EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2012

Економіка

О. О. Демешок

к. е. н., Київський національний університет технологій та дизайну МОН молодьспорту України

В. В. Микитенко

д. е. н., професор, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, м. Київ

ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПРОВАДЖЕННЯ УЗГОДЖЕНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

М. П. Буковинська

доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, директор, Інститут менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ УТВОРЕНЬ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академіїя водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТОСТІ

С. В. Дубовик

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄС

В. В. Брижатий

к. е. н., генеральний директор ПАТ "ФАКЕЛ

СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ І В УКРАЇНІ ЗОКРЕМА

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Н. С. Клунко

к. е. н., доцент, докторант, Ренійський інститут Дніпропетровського університету Економіки і Права у м. Рені Одеської обл.

М. В. Рета

к. е. н., доцент, Національний Технічний Університет "ХПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Я. Р. Корнійко

аспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ

Є. Н. Водовозов

аспірант, Харківський Національний університет радіоелектроніки

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРАТЕГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖКГ

Т. Л. Вишинська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

О. В. Гребенюк

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Шморгун

аспірант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МОДЕЛЬ "КРЕДИТОР-ПОЗИЧАЛЬНИК" У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІГОР

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ РІВНОВАГИ ТА РОЛЬ ТНК

Н. В. Діденко

аспірант, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

А. Ю. Царук

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Я. П. Стуконог

аспірантка кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

П. С. Покатаєв

кандидат наук з державного управління, Класичний приватний університет

КОРУПЦІЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД КУТОМ ЗОРУ ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Р. Р. Марутян

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАУДСОРСИНГУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

"РОЗУМНІ" ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ: КОНЦЕПЦІЯ, ПЕРЕВАГИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

МОЛОДЬ ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. П. Борисенко

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ М'ЯСА

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

О. А. Мендрік

здобувач на кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

О. О. Дорошенко

аспірант кафедри охорони громадського здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Заліська

д.фарм.н., проф., кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Н. П. Кризина

доктор наук державного управління, доцент, Заслужений лікар України, заступник директора з наукової роботи , ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" м. Київ

"РОЗПОДІЛ РИЗИКУ" ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ НА ВИСОКОВАРТІСНЕ ЛІКУВАННЯ

О. Л. Корольчук

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові Україниa

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я — ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Н. О. Щур

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Козакова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ "КОМУНІКАЦІЯ"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили