Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20

Завантажити журнал №20, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.5

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

А. В. Тодощук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МИТНИЙ ДОСВІД ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. Todoshchuk

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CUSTOMS EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA: PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.10

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. О. Притула

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

А. Prytula

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THEORETICAL PRINCIPLES OF EFFECTIVE TRADING ACTIVITY IN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.14

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управління, Український інститут розвитку фондового ринку, м. Київ

К. Д. Шевчук

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

S. Biriuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Capital Market and corporative management USMDI, Kyiv

K. Shevchuk

postgraduate Department of Finance SHEI "Kyiv National EconomicUniversity named after Vadym Hetman", Kyiv

CONCEPTUALIZATION OF EFFECTIVE TAX MECHANISMS OF FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.19

О. Р. Сергєєва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ

O. Sergeeva

PhD in Public Administration, Associate Professor, Alfred Nobel University

THE ESSENCE AND FEATURES OF PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE GOODS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.23

О. О. Давидюк

к. е. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальновійськових дисциплін, Інституту ВМС НУ "ОМА"

Л. Л. Марчук

викладач кафедри економіки та управління, Одеська державна академія технічного регулювання та якості продукції

ОРГAНIЗAЦIЙНО-IНСТИТУЦIЙНI IМПЕРAТИВИ УДОСКОНAЛЕННЯ ДЕРЖAВНОГО РЕГУЛЮВAННЯ ЗAХИСТУ ЕКОНОМIЧНИХ IНТЕРЕСIВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

O. Davydyuk

Ph D, docent of the Department of Social-Humanitarian and General Military Disciplines of the Naval Institute of the NU "OMA"

L. Marchuk

lecturer Department of Economics and Management Odessa State Academy of Technical Regulation and Product Quality

ORGANIZATIONAL-INSTITUTIONAL IMPERATIVES FOR IMPROVEMENT OF STATE REGULATION ON THE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE AGRARIAN AREA

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.29

О. М. Гайдаржийська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Н. М. Задерака

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Л. І. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ВІДМІННОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗА МСФЗ ТА GAAP

O. Gaydarzhyys'ka

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

N. Zaderaka

Senior Lecturer Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

L. Titarenko

Student of National Aviation University, Kyiv

DIFFERENCES IN ACCOUNTING BETWEEN IFRS AND GAAP

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.34

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

У. А. Прохорова

магістр, кафедра статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ З ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

U. Prokhorova

magister of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE IN TERMS OF INTERNATIONAL RATINGS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.39

І. В. Мовчаненко

аспірант, Дніпровський Національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ: СУТНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА

I. Movchanenko

graduate student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

BUSINESS MODEL: ESSENCE AND INNOVATION COMPOSITION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.44

Э. К. Дильбази

соискатель, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г. Баку

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

E. Dilbazi

сandidate for a degree, Azerbaijan State University of Economics, Baku

FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SECTOR OF AZERBAIJAN: THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.50

М. А. Андрєєв

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

M. Andreev

PhD student, Kyiv national university of trade and economics

FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CLUSTERS AS A TOOL FOR THE INTRODUCTION OF SCIENCE-INTENSIVE TECHNOLOGIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.55

Н. І. Олійник

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

N. Olijnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Policy and Governance of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

QUESTIONS OF APPROVAL AND CERTIFICATION OF EMPLOYEES IN WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.61

Н. В. Шамрай

к. н. з держ. упр., директор департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу КМР (КМДА)

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

N. Shamray

candidate of Sciences in Public Administration, Director of the Department (Center) for the provision of administrative services of the KSCA

VOLUNTEER POTENTIAL FOR PUBLIC MONITORING IN THE PUBLIC SERVICES SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.66

Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

N. Novikova

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

O. Galitsky

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa

R. Grishova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration

STATE MECHANISMS OF REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.71

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE ECONOMY AND THEIR IMPACT ON UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.76

С. І. Крук

к. пед. н., начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

S. Kruk

PhG in Pedagogical Sciences, Head of the Main Department of the State Emergency Service of Ukraine in the Rivne region

ANALYSIS OF THE STATUS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.79

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НА ІНТЕГРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.85

О. П. Євсюков

к. псих. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Yevsyukov

PhD in psychology, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

SUPPORT OF THE STATE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.89

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Г. Г. Казарян

к. е. н., доцент кафедри менеджменту освіти, ДНЗ "Інституту менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

G. Kazarian

Ph. D. in Economics, associate professor of department of education management, DNZ "Institute of Management of Education" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

SOCIAL ORDER AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.94

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ XX СТОЛІТТЯ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE MANAGEMENT ISSUES IN THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE XX CENTURY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.102

О. В. Медведчук

старший викладач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ

O. Medvedchuk

Senior Lecturer of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ON IMPROVEMENT OF UKRAINIAN SELF-REGULATION LEGISLATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.107

В. В. Образцова

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

V. Obraztsova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISM OF CHECKS AND BALANCES IN PUBLIC-MANAGEMENT RELATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент