EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2012

Економіка

А. П. Дука

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

Н. М. Махначова

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Т. П. Гринчук

викладач, Вінницький кооперативний інститут

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

І. С. Чорнодід

к. е. н. доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЕКОНОМІКИ

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., докторант, Національний університет харчових технологій

РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

А. Х. Іляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ОЦІНОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ДЕМПФІРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Ю. М. Маршавін

канд. іст. наук, доцент, перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

МАРКЕТИНГ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування" (м. Рівне)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРФ'ЯНОЇ ГАЛУЗІ

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування" (м. Рівне)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРФ'ЯНОЇ ГАЛУЗІ

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Д. В. Ванькович

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

И. М. Микаилов

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ФОРМИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

О. О. Критенко

аспірант, Академія митної служби України

МЕХАНІЗМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

І. М. Севрук

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ

Н. М. Григорська

аспірантка, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОЦЕДУРА ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Б. П. Галушко

здобувач, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

К. В. Іванова

аспірант, Академія митної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

Н. С. Яременко

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

І. Ю. Мельников

здобувач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

В. З. Рамазанов

соискатель, Институт экономики НАН Азербайджана

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В. Ю. Степанов

д. держ. упр., професор кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

П. С. Покатаєв

к. держ. упр., Класичний приватний університет

САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

О. Г. Мельников

к. держ. упр., директор, Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Державної прикордонної служби України

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА МИКОЛАЇВЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

О. А. Дмитренко

слухач, Харківський регіональний інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: МЕЖІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: МЕЖІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ

З. М. Сіоніхіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

С. В. Ірхіна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛА У ФРАНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили