Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2017

Завантажити журнал №21, 2017

Економіка

Н. М. Давиденко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів та природокористування України

О. В. Воронченко

к. е. н. доцент кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України

СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

N. Davydenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department Finance, National university of life and environmental sciences of Ukraine

O. Voronchenko

Ph.D., assistant professor of financial markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THE ESSENCE AND LAWS OF DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

М. К. Бобро

студентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ВЕРТИКАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ

Ye. Bohuslavskiy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Kharkov, National University of Economics of Simon Kuznets

M. Bobro

student, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznetsstudent, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

VERTICAL DIVERSIFICATION AS A WAY OF THE SYNERGIC EFFECT ACHIEVEMENT

А. О. Крисак

к. е. н., голова циклової комісії "Економіка і фінанси", Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

A. Krysak

Ph.D., Head of the cycle commission "Economics and Finance", Vinnytsia Technical College, Vinnytsya

CURRENT PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

Гаджиев Рауф Акиф оглу

докторант, Университет "Азербайджан", Азербайджан, г. Баку

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Hajiyev Rauf Akif oglu

Doctoral student of Azerbaijan University, Azerbaijan, Baku

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BANKS

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

DETERMINATION THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. О. Романишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

V. Romanyshyn

PhD of economics, associate professor, associate professor of department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CAPITAL ACCUMULATION AND IMPACTS ON THE INVESTMENT PERFORMANCE OF THE ENTERPRISES IN UKRAINE

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЗВИТОК ФОРМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yurkevich

PhD candidate, associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man

DEVELOPMENT OF FORMS FOR HOUSING CONSTRUCTION FINANCING IN UKRAINE

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕБУДОВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК РІЗНИХ КРАЇН

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

ANALYSIS OF THE METHODS OF GOVERNMENT REGULATION OF STRUCTURAL REORGANIZATION OF NATIONAL ECONOMIES OF DIFFERENT COUNTRIES

Гаджиева Айнур Сабир кызы

диссертант кафедры "Бухгалтерский учёт и аудит", Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г. Баку

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА

Gadzhieva Ainur Sabir

Graduate student Department of Accounting and Audit, Azerbaijan State Economic University, Baku

METHODS FOR IDENTIFYING DISTORTIONS OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS

Є. А. Васюк

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СТРАТЕГІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ БОРГУ В СТРУКТУРІ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК

Y. Vasiuk

PhD Student of Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

DEBT SHIFTING IN TRANSFER POLICY OF TNCS

О. В. Лошенюк

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ

O. Losheniuk

post-graduate student of the Department of International Economic Relations, Kyiv National University of Trade and Economics

FOREIGN EXPERIENCE IN APPLYING TOOLS TO STIMULATE EXPORT OF SERVICES

Державне управління

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, ректор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

О. В. Петренко

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

S. Marova

Doctor of science in Public Administration, professor, rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

O. Petrenko

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

PUBLIC ADMINISTRATION PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ISSUES OF DESTABILIZING FACTORS INFLUENCE ASSESSMENT ON THE PRODUCTION AND ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING

К. В. Дубич

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

K. Dubych

Doctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

THE SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTOR OF THE LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT SHADOWING IN UKRAINE

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ANTICORRUPTION POLICY OF UKRAINE

М. М. Войтюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

M. Voytuk

graduate student, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kiev

FEATURES OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL POLICY IN MODERN UKRAINE

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ, Україна

ФАКТОРИ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FACTORS OF INFLUENCE OF ECONOMIC SECURITY CORRUPTION AND WAYS FOR THEIR SOLUTION

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

THE CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVE TENDENCIES OF OPTIMIZATION OF THE STATE FINANCIAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

R. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

M. Gaponchuk

Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Kazybrid

Lviv State University of Life Safety, Lviv

STATE FIRE SECURITY MANAGEMENT AS ONE OF THE PRIORITY TASKS OF THE STATE

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

М. І. Гапончук

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. М. Казибрід

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНЕ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАДНАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

SUPRANATIONAL AND INSTITUTIONAL REGULATION OF HONEST BUSINESS PRACTICES OF INTERNATIONAL CORPORATIONS

О. М. Негрич

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

O. Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

BASIS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SERVICES DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC GOVERNANCE SYSTEM

Ю. М. Руденко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Yu. Rudenko

PhD Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC CONTROL IN THE PROCESSES OF REFORMING THE TAX SYSTEM IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

О. А. Сімоненко

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, Радник Адміністрації Президента України

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. Simonenko

PhD Student of the Department of public administration of the public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Advisor to the Administration of the President of Ukraine

BECOMING AND DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION OF POWER AND MANAGEMENT IN UKRAINE

Я. С. Галанюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНА ПОЛІТИКА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Ya. Galaniuk

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES' MODERN POLICY ON THE BORDER GUARD SERVICES' ACTIVITY IN THE SPHERE OF PROTECTING AND DEFENDING THE STATE BORDER

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ, ЛАТВІЇ, ЛИТВИ

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGAL FRAMEWORKS OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE INTERESTS OF ENSURING OF NATIONAL SECURITY: EXPERIENCE OF ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA

В. Є. Валенков

здобувач, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

V. Valenkov

postgraduate student of Petro Mohyla Black Sea National University (Nikolaev, Ukraine)

REGIONAL ASPECTS OF FORMATION AND REALIZATION OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент