EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2014

Завантажити журнал №21, 2014

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, заслужений діяч науки і техніки

ШЛЯХИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

V. Fedorenko

doctor of economic sciences, professor of management Training Institute State Employment Service of Ukraine

THROUGH ECONOMIC INVESTMENT COOPERATION

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

НЕМОТИВОВАНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕТНОСІВ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE ETHNOS' UNMOTIVATED INTELLECTUAL ACTIVITY AS INVESTMENT EFFECTIVENESS FORECAST BASIS

К. В. Орєхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

K. Orekhova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of finance, finance and economic department, Kharkiv institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (city Kyiv)

FORMATION INVESTMENT STRATEGY OF ENTERPRISE

В. М. Шаповал

д. е. н., доцент, завідуюча кафедрою економіки підприємства, ДВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

О. О. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ПОБУДОВИ HR-БРЕНДІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

V. Shapoval

Doctor in Economics, Associate Professor, Chief of Business Economics' Department, SHEI "National Mining University", Dnipropetrovsk

O. Getman

PhD in Economics, Associate Professor, Docent of HR-Management and Labor Economy' Department, Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk

MECHANISM OF HR-BRANDS CREATION IN DOMESTIC PRACTICE

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

ФОНДОВИЙ РИНОК США: НАПЕРЕДОДНІ ЧЕРГОВОГО БУМУ ЧИ КОЛАПСУ?

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of the Finance Department, Сhernihiv National Technological University

US STOCK MARKET: ON THE EVE OF THE NEXT BOOM OR COLLAPSE?

Ю. В. Нетесаний

к. е. н., доцент, Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ — ЧАСОВИЙ АСПЕКТ

Y. Netesanyi

PhD, docent Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

FINANCIAL ANALYSIS AND INITIAL PUBLIC OFFERING — THE TIME ELEMENT

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ОБЛІК ВИРУЧКИ ПО ДОГОВОРАХ З КЛІЄНТАМИ — НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 15

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

ACCOUNTING FOR REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS — NEW APPROACHES TO RECOGNITION IN ACCORDANCE WITH IFRS 15

Н. А. Лебедева

к. т. н., доцент кафедры менеджмента, Международный гуманитарный университет, г. Одесса

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ

N. Lebedeva

PhD in Engineering, Associate Professor, Department of Management, International Humanities University, Odessa

PERFECTING THE METHOD OF DEFINING THE SET OF VIABLE ALTERNATIVES FOR DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORT HUBS

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

FORMATION OF UKRAINIAN TAX POLICY AND THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF THE NATIONAL ECONOMY

Н. В. Савчук

к. е. н., доцент, Київький національний економіний університет ім Вадима Гетьмана

РОЛЬ ДЕРЖАНИХ ФІНАНСІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ

N. Savchuk

сandidate of economic science (Ph.D), associate professor, Vadym Getman Kyiv National Economic University

ROLE OF GOVERNMENT FINANCE IN ECONOMIC GROWTH

Д. О. Пильнов

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПЛАНУВАННЯ, ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

D. Pylnov

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Accounting and Auditing Department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

PLANNING, ESTIMATION AND CONTRO AS COMPONENTS OF SHIP STORES MANAGEMENT SYSTEM AT THE WATER TRANSPORT ENTERPRISES

Т. В. Герасименко

канд. геол. наук., доцент кафедри економіки підприємства Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Т. Herasymenko

Cand. Sci. (Geol.) assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk, Ukrainе

THE DIRECTIONS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EXPLORATION WORK FOR THE EXPANSION OF MINERAL BASE OF UKRAINE

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет

Ж. О. Кулик

магістр, Запорізький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Levchenko

doctor of sciences of state administration, associate professor, Zaporozhia national technical university

Zh Kulik

master, Zaporozhia national technical university

IMPROVED METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF A COMPANY

Т. О. Олійник

к. е. н., доцент

О. В. Мірошниченко

магістр, Запорізький національний технічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

T. Oliynik

kand. economic of sciences, associate professor

O. Miroshnichenko

master's degree, the Zaporozhia national technical university

BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ASSETS

І. В. Карпова

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

РОЛЬ ОСВІТНІХ ІНВЕСТИЦІЙ В НАГРОМАДЖЕННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

I. Karpova

graduate student "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv

THE ROLE OF EDUCATIONAL INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

О. Є. Зарічук

здобувач, заст. керуючого відділенням ПАТ АКБ "АРКАДА" у м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

O. Zarichyk

The deputy director of department PC GST "ARCADA", Vinnitsya

FEATURES OF THE FORMATION OF COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN UKRAINE

В. Г. Соболев

аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ВАЖЛИВОСТІ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

V. Sobolev

graduate student of public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

RATING ASSESSMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT TECHNOLOGY COMPONENTS IMPORTANCE

Гао Шаоцин

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НА ПРИКЛАДІ М. ВЕЙХАЙ

Gao Shaoqing

Kyiv National University of Construction and Architecture, postgraduate student

RESIDENTIAL DEVELOPMENT COMPLEX RECONSTRUCTION PROJECTS MANAGEMENT BY THE EXAMPLE OF WEIHAI CITY

О. Г. Сорокін

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

A. Sorokin

postgraduate student, Classical Private University, town Zaporizhzhya

DIAGNOSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE URANIUM INDUSTRY ON THE BASIS OF INDICATORS OF SOCIAL, ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Mayduda

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ACCOUNTING SOFTWARE USE OF INCOME FOR REPRODUCTION OF MAJOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА НЕТИПОВІ РИНКИ ЗБУТУ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

THE STRATEGIES OF ENTERING THE ATYPICAL TARGET MARKETS IN THE DAIRY INDUSTRY

О. А. Кулинич

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заступник начальника Сулинського басейнового відділу охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

O. Kulynych

graduate student of department of management a national economy, master’s degree of state administration National academy of state administration at President of Ukraine, depchief Sulinskogo pool department of guard, use and recreation of water biotresources and adjusting of fishing of Derzhribagentstva of Ukraine

FEATURES OF STATE ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT ARE IN THE CONDITIONS OF TRANSITIONAL PERIOD

Т. П. Авраменко

к. держ. упр., докторант НАДУ при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПЕРІОД СИСТЕМНИХ ЗМІН

T. Avramenko

PhD in Public Administration, Doctorate National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVING PUBLIC POLICY OF COMBATING THE SPREAD OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES DURING SYSTEM CHANGES

М. С. Калина

к. н. держ. упр., викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ І РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, lecturer of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

E-DEMOCRACY AND REFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE

Д. І. Венжега

викладач кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет

Т. А. Демченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, фінансів, та фінансово-економічної безпеки,Уманський державний педагогічний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

D. Venzheha

Lecturer of Department of economics, finance, financial and economic security, Uman State Pedagogical University

T. Demchenko

Ph.D. in economics senior research worker of department of economics, finance, financial and economic security, Uman State Pedagogical University

INFLUENCE FACTORS OF GOVERNMENT POLICY ON ECONOMIC PROCESSES

В. О. Шведун

к. е. н., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. Shvedun

PhD in Economics, Senior scientific employee of laboratory on management in sphere of civil protection of the research center of National University of Civil Protection of Ukraine

STANDARD-LEGAL BASES OF PUBLIC REGULATION OF ADVERTISING ACTIVITY IN UKRAINE

Т. В. Черемісіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОГО КУРОРТНОГО МІСТА

T. Cheremisina

Ph.D., associate professor of the department of management, Berdyansk state pedagogical university, Berdyansk

JUSTIFICATION CONCEPT OF MARKETING PLANNING SEASIDE RESORT TOWN

М. Є. Юрченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент кафедри фінансової діяльності суб'єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

МОДЕЛЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ЕКСПОНЕНЦІЙНИМ РОЗПОДІЛОМ ВИТРАТ

M. Yurchenko

Ph. D. (Phys.-Math.), associate professor of Economic and Mathematical Methods department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

N. Marchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE MODEL OF NONCOMMERCIAL SOCIAL INSURANCE FUNDS WITH EXPONENTIAL DISTRIBUTION OF EXPENSES

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. М. Степура

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Т. В. Табакова

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

G. Kotina

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

M. Stepura

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

T. Tabakova

Postgraduate Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

BUDGET FINANCING OF PRIORITY ECONOMIC SECTORS OF UKRAINE: PLANNING AND OPTIMIZATION

Т. С. Яровой

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

СУЧАСНИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

T. Yarovoy

Postgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CURRENT PARLIAMENTARY SYSTEM IN THE CONTEXT OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Д. С. Чернюк

аспірант, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

СИСТЕМНА ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

D. Cherniuk

Postgraduate, Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine

SYSTEMIC PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN BANKING MARKET

С. А. Вавренюк

здобувач науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

S. Vavrenyuk

competitor in the scientific and research laboratory of management in the sphere of civil protection of the National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN UKRAINE

М. Д. Петрик

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

M. Petryk

postgraduate National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM STATE REGULATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили