Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20

Завантажити журнал №20, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.5

І. М. Кукса

д. е. н., професор, перший проректор, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Є. М. Кирилюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Т. В. Воронько-Невіднича

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту імені І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМЦІВ

I. Kuksa

Doctor of Economic Sciences, Professor, First Vice-Rector, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

Ye. Kyryliuk

Doctor of Economic Sciences" Professor, Head of the Department of Economics and International Economic Relations, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy, Ukraine

T. Voron'ko-Nevidnycha

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Management named after I. Markina, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

STATE REGULATION AND SELF-DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATIVE MANAGEMENT SYSTEM FOR PRODUCTION RESTRUCTURING IN THE CONDITIONS OF KNOWLEDGE ECONOMY, GREENING AND SYNERGETIC INTERACTION OF ENTREPRENEURS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.10

З. М. Криховецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

С. О. Кропельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

І. В. Кохан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

В. С. Дмитровська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

І. Є. Галущак

д. пед. н., к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Z. Krykhovetska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

S. Kropelnytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

I. Kokhan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

V. Dmytrovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

I. Halushchak

Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Economics, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

THE ROLE OF TAX POLICY IN DEVELOPMENT OF INVESTMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.18

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. Ю. Шахно

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

І. Г. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. А. Мамедова

співзасновник групи компаній "СЕВЕКО" та СЕО в ТОВ "Клініка Довіра", м. Кривий Ріг

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Shura

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

А. Shakhno

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

I. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

A. Mamedova

Co-founder of the group of companies "SEVEKO" and CEO in LLC "Clinic of Trust", Kryvyi Rih

ASSESSMENT OF SOCIAL AND LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.25

О. В. Назаренко

д. е. н, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Ю. А. Горшкова

магістрантка кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

МІСІЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

Y. Horshkova

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE MISSION OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE PROCESS OF ASSESSING THE BALANCE SHEET OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.30

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитІнженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. В. Климова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

O. Klymova

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ADEQUATE AREA OF INTERNAL CONTROL OVER THE WRITE-OFF OF THE MAIN BUDGETARY INSTALLATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF CONTROL AND EFFICIENCY OF THE REVISION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.37

А. Б. Бойчук

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та аналізу,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ ПІДСУМОВАНОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ

A. Boychuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Analysis,Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

SEPARATE ISSUES OF PAYROLL ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF SUMMARIZED ACCOUNTING OF WORKING HOURS OF EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.43

Н. В. Германюк

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

СУЧАСНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

N. Germaniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Agrarian Management, National Agrarian University, Ukraine, Vinnytsia

MODERN PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.48

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. В. Пазюн

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

Yu. Masyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Pazyun

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL STRATEGY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE IN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.52

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCES IN TOURISM ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON THE SPATIAL ROUTING MODEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.58

К. С. Климова

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

K. Klymova

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INSTITUTIONAL DESIGN OF INNOVATION DEVELOPMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.63

В. М. Ганюк

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

V. Ganiuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF REALIZATION OF CITIZENS 'RIGHT TO FREE LEGAL AID

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.71

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТЕРИТОРІЙ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF RESOURCE POTENTIAL OF TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.76

А. С. Ільєнко

к. держ. упр., Технічний директор Акціонерного товариства "Харківгаз", м. Харків

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ВІДКРИТТЯ ГАЗОПРОВОДУ "ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2"

A. Ilyenko

PhD in Public Administration, Technical Director of Kharkivgaz Stock Company, Kharkiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE ENERGY SECURITY IN THE CONTEXT OF THE OPENING OF THE NORD STREAM 2 PIPELINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.81

Н. О. Пустова

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. О. Акімов

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДИТЯЧА ПРАЦЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ ПРОТИДІЇ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

N. Pustova

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Akimov

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

CHILD LABOR AND PUBLIC ADMINISTRATION POLICY AGAINST ITS USE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.87

М. І. Тимошенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. О. Савичук

д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Л. В. Галушкіна

магістр з держ. упр., головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту моніторингу соціальних прав, Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

М. Tymoshenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

N. Savychuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

L. Galushkina

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Chief Specialist of the Department of Right to Work of the Department of Monitoring Social Rights, Secretariat of the Commissioner VRU on human rights

RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.94

Н. В. Борис

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. Ю. Качур

д. мед. н., Міжнародний Європейський Університет

ДЕРЖАВНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

N. Borys

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Kachur

Doctor of Medical Sciences, International European University

STATE APPROACHES TO REGULATION OF IMPORT AND REGISTRATION OF MEDICINES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.101

М. О. Щербак

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. О. Кравченко

к. ю. н., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ ПІДВИЩЕНОЇ КОМФОРТНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

M. Shcherbak

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Kravchenko

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE MEDICAL INSTITUTION OF INCREASED COMFORT AND QUALITY OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.109

А. Г. Потапенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. Г. Діденко

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

A. Potapenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

N. Didenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE INFLUENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION ON THE HUMAN RESOURCES POLICY OF THE DIPLOMATIC SERVICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.116

O. Akhmedova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Tourism,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

S. Lukashev

PhD in Economics, Professor of the Department of Public Administration and Regional Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

A. Zilinska

PhD, Lecturer of the Department of Public Administration and Regional Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

USE OF THE MECHANISM OF CULTURAL AND EDUCATIONAL SUPPORT OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF PUBLIC GOVERNANCE

О. О. Ахмедова

к. держ. упр., доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків, Україна

С. В. Лукашев

к. е. н., професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків, Україна

А. С. Зілінська

PhD, викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.121

Л. О. Маланчук

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

C. C. Синютич

магістрант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ

L. Malanchuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

C. Sinyutych

Master's student, National University of Water Management and Environmental Sciences, Rivne

MARKETING APPROACH IN TERRITORIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.125

С. Чоудрі

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

S. Choudhry

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FEATURES OF STATE REGULATION OF HEALTH CARE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.130

В. В. Чурилов

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ

V. Churylov

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FEATURES OF STATE REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.20.134

П. С. Бондарчук

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЦІННІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

P. Bondarchuk

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

VALUE TRANSFORMATIONS OF SOCIETY: THE UKRAINIAN DIMENSION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент