Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2011

Економіка

О. С. Шнипко

доктор економічних наук, професор, Європейський університет

ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ПОТРЕБАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. І. Карпук

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

С. В. Каламбет

д. е. н., професор кафедри фінансів та банківської справи

А. М. Якимова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

В. А. Горб

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки

А. С. Криворучко

аспірант кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Л. Я. Слобода

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, Львівський інститут банківської справи Національного банку України, докторант УБС НБУ

В. В. Фостяк

аспірант, Університет банківської справи НБУ

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ БАНКУ ЯК ГОЛОВНОГО ЕЛЕМЕНТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАЛАНСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕРЕСІВ БЮДЖЕТУ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної политики, Національний інститут стратегічних досліджень

ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО УЧАСТІ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

ПРОБЛЕМИ ПОДІЛУ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕЙТИНГОВОГО ПІДХОДУ

Л. В. Привалова

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. А. Шило

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Сініціна

ДП "Прем'єр Експо" (м. Київ)

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Цалько

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ КЛІЄНТА

Т. Ш. Гареева

аспирант кафедры Менеджмента, НМЕТАУ

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ "ПРЕДПРИЯТИЕ — БАНК — ПОТРЕБИТЕЛЬ" ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ/УСЛУГ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ РЕКЛАМЫ В БАНКОМАТЕ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗВИТОК РИНКУ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

І. М. Мушкало

докторант, МАУП

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Р. В. Співак

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин

ВПЛИВ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

О. В. Володарський

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В КИТАЇ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ "ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ" В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

М. В. Скиба

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії НІСД

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ФУНКЦІЇ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ДЕРЖАВІ

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, Заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ДАНИМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. В. Рудалєва

заступник начальника відділу з особливо важливих справ, Юридичний департамент Національного банку України

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: НОВІТНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. О. Федорук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ЮВЕЛІРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ТА ПРОЦЕДУРИ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

А. В. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. Є. Висоцька

аспірант, Національна академія державного управління при Президенті України

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент