EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2015

Завантажити журнал №20, 2015

Економіка

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

Д. В. Щербатих

к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

АНАЛІЗ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКУ ОБЛАСТЬ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Shpylova

Doctor of economic Sciences, Professor head of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

D. Shcherbatykh

Candidate of Economic Sciences associate Professor of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHERKASY REGION: STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Т. Г. Величко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АПК

T. Velichko

candidate of economic sciences, associate professor of Department of management of organizations, Odessa regional Institute of public administration National Academy of public administration under the President of Ukraine

THE MAIN SOURCES OF IMPLEMENTATION AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF ECONOMIC SUBJECTS IN AGRICULTURE

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТРЕНДИ ТЕМАТИЧНОГО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

THE MODERN TRENDS OF THEMATIC RESPONSIBLE INVESTMENT

А. А. Теребух

к. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму, НУ "Львівська політехніка"

Н. П. Яворська

старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, НУ "Львівська політехніка"

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

A. Terebuh

PhD, Associate Professor, Head of the department of Tourism NU "Lviv Polytechnic"

N. Jaworskа

senior lecturer of the department environmental policy and environmental management of NU "Lviv Polytechnic"

INVESTMENT ASPECTS REVIVAL WOODWORKING INDUSTRY OF UKRAINE

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

NATURE OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS ECONOMIC DEVELOPMENT FACTORS

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ІЗ СУМІЖНИМИ НАУКОВИМИ СФЕРАМИ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

RELATIONSHIP MANAGEMENT CONTROL FROM RELATED SCIENTIFIC FILDS

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

TARGET-ORIENTED MANAGEMENT SYSTEM IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

І. Ю. Сальман

д. ю. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

М. І. Ібатуллін

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ І МІСЦЕ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ М'ЯСА І М'ЯСОПРОДУКТІВ

I. Salman

Dr. of Law Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

N. Ibatullin

Ph.D.of Economics, associate Professor National University of life and environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE AND POSITION OF UKRAINIAN PRODUCERS ON THE WORLD MARKET OF MEAT AND MEAT PRODUCTS

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

CONTROLLING MECHANISM DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE OF REGION: ESSENCE AND COMPONENTS

Х. Я. Яремик

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства, м. Львів

М. І. Яремик

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства, м. Львів

КРИТЕРІЇ ТА АЛГОРИТМ ОБРАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДУМКИ У ЗВІТІ АУДИТОРА

Kh Yaremyk

PhD (Economics), assistant professor of financial and economic security, accounting and audit, Ukrainian Academy of printing

M. Yaremyk

PhD (Economics), assistant professor of financial and economic security, accounting and audit, Ukrainian Academy of printing

CRITERIA AND ALGORITHM FOR THE ELECTION OF AUDIT OPINION IN THE AUDITOR'S REPORT

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

B. Dergaliuk

PhD (Economics), Associate Professor of Economics and Business Department, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute

DIRECTIONS IMPROVE PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL BUSINESS IN UKRAINE

Д. О. Пильнов

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СУДНОВІ ЗАПАСИ: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І КОНТРОЛЬ

D. Pylnov

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Accounting and Auditing Department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

SHIP STORES: DEFINITION, CLASSIFICATION AND CONTROL

А. В. Колодійчук

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ

A. Kolodiychuk

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESSES AS CONDITIONS OF ICT IMPLEMENTATION

Ю. С. Печуляк

к. е. н.,доцент кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту, Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ

УМОВИ СПІВПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ З РЕКРУТИНГОВИМИ АГЕНТСТВАМИ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ВОНИ ПРОПОНУЮТЬ В УКРАЇНІ

J. Pechulyak

Ph.D. in Economical Science, Associate Professor of accounting and auditing, marketing and management, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

TERMS OF COOPERATION ENTERPRISES WITH RECRUITMENT AGENCIES AND SERVICES THAT THEY OFFER IN UKRAINE

Т. П. Радіщук

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна", м. Луцьк

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

T. Radischuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business, Lutsk Institute of Human Development University "Ukraine", Lutsk

MODELING THE MECHANISM OF INNOVATION IN MARKET CONDITIONS

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Ю. А. Ященко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. Paska

Dr. of Econ. Sciences, Bila Tserkva National Agrarian University

Yu Yashchenko

postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

CURRENT STATE AND TRENDS OF RURAL DEVELOPMENT IN KYIV REGION

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

М. О. Варгатюк

аспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Dobriansky

Ph.D., Professor, chair of economic theory and economy of enterprise, Odessa State Agrarian University, Odessa

M. Varhatiuk

graduate, Odessa State Agrarian University, Odessa

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

О. І. Дребот

д. е. н., старший науковий співробітник, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

О. Г. Швець

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ З ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИМИ ЗЕМЛЯМИ

O. Drebot

Doctor of economy, assistant professor, senior research, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

О. Shvets

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO ENSURE SUSTAINABLE USE AHRORESURSHONO POTENTIAL OF REGION OF TECHNOGENIC DISTURBED LAND

О. А. Дороніна

д. е. н. доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Донецький національний університет, м. Вінниця

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Doronina

Dr. of economic sciences, associate professor, professor, Department of Personnel Management and Labour Economics, Donetsk National University, Vinnitsa

РERSONNEL POLICY AS INSTRUMENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

Багиров Фирдовси Дамет оглы

докторант кафедры "Банковское дело", Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г. Баку, Азербайджан

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Bagirov Firdovsi Damet Ogly

Doctoral student in "Banking" Azerbaijan State Economic University, Baku, Azerbaijan

WAYS OF IMPROVING THE INVESTMENT ENVIRONMENT OF AZERBAIJAN'S ECONOMY

Г. С. Жулай

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

G. Zhulai

PhD student of economic enterprise, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

BASIC ASPECTS OF EFFICIENCY MANAGMENT ON THE LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

В. В. Левківський

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

НОВИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР

V. Levkivskyi

postgraduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

NEW DIMENSION OF STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN UKRAINE AND CHINA

М. О. Козік

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

ВПЛИВ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

M. Kozik

postgraduate student, Chernihiv National Technological University

THE IMPACT OF EXPORT POTENTIAL ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMPLEX OF REGIONS IN CONDITIONS OF ACTIVATION EUROINTEGRATION PROCESSES

І. Л. Артеменко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ДОВГОСТРОКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

I. Artemenko

postgraduate student, macroeconomics and public administration department, Kiev national economic university named after Vadym Hetman, Kiev

INVESTMENT AS A FACTOR OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH OF UKRAINE

К. І. Москаленко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

K. Moskalenko

Postgraduate, Vasyl Karazin National University of Kharkiv, Kharkiv

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UKRAINE

О. О. Полуляхова

аспірант кафедри управління та фінансово- економічної безпеки, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО СТРАХОВОГО РИНКУ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Poluliakhova

graduate student of the Department of Economic and financial security the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

THE IMPACT OF THE INTERNAL INSURANCE MARKET FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

К. З. Назыров

аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

K. Nasyrov

Post-Graduate Student, V.N.Karazin Kharkоv National University, Kharkоv

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF NATIONAL COMPETITIVENESS

К. В. Третяк

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

K. Tretiak

postgraduate student of Insurance Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IMPROVEMENT OF REINSURANCE MARKET STATE REGULATION IN UKRAINE

В. Б. Дзюндзюк

д. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

Н. В. Григоренко

викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

V. Dziundziuk

doctor of science in public administration, professor, head of Political Science and Philosophy Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

N. Grigorenko

lecturer of Management and Organization of Civil Protection Chair, National University of Civil Protection of Ukraine

IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF PUBLIC E-SERVICES IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., докторант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНДИКАТОРИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ: ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS: UKRAINE'S POSITION IN INTERNATIONAL RANKINGS

Н. Д. Шульга

к. тех. н., доцент, директор, ДВНЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University

TENDENCY IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL POLICY IN GERMANY

Я. В. Добрянський

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Y. Dobriansky

Phd, doctoral candidate, Academy of municipal management

THE PRINCIPLES AND WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF REGIONAL AUTHORITIES IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

А. В. Огілько

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

HАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

A. Ohilko

PhD student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES BY THE EXAMPLE OF THE JUDICIARY UKRAINE

О. В. Денисюк

здобувач, науково-дослідна лабораторія управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Denisyuk

researcher of research laboratory management in Civil Protection at National University of Civil Defence of Ukraine

INCREASING THE ROLE OF STATE REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY PROVIDING IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили