Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2017

Економіка

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ НАСЛІДКІВ САНКЦІЙ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ У ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

CONTROVERSIAL NATURE OF THE EFFECTS OF ECONOMIC SANCTIONS IN THE PROCESS OF EVOLUTION OF MULTILATERAL DIPLOMACY INSTRUMENTS

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

O. Krainik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Management of Organizations and Project Management, Zaporizhzhya State Engineering Academy

THE UKRAINIAN MODEL OF CORPORATE MANAGEMENT: FEATURES OF FORMATION

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

РОЛЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department, SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

ROLE, FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE IN THE MODERN SOCIAL AND ECONOMIC SPACE

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХМЕЛЕПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF HOP-GROWER ECONOMIES

В. Ф. Яровий

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний університет

ЕФЕКТИВНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

V. Yarovyi

candidate of economic sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State University

EFFECTIVE PRICING AS A COMPONENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM MARKET

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

О. В. Троян

асистент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Deputy Head of the Department of Accounting, and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy

O. Troyan

Assistant of the Department of Accounting and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN ON THE ENTERPRISE TAX SECURITY LEVEL

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

T. Myklush

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL ACTIVITIES AS AN INDISPENSABLE PREREQUISITE FOR INTEGRATED NATURE MANAGEMENT

Державне управління

М. В. Андрієнко

д. н. з держ. упр., доцент, підполковник служби цивільного захисту, начальний науково-дослідного центру заходів цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (УкрНДІЦЗ), м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

M. Andrienko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Lieutenant Colonel of the Civil Protection Service, Initial Research Center for Civil Protection Measures of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection, Kyiv

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF THE REGULATION OF FIRE SECURITY IN UKRAINE

М. М. Миколайчук

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної та фінансової політики, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

M. Mykolaichuk

doctor of science in public administration, professor, professor of economic and finance policy chair, Odesa regional institute for public administration of National academy for public administration under the President of Ukraine, Odesa

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR DEVELOPMENT OF INTERNAL MARKET OF GOODS AND SERVICES

І. В. Куташев

д. політ. н., професор кафедри філософії і політології, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

I. Kutashev

Doctor of Political Sciences, Interregional Academy of Personnel Management

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE STATE STRATEGIC MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS

П. О. Фесянов

к. н. з держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН

P. Fesianov

PhD in Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

THE FOREIGN EXPERIENCE OF DEMOCRATIZATION OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS

С. Т. Полторак

к. пед. н., докторант навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. Poltorak

Ph.D., doctoral training and production and research center of the National University of Civil Defense of Ukraine

PROBLEMS OF STATE ADMINISTRATION OF THE SYSTEM OF HIGHER MILITARY EDUCATION AND WAYS OF ITS SOLUTION

Ю. В. Козаченко

к. н. з держ. упр., перший заступник ДФС у Запорізькій області

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У МЕЖАХ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

J. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration, First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE BORDER OF INFRASTRUCTURAL TRANSFORMATION

Л. П. Івашина

старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖ-МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

L. Ivashyna

senior lecturer of the department of professional education and management of Sumy Regional institute of postgraduate pedagogical education

FEATURES OF IMAGE-MANAGEMENT OF AGRICULTURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT

Г. В. Ортіна

викладач, Національний університет цивільного захисту України

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

Tne National University of Civil Protection of Ukraine

TOOL AND MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT IN REAL ECONOMY SECTOR

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

FORMATION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE SHADOW ECONOMY AS AN ECONOMIC CATEGORY

М. М. Войтюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

M. Voytuk

graduate student, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kiev

MECHANISMS INCREASING THE ROLE OF A CIVIL SERVANT AT THE PRESENT STAGE OF INSTITUTIONALIZATION OF THE SOCIAL SPHERE OF UKRAINE

Г. М. Розум

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ

G. Rozum

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

CONCEPTUAL APPROACHES FOR THE FORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS

О. О. Коваленко

здобувач, ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", науковий співробітник відділу сратегії розвитку системи охорони здоров'я та наукових основ організації медичної допомоги населенню, м. Київ

СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ У СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

O. Kovalenko

applicant of the State Institution "Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of Ukraine", Scientific worker of the Department of strategy development health care system and scientific bases organization of medical aid to the population, Kyiv

THE STATE OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN PROGRAMS BY MEDICAL STANDARDS IN THE HEALTH SYSTEM OF UKRAINE

В. А. Давидова

аспірант кафедри державознавства і права НАДУ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Davydova

postgraduate student of the department of the Studies of the State and Law of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EXPERIENCE ON LEGAL REGULATION OF DELEGATION OF POWERS IN LOCAL GOVERNMENT SYSTEM OF UKRAINE

О. В. Худошина

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОПОЗИЦІЙ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

O. Hudoshyna

PhD student at the Dept. of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN TRENDS OF STATE REGULATION IN THE LICENSING OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF HEALTHCARE PRACTITIONERS WITHIN SUGGESTED REFORMATION OF UKRAINIAN HEALTHCARE SYSTEM

О. П. Кайда

аспірант, НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ВИКЛИКІВ

A. Kaida

postgraduate student of NAPA under the President of Ukraine

FORMATION OF SOCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF GROWTH OF EXTERNAL AND INTERNAL CHALLENGES

Т. В. Нижній

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

T. Nyzhnii

postgraduate student of economic theory and competition policy department, Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE E-GOVERNING

І. С. Ратинська

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АКЦІОНЕРНИМИ КОМПАНІЯМИ

I. Ratynska

postgraduate student of department of economic policy and governance of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING THE STRATEGIC MANAGEMENT OF STATE-OWNED JOINT-STOCK COMPANIES

А. С. Лаврентій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМІДЖУ, ЙОГО СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ РЕАЛІЗАЦІЇ

A. Lavrentii

Post-Graduate Student of the Chair of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE BASIC APPROACHES TO THE IDENTIFICATION OF THE IMAGE, ITS STRUCTURAL COMPONENTS AND THE FUNCTIONAL SPACE OF IMPLEMENTATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент