EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2011

Економіка

О. С. Шнипко

доктор економічних наук, професор, Європейський університет

ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ПОТРЕБАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. І. Карпук

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

С. В. Каламбет

д. е. н., професор кафедри фінансів та банківської справи

А. М. Якимова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

В. А. Горб

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ З ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВО-МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки

А. С. Криворучко

аспірант кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Л. Я. Слобода

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, Львівський інститут банківської справи Національного банку України, докторант УБС НБУ

В. В. Фостяк

аспірант, Університет банківської справи НБУ

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ БАНКУ ЯК ГОЛОВНОГО ЕЛЕМЕНТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАЛАНСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕРЕСІВ БЮДЖЕТУ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної политики, Національний інститут стратегічних досліджень

ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО УЧАСТІ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

ПРОБЛЕМИ ПОДІЛУ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕЙТИНГОВОГО ПІДХОДУ

Л. В. Привалова

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. А. Шило

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Сініціна

ДП "Прем'єр Експо" (м. Київ)

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Цалько

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ КЛІЄНТА

Т. Ш. Гареева

аспирант кафедры Менеджмента, НМЕТАУ

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ "ПРЕДПРИЯТИЕ — БАНК — ПОТРЕБИТЕЛЬ" ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ/УСЛУГ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОЙ РЕКЛАМЫ В БАНКОМАТЕ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗВИТОК РИНКУ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

І. М. Мушкало

докторант, МАУП

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Р. В. Співак

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин

ВПЛИВ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА ЗОВНІШНЮ ТОРГІВЛЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

О. В. Володарський

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В КИТАЇ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ "ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ" В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

М. В. Скиба

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії НІСД

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ФУНКЦІЇ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ДЕРЖАВІ

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., доцент, Заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ДАНИМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. В. Рудалєва

заступник начальника відділу з особливо важливих справ, Юридичний департамент Національного банку України

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: НОВІТНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. О. Федорук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ЮВЕЛІРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ТА ПРОЦЕДУРИ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

А. В. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. Є. Висоцька

аспірант, Національна академія державного управління при Президенті України

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили