Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2012

Економіка

А. П. Дука

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

Н. М. Махначова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Т. П. Гринчук

викладач, Вінницький кооперативний інститут

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

І. С. Чорнодід

к. е. н. доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОНОМІКИ

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., докторант, Національний університет харчових технологій

РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

А. Х. Іляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ОЦІНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ДЕМПФІРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Ю. М. Маршавін

канд. іст. наук, доцент, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

МАРКЕТИНГ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування" (м. Рівне)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРФ'ЯНОЇ ГАЛУЗІ

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування" (м. Рівне)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРФ'ЯНОЇ ГАЛУЗІ

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Д. В. Ванькович

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

И. М. Микаилов

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ФОРМИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

О. О. Критенко

аспірант, Академія митної служби України

МЕХАНІЗМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

І. М. Севрук

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ

Н. М. Григорська

аспірантка, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОЦЕДУРА ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Б. П. Галушко

здобувач, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

К. В. Іванова

аспірант, Академія митної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

Н. С. Яременко

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

І. Ю. Мельников

здобувач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

В. З. Рамазанов

соискатель, Институт экономики НАН Азербайджана

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В. Ю. Степанов

д. держ. упр., професор кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

П. С. Покатаєв

к. держ. упр., Класичний приватний університет

САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

О. Г. Мельников

к. держ. упр., директор, Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Державної прикордонної служби України

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА МИКОЛАЇВЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

О. А. Дмитренко

слухач, Харківський регіональний інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: МЕЖІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: МЕЖІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ

З. М. Сіоніхіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

С. В. Ірхіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛА У ФРАНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент