Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21

Завантажити журнал №21, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.5

О. В. Цімошинська

д. філос. в галузі економіки, доцент кафедри обліку і оподаткування,ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

O. Tsimoshynska

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, department of accounting and taxation, PJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management"

TURBULENCE INVESTMENT PROJECTS FOR THE CONSTRUCTION AND REPAIR OF PUBLIC ROADS COMMON USE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.11

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМИ

P. Krush

Candidate of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

M. Dergalyuk

Candidate of Economic Sciences Assistant Professor of Economics and Entrepreneurship Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

GROUNDS FOR THE COMPLEX ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS A SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.15

Н. В. Пришляк

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА В ІНДІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Administrative Management and Alternative Energy Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

RENEWABLE ENERGY IN INDIA: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.21

О. А. Гавриш

д. т. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. В. Салоїд

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

O. Gavrysh

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of International EconomicsNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

S. Saloid

Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

USING THE THEORY OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ASSESS THE RESULTS OF ADMINISTRATIVE ACTION ON THE ECONOMIC SECURITY OF EXCITABLE MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.28

Т. Л. Мостенська

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. В. Сова

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ

T. Mostenskaya

doctor of sciences, professor, National University of Food Technologies, Kyiv

A. Sova

postgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

INFLUENCE OF PROFESSIONAL QUALITIES OF THE MANAGER ON ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.34

С. В. Юдіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет

Т. О. Гуржий

здобувач кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет

К. О. Васькова

магістр, Дніпровський державний технічний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВАМ В УКРАЇНІ

S. Yudinа

doctor of sciences (Economics), prof., Head of the Department of Finance and Accounting, Dniprovsky State Technical University

T. Gurzhy

applicant of the Department of Finance and Accounting,Dniprovsky State Technical University

K. Vaskova

master's degree, Dniprovsky State Technical University

ANALYSIS OF TRENDS OF CREDIT SERVICES OF COMMERCIAL BANKS TO HOUSEHOLDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.39

Л. В. Домбровська

к. е. н., доцент, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет Україна, м. Миколаїв

В. К. Потриваєва

магістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет Україна, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

L. Dombrovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Mykolayiv Interregional InstituteHuman Development of the University University "Ukraine, Mykolaiv, Ukraine

V. Potrivaeva

magistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University University "Ukraine, Mykolaiv, Ukraine

MODERN TRENDS IN RESOURCE MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.45

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. Ю. Єфименко

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. О. Вєрцева

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

БРЕНД — СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

I. Abramovich

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Efimenko

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Vertseva

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

BRAND-FEATURES OF APPLICATION IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.49

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

О. Г. Байда

магістр кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу",Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАЙНЯТОСТІ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

O. Baida

magister of Department of Management and Administration of ERI "Karazin business school",V.N. Karazіn Kharkiv National University

METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF EMPLOYMENT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.55

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. О. Чорний

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ya. Kolesnik

PhD in economics, associate Professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

V. Chornyi

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

STRATEGY FOR TAX MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.60

К. Г. Салаєв

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЗЕРБАЙДЖАНУ

K. Salayev

graduate student of Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INFORMATION COMPONENT OF AZERBAIJAN'S ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.65

С. О. Сломчинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ОБЛІКУ

S. Slomchynska

Ph.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

SPECIFIC ASPECTS OF THE INVESTMENT PROPERTY IDENTIFICATION AND RECOGNITION FOR ACCOUNTING PURPOSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.72

В. А. Пасічник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Pasichnyk

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STATE FINANCIAL REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.79

О. А. Самошкіна

старший науковий співробітник, Науково-дослідний фінансовий інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Samoshkina

Senior Researcher, Scientific Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES IN THE SYSTEM OF SOCIAL DEVELOPMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.85

С. А. Вавренюк

к. н. держ.упр., докторант навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

PROBLEM ISSUES OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL OF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.89

С. А. Дяченко

к. н. держ. упр., докторант, доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

S. Diachenko

PhD, Doctoral Candidate, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine National academy for public administration under the President of Ukraine

FISCAL DECENTRALIZATION AS A TREND IN REFORMING INTERBUDGETARY RELTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.95

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

THE INFLUENCE OF FINANCIAL COMPANIES ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: INTERNATIONAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.101

Муц Луай Файсал

к. соц. н., Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

INCREASING THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE CONTEXT OF THE MIGRATION PROCESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.106

О. П. Євсюков

к. псих. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Yevsyukov

PhD in psychology,doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROCESSES OF STATE ENSURING OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.109

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. наук, головний лікар комунального закладу"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF TRANSFORMATION OF THE STATE SYSTEM OF HEALTH CARE AND ACTIVITIES OF SOCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.114

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

О. О. Кошульнікова

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

O. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

O. Koshulnikova

Master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

ANALYSIS OF THE TRENDS FOR THE FUNCTIONING OF FOREIGN BANKS ON THE NATIONAL MARKET OF BANKING SERVICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.118

О. З. Хома

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ І МЕХАНІЗМІВ ДОСЯГНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ І РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

O. Homa

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF BASES AND MECHANISMS FOR AIMS OF INTEGRATION OF THE MARKET OF LABOR AND MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.122

В. А. Давидова

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО АСПЕКТУ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Davydova

postgraduate student of the department of the Studies of the State and Law of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF DELEGATION OF POWERS IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE

Нові видання

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.128

О. Л. Валевський

доктор наук з державного управління, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА" КАНДИДАТА НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГБУР ЗОРЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

O. Valevsky

Doctor of Science in Public Administration, leading researcher, National Institute for Strategic Studies

REVIEW TO THE MONOGRAPH "PUBLIC ADMINISTRATION OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: THEORY AND PRACTICE" CANDIDATE OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION ZORYANA VOLODYMYRIVNA HBUR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент