Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2015

Завантажити журнал №21, 2015

Економіка

О. М. Денисюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Denysiuk

dr. sc. (econ.), assoc.prof., head of the department of financial control and analysis, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ANALYSIS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: MODERN TRENDS AND PROSPECTS

Т. В. Майорова

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

В. В. Крук

к. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Я. В. Шевчук

аспірант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", старший аудитор EY Україна, м. Київ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

T. Mayorova

D. Sc., Professor, Head of Investment Banking Department of "Kyiv National Economic University", Kyiv

V. Kruk

PhD, Associate Professor of Investment Banking Department of "Kyiv National Economic University", Kyiv

I. Shevchuk

PhD student of Investment Banking Department of "Kyiv National Economic University", Kyiv; Audit Advanced Staff, EY Ukraine, Kyiv

CAPITAL INVESTMENT: THE NATURE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN CRISIS

К. С. Хорішко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

K. Khorishko

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

AN IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE TOOL IS IN DIRECTION OF INCREASE OF PROCESSES OF THE EFFECTIVE FORMING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ECONOMIC STRUCTURES

І. В. Луняк

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

I. Luniak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

SALARY AS AN IMPORTANT FACTOR OF REALIZATION OF INVESTMENT-INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT

К. О. Братковська

к. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

K. Bratkovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ УКЛАДАННЯ І ПОТЕНЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ АЗІЇ: АСПЕКТИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics, accounting and audit

PROSPECTS OF SIGNING REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN NORTH-EASTERN ASIA AND THEIR POTENTIAL ECONOMIC EFFECTS: ASPECTS OF NEO-DEPENDENCY IN THE CONTEXT OF NEW REGIONALISM

Л. Є. Момотюк

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

L. Momotyuk

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance of The National Academy of statistics, accounting and audit

FINANCIAL REPORTING IN STATISTICAL ANALYSIS OF ENTERPRISES ACTIVITY

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЄДИНИЙ ПОДАТОК: ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА ДОХОДИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

SINGLE TAX: ORIGIN AND IMPACT ON BUDGET REVENUES IN UKRAINE

М. І. Маниліч

к. е. н., доцент, ректор ПВНЗ "Буковинський університет", Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет", м. Чернівці

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

M. Manylich

Ph.D., associate professor, President of PHEI "Bukovina University" Private Higher Educational Institution "Bukovinian University", Chernivtsi

SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION AND PRIORITY DIRECTIONS OF KHOTYN DISTRICT, CHERNIVTSI REGION

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У РОЗМІЩЕННІ ГРОШОВОЇ МАСИ

Ya Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

THE ANALYS OF THE STRUCTURE CHANGES IN THE PLACEMENT OF MONYE SUPPLY

Г. О. Обиход

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. А. Омельченко

А. А. Омельченко, к. е. н., науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

І. В. Островський

аспірант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

А. Obikhod

senior research associate, PhD in Economics, associate professor, postdoctoral student of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

А. Omelchenko

PhD in Economics, research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

I. Ostrovskyi

junior research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSBOUNDARY CLUSTERS DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC ORIENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

О. Є. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Fedorchenko

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE ENTERPRISE

С. В. Добринь

к. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPACT FACTORS EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON THE FUNDS ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING INDUSTRY UKRAINE

Т. Є. Трубнік

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

T. Trubnik

Ph.D. in Economics, associate professor Department of statistics, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

COMPETITIVE ADVANTAGES' BENCHMARKING OF THE REGIONAL ECONOMY OF KYIV CITY AND KYIV'S REGION

О. В. Матвійчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

O. Matviichuk

PhD, associate professor department of economy and finance Private Higher Education Establishment Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF WATER RESOURCES

М. П. Денисенко

к. е. н., доцент, профессор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій і дизайну, м. Київ

О. П. Коргун

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

M. Denisenko

doctor of Economics, Professor, Professor Department of Economics, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine

O. Korgun

student, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine

INNOVATION IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент бухгалтерського обліку і аудит, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

К. М. Васюк

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

K. Vasjuk

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF POULTRY PRODUCTION

С. О. Стойка

викладач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Stoyka

lecturer of the Chair of Economics and Social and Behavioral Sciences, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE IN TERMS OF ECONOMIC INSTABILITY

Н. А. Петрищенко

старший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ

N. Petryshchenko

senior lecturer in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FORMATION PROBLEMS OF REGIONAL STRATEGIES IN UKRAINE

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ІНСТИТУЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАЦІЙ

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

INSTITUTIONAL-MANAGEMENT APPROACH TO BUILDING THE FINANCIAL STRUCTURE OF CORPORATIONS

А. В. Суханова

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет Державної податкової служби України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І СТРАТЕГІЯ РЕГІОНІВ У СУКУПНОСТІ ВІДНОСИН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

A. Sukhanova

senior lecturer of the Department of Finance national University of State tax service of Ukraine

COMPETITIVE ADVANTAGES AND STRATEGY OF REGIONAL RELATIONS TOGETHER COMPETITIVENESS

О. О. Стрекаль

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ У КОМПАНІЇ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ

O. Strekal

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

EXTERNAL FINANCIAL AUDIT OF THE OIL AND GAS SECTOR

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

P. Volyanskyi

doctor of sciences in public administration, assistant professor, acting head Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

POPULATION TRAINING TO OBTAIN DISASTER RESPONSE SKILLS

Н. В. Григоренко

викладач кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

N. Grigorenko

lecturer of Management and Organization of Civil Protection Chair, National University of Civil Protection of Ukraine

MONITORING AND EFFECTIVENESS EVALUATION OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

Я. В. Добрянський

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Ya Dobriansky

Phd, doctoral candidate, Academy of municipal management

REGULATION OF EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

А. В. Дергач

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

A. Dergach

graduate student of the Department of National Economy and Economic Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE THEORETICAL BASIS OF THE ACCEPTANCE OF EFFECTIVE DECISIONS ARE IN ADMINISTRATION MIGRATORY PROCESSES

С. Л. Котенко

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

S. Kotenko

graduate student of department of public policy and community development, National academy for public administration under the President of Ukraine

REGULATORY SUPPORT OF THE STATE FINANCIAL POLICY BEHIND CRITERION OF HUMAN DEVELOPMENT

Ю. П. Чеберяк

аспірант, кафедра управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЖИТЛОВИЙ ФОНД ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Yu Cheberiak

graduate student, department of management of national economy and economic policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HOUSING STOCK AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TERMS OF MARKET REFORMS

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗПЕКОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

N. Stuchinska

graduate student of department of globalistik, eurointegrations and management national safety, National academy of state administration, is at President of Ukraine

POSSIBILITIES OF SAFETY OF CIVIL SOCIETY: ECONOMIC ASPECT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент