Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2009

Економіка

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ІНВЕСТОРІВ ДО ФОНДОВОГО РИНКУ

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОТЕНЦІАЛ ЧИ ЗАГРОЗА РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

М. І. Бондар

д. е. н, професор кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Т. А. Бондар

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПОТОЧНОМУ ОБЛІКУ

К. С. Салига

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ІНВСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ПРАЦІ

Р. В. Попельнюхов

аспірант, Інститут економіки та прогнозування Національної Академії Наук України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ)

Л. В. Жарова

к. е. н, с. н. с., провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК РИНКУ КВОТ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ДІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Л. О. Чорна

д. е. н., зав. каф. менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Л. В. Бондарчук

асистент каф. менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СТРУКТУРИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

І. О. Тарасенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

Н. М. Головченко

аспірант

ПОЛІТИКА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет

НАСЛІДКИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ І ЧИННИКИ ПРИРОСТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

І. М. Олійченко

к. т. н. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. А. Федько

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

ЕКОБЕЗПЕЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політологіі, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

А. І. Куліков

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕОІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

О. Ю. Спаських

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

КООРДИНАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент