Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2016

Завантажити журнал №20, 2016

Економіка

Д. В. Крилов

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

D. Krylov

Candidate of Economic Sciences, doctoral student of Finance, banking and insurance Department, Zaporizhzhya national university, Ukraine

FEATURES OF APPLICATION THE ALGORITHM OF FORMATION ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF REALISATION THE INVESTMENT PROJECT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PROBLEMS OF TRANSNATIONAL HARMONIZATION OF SYSTEMS AIMED TO REGULATE AND MOTIVATE INVESTMENTS IN SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

METHODOLOGICAL AND INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Yevtushevska

PhD, assistant of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PECULIARITIES OF CONSUMERS' BEHAVIOR ON MARKET UNDER MODERN CONDITIONS

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЙОГО СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

I. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

STRATEGIC CONTROLLING OF THE ENTERPRISE: ITS NATURE, IMPORTANCE, BASIC METHODS AND TOOLS

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ РОЛІ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКАХ

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance Academy of Municipal Administration

CURRENT UNDERSTANDING OF THE ROLE OF FINANCIAL INNOVATION AND INNOVATION IN BANKS

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Кам'янське

ОБЛІК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Kamenskoe

ACCOUNTING FOR SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES AS AN INFORMATION BASIS FOR SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMPANY

В. І. Карюк

к. е. н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Karіuk

Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Л. В. Вовк

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв України, м. Київ

С. О. Пузирьов

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

L. Vovk

Candidate of Physics Mathematics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts of Ukraine, Kyiv

S. Puzyrov

graduate student, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE AS ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SYSTEM OF ITS STRATEGIC

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, проф. кафедри бізнес-кономіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Л. Л. Маслюк

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

L. Maslyuk

master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF LIGHT INDUSTRY'S ENTERPRISES' ACTIVITY IN MARKET RELATIONS

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

Т. А. Бабіна

магістр кафедри фінанси і кредит, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ НА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

T. Babina

Master of finance and credit department.], Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Nikolaev

RESEARCH FORMATION AND USE OF CAPITAL IN UKRAINE WINERIES

Т. М. Янковець

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ю. В. Чернюк

студентка 2 року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", кафедра бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

T. Iankovets

PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

PhD in economic sciences, associate professor, Assistant professor of business economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Master's degree student, Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

COMPARISON OF CURRENT DIAGNOSTICS MODEL PROBABILITY BANKRUPTCY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Н. П. Борецька

к. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. В. Міщенко

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Boretska

k. e. s., professor, professor of department of business-economy, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

K. Mishchenko

Student, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

ANALYSIS AND PROGNOSTICATION OF FINANCIAL FIRMNESS IN ENTERPRISE

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

З. Р. Дякович

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

Z. Dyiakovich

Ph.D student of Kyiv National University of Technologies and Design

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES

А. І. Неклеса

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія м. Полтава

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Neklesa

Postgraduate student, Economics of Enterprise Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE GROWTH STRATEGY FOR BAKERIES

Л. Г. Присяжнюк

аспірант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ"

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

L. Prysiazhnyuk

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

EXPENSES OPTIMIZATION ENGINEERING INDUSTRY COMPANIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY AND OPTIMIZE INVENTORY MANAGEMENT

Н. І. Шевченко

к. н. держ. упр, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

В. Є. Тараненко

к. е. н., доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

ДОСВІД КРАЇН ЄС ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Shevchenko

Ph.D. in State Management, Assistant Professor of the Department of Business Entities Finances and Insurance, University of Customs and Finance

V. Taranenko

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Fiscal Services and Social Security Department, University of Customs and Finance

THE EXPERIENCE OF EU COUNTRIES REGARDING THE USE OF FISCAL INSTRUMENTS TO STIMULATE THE INVESTMENT PROCESSES

А. В. Янчук

д. ю. н., с. н. с., директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

П. Я. Пригунов

к. психол. н., заступник Керівника управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України

В. Т. Колесник

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Yanchuk

D. Yu.N., senior researcher, Director of security, defence and activities of the organs of justice of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine

P. Pryhunov

K. psychology.N., Deputy head of Department of reforming of law enforcement bodies and the judiciary of the presidential administration of Ukraine

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

LAYING THE FOUNDATIONS OF NORMATIVE?LEGAL SUPPORT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Л. Ю. Красавцева

к. н. з держ. упр., старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

ДО ПИТАННЯ ПРО ЯКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

L. Krasavtseva

PhD in Public Administration, Senior Lecturer, University of Kiev Tourism, Economics and Law

FOR THE QUESTION CONCERNING THE QUALITY OF ECOTOURISM

Ю. І. Стельмащук

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Yu. Stelmashchuk

graduate student of the Academy of Municipal Management

STATE REGULATION OF SOCIAL AND HUMANITARIAN SPHERE: TERMINOLOGY TOOLS

О. О. Константинов

аспірант, Академія муніципального управління

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

A. Konstantinov

Postgraduate, Academy of Municipal Management

SCIENTIFIC BASIS OF THE STATE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент