EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2014

Завантажити журнал №20, 2014

Економіка

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

T. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

REALITIES AND PROSPECTS OF REVENUES OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF CORPORATIONS DEVELOPMENT: THE GLOBAL DIMENSION

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

О. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

NATIONAL DEBT OF UKRAINE: ESSENCE AND MANAGEMENT METHODS

Я. К. Шаповал

проректор з науково-педагогічної роботи, економічних та соціальних питань, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС СТУПЕНЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

I. Shapoval

vice-rector on scientific and pedagogical work, economic and social questions, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

INTEGRAL INDEX OF THE DEGREE OF INVOLVEMENT OF UKRAINE INTO THE WORLD ECONOMY

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

FORMATION OF PRICING POLICY OF AN ENTERPRISE ON THE BASIS OF REFLEXIVE MANAGEMENT OF INTERNAL MARKETING

Д. В. Клиновий

к. е. н., с. н. с., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

D. Klynovyi

Candidate of Economics, Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Melnyk

Candidate of Economics, Associate Professor, National State Tax Service University of Ukraine

INNOVATION BASIS OF PERSPECTIVE MODERNIZATION OF THE SYSTEMS OF MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES OF UKRAINE

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

SUBSTANTIATION OF IMPACT OF INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE ON FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVENESS

Н. В. Коба

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів", м. Київ

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

N. Koba

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Innovation, International University of Finance

HUMAN CAPITAL EVALUATION AT UKRAINIAN DESIGNING ORGANIZATION OF GAS INDUSTRY

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

A. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university

MODELING OF SOCIAL-ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE INDUSTRIAL CITY

Г. І. Зима

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Н. І. Самбурська

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

G. Zyma

Candidate of economic sciences, associate professor, professor of department of accounting and audit, HEE "Poltava University of Economics and Trade"

N. Samburska

Candidate of economic sciences, senior lecturer of department of accounting and audit, HEE "Poltava University of Economics and Trade"

APPROACH TO THE IMPROVEMENT OF CALCULATION OF HOTEL SERVICES PRIME PRICE

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

AN INTEGRATED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE BLACK SEA REGION

О. В. Родіонов

к. е. н., ст. викладач каф. економіки підприємства та управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

МЕТОДИКИ І СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ТА ОСВІТНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

A. Rodionov

candidate of economic Sciences, senior lecturer of Department, Business Economics and human resources management Lugansk national agrarian Universit

METHODS AND STANDARDS OF THE PERSONNEL AND EDUCATIONAL POTENTIAL FOOD SECTOR

С. С. Стоянова-Коваль

к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

В. В. Попович

к. е. н., доц. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Брацславця Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

S. Stoyanova-Koval

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

V. Popovісh

Candidate of Economics Associate Professor, Chair of Information Systems and Technology behalf Bratsslavtsya M.O.

FEATURES UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

THE CONCEPT OF FORMING A SYSTEM OF WORK'S SAFETY MANAGEMENT ON CONSTRUCTION ENTERPRISES

Э. А. Мусаев

докторант, НИУЦ по труду и социальным проблемам

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

E. Musayev

Doctoral student, Scientific Research and Training Center on labour and social problems

THE REGULATION NORMATIVE-LAW MECHANISMS OF SOCIAL SERVICE FIELDS IN AZERBAIJAN

А. М. Мельник

аспірант кафедри фінансів, Національний університет ДПС України

ЕВОЛЮЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

A. Melnik

PhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

THE EVOLUTION OF THE TAXATION OF REAL PROPERTY IN UKRAINE AND WORLDWIDE

О. М. Ковальова

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

O. Kovalova

postgraduate, Odessa National Economic University, Odessa

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC IMPLEMENTATION OF THE VENTURE FINANCING ON THE CONDITIONS OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

S. Romanchuk

PhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE ESSENCE OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF RECYCLING: ECONOMIC ASPECT

Ю. С. Рибалко

асистент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСОМ ТНК

Y. Rybalko

Teacher of Department of international finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

Б. Ю. Москвін

аспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІД КОРПОРАТИВНИХ ЗАХВАТІВ

B. Moskvin

Postgraduate student, Self-governing (autonomous) research university "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kiev

GOVERNING THE PROTECTION OF CORPORATIONS FROM CORPORATE TAKEOVERS

А. А. Гуменний

аспірант кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

A. Gymenniy

PhD student financial market department of National university of state tax service of Ukraine

STRUCTURAL COMPONENTS OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE TAX POTENTIAL OF SECURITIES MARKET

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ "Криворізький національний університет", аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВАЦІЙ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE "Kryvyi Rih National University", Post-graduate student, SHEE "Kryvyi Rih National University"

INNOVATION POLICY AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF INNOVATION PRACTICALITY IN UKRAINE AT REGIONAL LEVEL

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

A. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

THE PROFESSIONALISM OF CIVIL SERVANTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ І СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ya Berezhnyi

PhD, Chief Consultant, Department of Economic Strategy, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

ECONOMIC REFORMS AND PUBLIC EXPECTATIONS IN UKRAINE

О. М. Бурін

к. ф.-м. н., докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЗВИТОК ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

O. Burin

PhD, doctoral student, National academy of public administration the President of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF DIRECT DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL REFORM IN UKRAINE

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF THE BUSINESS OF MEDICINES: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

THE CONCEPTUAL APPROACHES TO REFORM OF INVESTMENT POLICY IN UKRAINE

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY

О. В. Пістракевич

аспірант кафедри європейської інтеграції, НАДУ при Президентові України

РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ПРОЦЕС ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Pistrakevych

postgraduate student of European Integration's Department of NAPA

ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AS A PROCESS OF DEEPENING EUROPEAN INTEGRATION

Т. С. Яровой

аспірант, Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ

T. Yarovoy

Postgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PARLIAMENTARISM AS A MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF DEMOCRACY

Л. М. Лисак

аспiрант кафедри полiтичної аналiтики i прогнозування, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, м. Київ

ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

L. Lysak

graduate student of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, The President of Ukraine, Kiev

THE TAX SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES: A COMPARATIVE ANALYSIS

Д. І. Дідух

аспірант, КНУ ім. Т. Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕГАРЕГУЛЯТОРІВ

D. Didukh

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATE REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: PROBLEMS OF DEREGULATION AND MEGAREGULATORS

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

STATE REGULATION BODIES FOR FORENSIC ERA DIRECTORY OF THE UKRAINIAN NATIONAL REPUBLIC

Є. А. Вилгін

к. держ. упр. докторант, Академія муніципального управління

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

E. Vylhin

PhD in Public Administration Doctoral Academy of Municipal Management

EVOLUTION MECHANISMS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

O. Prysiazhniuk

Ph.D., associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF THE ADMINISTRATIVE WORK OF THE MANAGEMENT STAFF OF DISTRICT STATE ADMINISTRATIONS

І. В. Точиліна

молодший науковий співробітник, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Tochylina

junior researcher, Academy of Financial Management, Kyyiv

DEVELOPING METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF TAX INCENTIVES FOR INNOVATION ACTIVITIES

О. М. Смірнова

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Smirnova

Senior Teacher of department of Fires Preventive and Vital Safety of the Population, Institute of the State Administration in Sphere of Civil Protection

THE MODEL OF REGULATORY IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL PROTECTION

О. А. Савенко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНОМУ РАДИКАЛІЗМУ

O. Savenko

graduate student of department of national safety of the National academy of state administration at President of Ukraine, Kyiv

CIVIL SOCIETY AS A FACTOR OF COUNTERACTING POLITICAL RADICALISM

К. М. Семенюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

K. Semeniuk

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ADMINISTRATIVE METHODS OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF JEWELRY IN UKRAINE

С. Л. Клименченко

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

S. Klimenchenko

Researcher Academy of Municipal Management

TRENDS OF MODERNIZATION MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL SECTOR

О. М. Кудрейко

здобувач, Академія муніципального управління

КРИТЕРІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

A. Kudreyko

Researcher Academy of Municipal Management

STRATEGY CRITERIA AND REGULATION OF QUALITY EDUCATION

Л. В. Майорова

здобувач, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. Mayorova

Researcher Academy of Municipal Management

EFFECTIVE MODELS OF SOCIAL-ECONOMIC ORIENTATION REGIONAL POLICY

А. М. Мишко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

A. Myshko

postgraduate student of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SEA PORTS: THE COMMUNICATIVE ASPECT

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

ORGANIZATION AND PLANNING IN PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS POSTGRADUATE EDUCATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили