Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2016

Завантажити журнал №21, 2016

Економіка

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. Є. Адамів

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Assistant of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

HARMONIZATION OF INFORMATION AND METHODICAL SUPPORT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS DIAGNOSTICS OF BUSINESS-STRUCTURES IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, Президент Міжнародного інституту фінансів

НЕОФІЦІЙНІ ЕЛІТАРНІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНИЙ, ФІНАНСОВИЙ І ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ НА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, President of International Institute of Finance

INFORMAL ELITE CENTERS AND THEIR ECONOMIC, FINANCIAL AND GEOPOLITICAL INFLUENCE ON THE WORLD ECONOMY

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

Н. А. Третяк

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Каленська

молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

O. Kalenska

Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF TERRITORIAL LAND-UTILIZATION COMPLEX: INSTITUTIONAL PRECONDITIONS OF FORMATION

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECOLOGICAL IMPERATIVES FOR EXTENSION OF GLOBALIZATION PROCESSES: PROBLEM OF ECONOMIC SECURITY

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕКОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Г. А. Матвієнко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ CТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ

H. Matviienko

Ph.D. in Economics, Асademy of municipal administration

DIRECTIONS FORMATION OF EFFECTIVE FISCAL POLICY AND ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY DURING THE COOPERATION UKRAINE AND IMF

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

Є. А. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

О. М. Диба

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

Ye. Polischuk

PhD in economy, associate professor of Investment Activity Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

O. Dyba

PhD in economy, associate professor of Investment Activity Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING IN UKRAINE AS A TOOL TO RAISE FUNDS FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

О. В. Опаріна

студентка, Харківський національний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

E. Boguslavsky

PhD, assistant professor, associate professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of economics, Kharkiv

О. Oparin

Student, Simon Kuznets Kharkiv National University of economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF INVESTMENTS

Т. Є. Воронкова

к. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

М. О. Васильєва

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. Voronkova

Doctor of Economics, professor,of Kyiv

M. Vasylieva

Magister, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

INCREASE OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY

О. В. Полтавська

к. е. н. кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

O. Poltavska

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ANALYSIS OF FACTORS COMPETITIVENESS IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE HOTEL BUSINESS

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РОЛЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИКА

A. Sholoiko

PhD in economics, Fellow Scientist, Associate Professor of the insurance and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ROLE OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN THE FORMATION OF FINANCIAL SECURITY OF THE INSURER

І. В. Краснова

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РОЛЬ ТА МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

I. Krasnova

Ph.D., associate professor, professor of management Banking, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", m. Kyiv

THE ROLE AND PLACE OF THE BANKING SYSTEM IN ENSURING ECONOMIC GROWTH IN THE FINANCIAL INTEGRATION

А. І. Омельченко

аспірант кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Omelchenko

graduate student of the Department of Management, NTUU "KPI named Igor Sikorsky"

FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Г. А. Єгорова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

G. Iegorova

Ph.D. student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF MERGERS AND ACQUISITIONS: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE

І. М. Лавренкова

аспірант, Університет державної фіскальної служби України

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Lavrenkova

PhD student, University of state fiscal service of Ukraine

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TAX POLICY IMPLEMENTING FOR INDIVIDUALS INCOME IN UKRAINE

Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

T. Vakar

Department of management and simulation in economy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODELING OF THE COMPETITIVE IDENTITY OF RURAL AREAS

М. С. Калина

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, associate professor of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

URGENT TASKS OF UKRAINIAN POLICY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION

М. Б. Корбецький

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Г. Пухкал

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА СОЦІАЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ

M. Korbecjkyj

Graduate student of political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

A. Pukhkal

Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE ESSENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF THE STATE'S SOCIAL OBLIGATIONS

Л. В. Варункив

аспирант, Национальный университет "Львовская политехника"

Л. Д. Кизименко

д. б. н., к. т. н., профессор, Львовский Национальный университет имени Ивана Франко

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (С УЧЕТОМ ВРОЖДЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ)

L. Varunkiv

PhD student, Lviv Polytechnic National University

L. Kyzymenko

Doctor of Biological Sciences, Ph.D., Professor, Lviv University

PROBLEMS MANAGEMENT DECISIONS IN THE CIVIL SERVICE (INCLUDING PERSONAL INNATE QUALITIES)

Т. М. Качала

д. е. н., професор кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. С. Стадник

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТНОГО ПОЛЯ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

T. Kachala

Ph.D., Professor of Economy in the Department of National Economy Management and Economy Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

A. Stadnyk

Post-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea

THE DEFINITION OF THE OBJECT FIELD OF THE STATE ANTI-CRISIS REGULATION OF THE BANKING SYSTEM

Н. Д. Шульга

к. т. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛІ У РОЗВИТКУ КРАЇНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Educational Establishment "Kyiv Transport and Economics College" National Transport University

THE STATE OF THE GOVERNMENT'S EDUCATIONAL POLICY STUDY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO THE METHODOLOGICAL FUNCTIONS OF THE LEGISLATIVE DEFINITION OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

О. О. Константинов

аспірант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

A. Konstantinov

Postgraduate Academy of Municipal Management

ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION MODERN TRENDS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент