Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2013

Економіка

Б. А. Дадашев

д. е. н., професор, заступник директора, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

І. М. Боярко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

РОЗВИТОК ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

B. Dadashev

Doctor of Economics, professor, Deputy Director, Sebastopol Institute of Banking оf The National Bank оf Ukraine

I. Boiarko

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking оf The National Bank оf Ukraine

DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION IN THE CONTEXT OF INVESTMENT PROCESS

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО ВТЯГУЮТЬСЯ В ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ

V. Bozhanova

PhD, Prof., Department of Management, Project Management and Logistics Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

THE EFFICIENT LOGISTICS CHAIN DEVELOPMENT AND GROUNDING IN ORDER TO INTRODUCE NEW PRODUCT IN COMPANIES THAT ARE INVOLVED IN INTERNATIONALIZATION

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТИКИ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

J. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law

THE INSTRUMENTS FOR THE ENTERPRISE'S BANKRUPTCY THEARTS DIAGNOSTICS

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ РІЗНОГО РІВНЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. Brezhnyeva-Yermolenko

Ph. D., associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

FORMING THE PROFITS BUDGETS OF DIFFERENT LEVEL IN THE CONTEXT OF TASKS A BUDGETARY ADJUSTING

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент кафедри фінансів і державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ

M. Tymoshenko

Ph. D, associate professor of the department of the Finance and Governance, The state Financial Dnipropetrovs'k academy

EFFECTIVENESS OF MEDIUM-TERM BUDGET PLANNING AND ITS CRITERIA

Ш. Т. Алиев

к. э. н., доцент, Сумгаитский Государственный Университет, докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г.Баку

ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Sh Aliyev

Cand.Econ.Sci., Assistant professor of Sumgait State University, Doctorial Student of Azerbaijan State Economy University, Baku

PRIORITIES AND PROBLEMS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN GLOBALIZATION CONDITION

В. Є. Реутов

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

В. В. Силкін

асистент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ У РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ МОНОПОЛІЙ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

V. Reutov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the International Economics Chair and Director, Crimean Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after V. Hetman"

V. Silkin

Assistant of the International Economics Chair and Director, Crimean Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after V. Hetman"

SOCIO-ECONOMIC ASYMMETRIES IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS OF VERTICALLY INTEGRATED MONOPOLIES IN THE REGIONS OF UKRAINE

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

О. В. Тимошенко

аситент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

КОМУНАЛЬНИЙ БАНК ЯК ІНСТИТУТ СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Butska

Ph D, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

O. Timoshenko

Assistant, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

COMMUNAL BANK AS AN INSTITUTION TO PROMOTE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

R. Vilhutska

Postgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN THE SYSTEM OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

Н. М. Ігнатченко

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин

ПРІОРИТЕТИ ВКЛЮЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОСТІР

N. Ignatchenko

сompetitor, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of International Relations

PRIORITIES OF INCLUDING THE COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE IN THE GLOBAL INVESTMENT SPACE

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Slobodchykova

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kiev

INVESTMENT MAINTENANCE THE INTRODUCTION OF RESOURCE- AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN THE TERMS OF MANUFACTURING RESTRUCTURING OF STEEL COMPANIES

Р. С. Яресько

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Iaresko

Postgraduate Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

NATURE AND RISK CLASSIFICATION OF ENERGY COMPANIES

М. М. Бережанський

здобувач кафедри економіки підприємства, старший викладач кафедри фінансів, Інститут економіки і міжнародних відносин ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Berezhansky

applicant of the Department of Enterprise Economics, Associate Professor of the Finance Department of the Institute of Economics and International Relations of the State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University"

TECHNOLOGY PLATFORMS AS A TOOL TO INTENSIFICATION INNOVATION DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Н. О. Руденко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, ЧДУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв

ОБЛІК ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

N. Rudenko

lecturer, accounting and audit department Black Sea State University named by Petro Mohyla, Ukraine

ACCOUNTING OF INCOMES OF THE SPECIAL FUND IN STATE UNIVERSITIES

А. О. Самойленко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЛЬ ТУРИЗМУ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. Samoylenko

Ph D Student at Dnipropetrovsk National Oles Gonchar University

THE ROLE OF TOURISM IN THE WORLD ECONOMY

Є. Б. Гєллєр

здобувач, Київський національний університет будівництва і архітектури

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

E. Geller

Competitor, Kyiv national university of constitutions and architecture

ROLE OF MANAGEMENT IN THE PROCESS OF FORMING OF FISCAL POLICY OF ENTERPRISE

В. В. Гой

аспірант, Харківський національний економічний університет

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ

V. Goi

post-graduate student, Kharkiv National Economic University

SOME FEATURES OF USING FOREIGN EXPERIENCE TO STATE REGULATION OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN UKRAINIAN CONDITIONS

І. В. Штиль

Аспірантка НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВКЛАДНИКІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

I. Shtil

Post-graduate student of "Academy of financial management" Ministry of Finance of Ukraine

SYSTEM TO PROTECT THE INTERESTS DEPOSITORS OF CREDIT UNIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE

О. Л. Макеєва

Генеральний директор, ТОВ Аудиторська фірма "Аксьонова та партнери", Віце-президент МГО РНБА

РЕФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

O. Makeeva

CEO, Ltd. Audit firm "Aksenova and partners" Vice President of NGO CIAA

REFORMING THE AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE BASED ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Б. О. Бутко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦIЙНI AСПЕКТИ ЕКОНОМIЧНИХ ТЕОРIЙ IННОВAЦIЙНОГО РОЗВИТКУ

B. Butko

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVOLUTIONARY ASPECTS OF ECONOMIC THEORIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

В. П. Беглиця

д. держ. упр., доцент, проректор з наукової роботи, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

V. Behlytsya

d. derzh. upr., Associate Professor, Vice-Rector Black Sea State University Petro Mohyla Mykolayiv

DEFINITION AND STRUCTURE OF EFFECTIVE FINANCIAL MECHANISM OF MODERNIZATION SHIPBUILDING INDUSTRY

В. І. Андріяш

к. політ. н., доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

V. Andriyash

Ph D in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

MONITORING THE ETHNOPOLITICAL SITUATION IN UKRAINE (EXAMPLE MYKOLAIV REGION)

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

МОДЕЛІ КОНЦЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ

F. Uzunov

Ph. D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

MODEL CONCESSION RELATIONS AS PROMISING FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

О. В. Тимошенко

депутат Луганської обласної ради

РОЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА

O. Tymoshenko

deputy of the Luhansk Regional Council

THE ROLE OF THE MODERN STATE IN THE REPRODUCTION OF THE BUSINESS POTENTIAL OF THE SOCIETY

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГІОНІ

V. Uzunov

Ph. D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

A GROUND OF MECHANISM OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REGION

Н. Д. Шульга

к. тех. н., директор, Київський транспортно-економічний коледж

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

N. Shulga

candidate of engineering sciences, director, Kyiv traffic and economic college

A PUBLIC EDUCATION POLICY IN THE COUNTRIES THE VYSHEGRAD'S GROUP

Т. О. Корнієнко

начальник відділу Департаменту стратегії розвитку зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: ДЕЯКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

T. Kornienko

Head of the Division Communication Strategy Development Department of State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine

STATE ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF TELECOMMUNICATIONS: SOME TERMINOLOGICAL ASPECTS

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Y. Orlenko

Ph. D. Doctoral Student, Donetsk State University of Management

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

С. В. Ірхіна

аспірант, національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

S. Irkhina

graduate student, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

INNOVATION AND INVESTMENT VEHICLES OF STRUCTURAL MODERNIZATION AND COMPETITIVENESS OF THE HOUSING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF BUILDING AFFORDABLE HOUSING IN UKRAINE

В. В. Антонюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Antoniuk

graduate student, National Academy of Public Administration the President of Ukraine, Kiev

THE MAIN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE STATE OF INFORMATION SECURITY POLICY

І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційного-аналітичного забезпечення, Адміністраціяї Державної прикордонної служби України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

I. Buresh

senior officer of the Criminal Analisys and Information and Analytical, Support Department of the State Border Guard Service Administration, Kyiv

THE ORETICAL AND PRACTICAL QUESTIONS OF INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AND OPERATIONAL DIVISIONS, IN PARTICULAR DURING THE DISCLOSURE OF CRIMES IN THE SPHERE OF TRAFFICKING

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції,, ХарРІ НАДУ, м. Харків

РОЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ В ЗАПОБІГАННІ І ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

THE ROLE OF THE MODERN STATE IN THE PREVENTION AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент