EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2013

Економіка

Л. І. Федулова

д. е. н., професор. завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАНУ"

С. В. Палиця

здобувач, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАНУ"

ТРЕНДИ РОЗБУДОВИ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

L. Fedulova

doctor of economic science, professor, Head of department of technological forecasting and innovation policy, Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

S. Palytsia

aspirant, Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE NEWEST TECHNOLOGICAL BASE OF SPHERE OF PROVIDING OF QUALITY OF LIFE AND HEALTHY

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

O. Yevtushevska

candidate of economic science, assistant of the Department of Enterprise, Kyiv National University by Taras Shevchenko

ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN A DEVELOPMENT OF SOCIETY

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

I. Antonenko

doctor of economics, docent, professor of the Department of Hotel, Restaurant and tourism business, Kyiv National Trade and Economic University

STATE REGULATION OF THE TOURIST PRODUCT PROMOTION: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, декан факультету економіки та підприємництва, Національний авіаційний університет

І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Arefieva

Doctor of Economics, Professor, Professor of Finance, Accounting and Audit Department, Dean of the Faculty of Economics and Business, National Aviation University, Kiev, Ukraine

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

PRECONDITIONS FORMATION METHODOLOGY OF ECONOMIC RESEARCH

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

DIRECTIONS AND MECHANISMS OF REGULATION TOURISM AND RECREATION AREAS AT THE REGIONAL LEVEL

Т. И. Ломаченко

д. э. н., проф. кафедры финансов и кредита, Севастопольский институт банковского дела Университета банковского дела Национального Банка Украины

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т. Lomachenko

prof. Department of Finance and Credit Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine

FINANCIAL INDICATORS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

А. В. Бєгун

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційного менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

A. Biegun

Ph. D. associate Professor of the Department of information management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE INFORMATIONAL SECURITY

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

КОН'ЮНКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ

О. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

FINANCIAL MARKET CONDITION: APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION

В. В. Дикань

к. е. н., доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

V. Dykan

c. e. s., an associate professor, UKRDAZT

MOTIVATIONAL COMPLEX OF INDUSTRIALLY LOGISTIC INTEGRATION IN MACHINE-BUILDING OF UKRAINE

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій", ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

АНАЛІЗ І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij", PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

ANALYSIS AND FORMATION OF AN EFFECTIVE STRATEGY OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет

ПЕРЕРОБКА М'ЯСА: ВИЗНАЧЕННЯ ЛАНЦЮГА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РИЗИКІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В СПЕЦИФІЧНІ АКТИВИ

V. Shukalovych

Phd Economics, Zhytomyr National Agroecological University

MEAT PROCESSING: IDENTIFICATION THE VALUE CHAIN, RISKS AND INVESTMENTS IN SPECIFIC ASSETS

М. І. Григор'єва

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

M. Grigorieva

doctoral, Interregional Academy of Personnel Management

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

О. Р. Бахматюк

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

O. Bakhmatyuk

Competitor, Academy of Municipal Management

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE REGIONAL INVESTMENT PROCESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

В. О. Крупська

консультант відділу по забезпеченню діяльності керівництва, Одеська обласна рада, аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

CТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

V. Krupska

Consulter of the Division Providing Activity Support to Administration, Odessa Regional Council, Postgraduate student of The Chair of Management and Marketing, Odessa national academy of telecommunacations named after A.S.Popov

STRUCTURE AND FEATURES OF FORMING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES OF POSTAL CONNECTION

В. І. Корсак

к. мед. н., Голова Ради директорів компанії "Волвест Груп", м. Луцьк

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

V. Korsak

MD, the Head of the Board of Directors VolWest Group Co., Lutsk city

THE RETAIL TRADE AS AN INTEGRAL PART OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS

В. С. Лисенко

аспірант, кафедра економічної кібернетики, ДВНЗ "УАБС НБУ"

РОЛЬ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСУВАННІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

V. Lysenko

Ph.D. student, Chair of economic cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

THE ROLE OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN HEALTH CARE FINANCING

А. В. Жеваго

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФОРФЕЙТИНГУ

A. Zhevago

Candidate of Economic Science academic degree, PhD in Economics, Associate professor of Department international menegment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FEATURES OF FORFEITING OPERATIONS ON INTERNATIONAL AND NATIVE MARKETS

Н. О. Іксарова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

N. Iksarova

PhD, associate professor of Internationa economics department, Kyiv National Trade and Economics University

WAYS OF IMPOVEMENT OF SERVICES SECTORIAL STRUCTURE IN CONTEXT OF UKRAINIAN ECONOMIC SOVEREIGNTY STRENGTHENING

О. О. Сініцин

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

O. Sinitsyn

Postgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASPECTS OF TNC CAPITAL FORMING UNDER CONDITIONS OF WORLD FINANCIAL CRISIS

О. В. Редько

аспірант, кафедра менеджменту ФММ, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

O. Red'ko

Graduate Student Department of Management FMM, National Technical University of Ukraine "KPI", Kiev

ENERGY EFFICIENCY IN MACHINE BUILDING INDUSTRY

С. І. Травінська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ" В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Travinska

Post graduate student, Taras Shevchenko Kyiv National University

THE ESSENCE OF A CATEGORY "CURRENT LIABILITIES" IN THE ACCOUNTING OF MILK PROCESSING COMPANY

С. О. Роговський

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МІСЦЕ ВІРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ НАУКИ

S. Rogovskiy

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

PLACE OF VIRTUAL MARKETING IN THE GENERAL THEORY OF SCIENCE

Є. В. Зотова

аспірант, кафедра економіки, обліку і аудиту, Європейський університет, м. Київ

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ АР КРИМ

E. Zotova

Post-graduate student of the Department of Economics, Accounting and Auditing, European University, Kyiv

AVALUATION OF THE ENTERPRISES TOURISM-RECREATION ACTIVITY OF THE AUTONOMY REPUBLIC OF CRIMEA

А. С. Озйигид

Соискатель, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

A. Ozyigit

Competitor, Azerbaijan State Economic University

THE QUESTIONS OF DEFINITION SOCIAL-ECONOMIC ESSENCE OF TOURISM UNDER THE MODERN ECONOMIC CONDITION

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УЗГОДЖЕННІ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Uzunov

Ph. D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONCORDANCE OF INTERESTS OF INNOVATIVE POLITICS' SUBJECTS

В. В. Сиченко

д. держ. упр., завідувач кафедрою менеджменту організацій Дніпропетровський державний аграрний університет

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОСОЮЗУ

V. Sychenko

Dr. in Public Administration, Head of organizational management Dnepropetrovsk State Agrarian University

O. Sychenko

Ph.D. of Economics, assistant professor of marketing, Dnepropetrovsk State Agrarian University

INTEGRATION STRATEGY IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE STATE POLICY OF THE EUROPEAN UNION

О. А. Дєгтяр

к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit, Kharkiv national motor-car-road to the university

INSTITUTIONAL FACTORS OF CIVIL SOCIETY FORMING

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS STRUCTURES

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АПК В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

Y. Orlenko

Ph.D. Doctoral Student, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT VERTICALLY INTEGRATED INSTITUTIONAL SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF FOOD SUPPLY OF UKRAINE

В. А. Телицька

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В М.КИЄВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

V. Telitskaya

graduate student, National academy of state administration at President of Ukraine

FEATURES OF TRANSFER OF LAND PLOTS IN KYIV IN MODERN CONDITIONS OF THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS

І. Б. Гуськова

аспірант, кафедра економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК РЕСУРС МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. Guskova

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

COMMUNAL PROPERTY AS RESOURCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

К. Г. Сидорова

аспірант, кафедра політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

K. Sydorova

graduate student of department of political analytic and prognostication, National academy of state administration at President of Ukraine

SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT NORMATIVELY-LEGAL ADJUSTING OF PREPARATION AND RETRAINING CIVIL SERVANTS IN UKRAINE ON THE MODERN STAGE

О. Ю. Самофалова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВОЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

O. Samofalova

Postgraduate, Kiev national university of the name of Tarasa Shevchenko

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF PUBLIC POLICY ARE IN THE SPHERE OF DEFENCE OF RIGHTS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили