Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20

Завантажити журнал №20, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.5

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. Kramarenko

PhD in Economics Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

INVESTMENT ACTIVITIES OF UKRAINE'S ENTERPRISES: REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.10

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені І. Франка

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БАЗИСУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor, Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

AN INSTITUTIONAL BASIS OF UKRAINE'S ECONOMY TECHNOLOGICAL MODERNIZATION FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.17

Т. А. Власенко

к. е. н., старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Є. Л. Гринь

д. е. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності та права Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

ДЖЕРЕЛА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

T. Vlasenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Production, Business And Management Organization Department, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

Ye. Hryn

Doctor of Economic Sciences, Assistant of Department of Life Safety and Law, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

ORGANIZATIONAL CHANGE DRIVERS FOR ENTERPRISES OF AGRICULTURAL MACHINE BUILDING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.24

K. Mamonov

Doctor of Economic Sciences, professorO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

V. Troian

postgraduate student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO BRAND ASSESSMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

К. А. Мамонов

д. е. н., професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

В. І. Троян

аспірант кафедри "Підприємництва та бізнес-адміністрування",Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.29

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. А. Сибирка

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

I. Antokhova

PhD in Economics, docent, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

L. Vodianka

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

L. Sybyrka

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

AREAS OF IMPROVEMENT OF THE REGIONAL SYSTEM QUALITY OF LIFE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.35

A. Kvitka

Doctor of Philosophy in Economics, associate professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF GROWING DIGITALIZATION OF SOCIETY

А. В. Квітка

к. е. н., доцент, заступник директора ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.39

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. М. Сахошко

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

V. Sakhoshko

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ACTUAL ASPECTS OF AUDIT FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.45

О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

З. М. Герасимів

к. г. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ТУРИСТИЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise, Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

Z. Gerasymiv

PhD in Geographic sciences, Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterprise Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical institute"

THE TOURIST SECTOR OF THE ECONOMY: REALITIES AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.50

В. П. Биховченко

к. е. н., доцент, Університет державної фіскальної служби України

А. А. Пічкур

студентка 2 курсу магістратури,Університет державної фіскальної служби України

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

V. Byhovchenko

PhD in Economics, University State Fiscal Service of Ukraine

А. Pichkur

student of the 2 course of Master's degree of the University State Fiscal Service of Ukraine

EXECUTION OF THE STATE BUDGET BY EXPENDITURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.56

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. О. Кібальник

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor in Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

V. Kibalnik

applicant, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

MARKETING ASPECTS OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.61

С. А. Пустовгар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. А. Рудаченко

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МОДЕЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Pustovhar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

O. Rudachenko

Master's Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

MODEL OF PREVENTIVE DIAGNOSTICS OF FINANCIAL RISK OF STATE-OWNED ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.66

І. О. Тарлопов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

І. Tarlopov

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ANALYSIS OF PAWNBROKER AGENCIES ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.72

І. О. Перит

здобувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОМОГОСПОДАРСТВ

I. Peryt

applicant of the International Tourism and Hospitality Department, Ternopil National Economic University

ESSENCE AND MANAGEMENT OF HOUSEHOLD BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.78

В. І. Андрущенко

аспірант кафедри страхування,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОГО УТРИМАННЯ КОМПАНІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕСТРАХОВОГО АНДЕРАЙТИНГУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ СТРАХОВИКІВ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

V. Andrushchenko

postgraduate student of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DETERMINATION OF THE COMPANY'S OWN MAINTENANCE IN THE PROCESS OF REINSURANCE UNDERTAKING: EXPERIENCE OF FOREIGN INSURERS AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.83

Р. Ю. Сазонов

магістр економіки, асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; голова ради, ТОВ "Град інвестмент", м. Київ, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ: ПРИНЦИПИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЧИННИКИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

R. Sazonov

Master of Economics, assistant of the Department of Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Chairman of the Board, Grad Investment LLC, Kiev, Ukraine

STATE REGULATION OF ATTRACTING INVESTMENT IN THE ECONOMY: PRINCIPLES, TOOLS, FACTORS AND CONDITIONS FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.91

Є. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Н. В. Волкова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

А. В. Ярошенко

здобувач вищої освіти спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ye. Oliinyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

N. Volkova

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of economy and international economic relations, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

А. Yaroshenko

higher Education Degree in Public Administration, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

RESOLUTION OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN THE PUBLIC SERVICE AS AN IMPORTANT DIRECTIVE OF THE ADMINISTRATIVE REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.20.98

М. Є. Черняк

аспірант кафедри політології та філософії, Харківськогоий регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОРІВНЕВОГО ВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

М. Cherniak

Postgraduate student of Politology and Philosophy Department, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

DIRECTIONS FOR THE MODERNIZATION OF MULTILEVEL GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент