувач на кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

О. О. Дорошенко

аспірант кафедри охорони громадського здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Заліська

д.фарм.н., проф., кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Н. П. Кризина

доктор наук державного управління, доцент, Заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи , ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" м. Київ

"РОЗПОДІЛ РИЗИКУ" ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА ВИСОКОВАРТІСНЕ ЛІКУВАННЯ

О. Л. Корольчук

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові Україниa

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я — ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Н. О. Щур

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Козакова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ "КОМУНІКАЦІЯ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент