Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21

Завантажити журнал №21, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.5

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

T. Semkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

FORMATION THE INNOVATIVE RESOURCE POTENTIAL OF DIVERSIFICATION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.10

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

О. І. Радзієвський

д. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльності, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ ЯК ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

L. Melnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labor Economics, Interregional Academy of Personnel Management

O. Radzievskii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

ACTIVITIES OF ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS CENTERS OF RURAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.15

Ю. О. Лазебник

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

О. С. Корепанов

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Д. Л. Хавалиць

студент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Iu. Lazebnik

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V.N. Karazіn Kharkiv National University

O. Korepanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Statistics, Accounting and Auditing, V.N. Karazіn Kharkiv National University

D. Khavalyts

student of the Department of Statistics, Accounting and Auditing,V.N. Karazіn Kharkiv National University

ASSESSMENT OF THE DIFFERENTIATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT BY REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.21

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Makhynia

Student of gr. MGFBS-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISE

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. В. Махиня

студентка гр. МгФБС-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.28

Л. А. Костирко

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. В. Євтушенко

асистент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КАТЕГОРІЯХ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНОГО ТЯЖІННЯ ПОКАЗНИКІВ

L. Kostyrko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

M. Yevtushenko

Assistant of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FINANCIAL STABILITY OF CORPORATE ENTERPRISES IN THE CATEGORY OF ECONOMICALLY VALUABLE GRAVITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.34

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕЛІМІНУВАННЯ ПРИБУТКУ З ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МЕТОДОМ СЕРЕДНЬОГО ВІДСОТКА

V. Onyschenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation and Audit, Chernihiv National Technological University

ELIMINATION OF PROFIT FROM INTRA-GROUP TRANSACTIONS IN CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY THE AVERAGE PERCENT METHOD

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.39

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. Openko

PhD, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR EFFICIENT USE AND PROTECTION OF LAND FOREST PURPOSE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.49

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. В. Мажара

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yа. Kоlеsnik

РhD in Есоnоmiсs, Аssосiаtе Рrоfеssоr оf thе Dераrtmеnt оf Finаnсе, Bаnking аnd Insurаnсе, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

А. Mazhara

mаstеr's dеgrее, Dniрrо Stаtе Аgrаriаn аnd Есоnоmiс Univеrsity

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE PROCESS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54

Я. В. Паламаренко

к. е. н., ст. викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BIOGASE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.63

Mark Hellyer

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and EconomicsDirector of CTA Economic & Export Analysts (UK)

TRADE LIBERALIZATION: THEORY, PREDICTING THE CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION AND PRACTICAL REALITIES

Марк Хеллаєр

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університетДиректор компанії "СТА" (Великобританія)

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ: ТЕОРІЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.71

Є. І. Бірюков

аспірант кафедри менеджменту та публічного адміністрування,ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ie. Biriukov

postgraduate student of management and public administration departmentPHEI "Academician Yuriy Bugay international scientific and technical university"

RESOURCES 'POTENTIAL OF ELECTRIC POWER ENTERPRISES AND THE FEATURES OF ITS EFFECTIVE USE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.75

А. В. Снеткова

аспірант кафедри обліку та аудиту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЇ У НЕОБОРОТНІ АКТВИВИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А. Snetkova

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTMENTS IN NON-CURRENT ASSETS OF UKRANIAN'S SUNFLOWER OIL AND FATS COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.84

О. Ф. Сальнікова

д. держ. упр., старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

О. Ю. Чернобай

ад'юнкт кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ДОСВІД НАТО

O. Salnikova

Doctor of Sciences in Public Administration, senior researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

V. Kushnir

PhD in Public Administration, doctoral student of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

О. Chernobai

associate of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

STRATEGIC COMMUNICATION SYSTEM DEVELOPMENT: NATO EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.90

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

СИСТЕМОГЕНЕЗНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

SYSTEM-GENESIS APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: PROBLEMS OF FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.96

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL LEGAL RELATIONS IN THE DEFENSE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.99

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMS AND INSTRUMENTS OF THE STATE SOCIAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.105

І. М. Перестюк

к. держ. упр., доцент кафедра публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

М. М. Мельник

провідний інженер ТОВ "БЮРО ЛИТЕР "М"

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. Perestyuk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration, "Interregional Academy of Personnel Management"

M. Melnyk

Lead Engineer of LLC "BUREAU LITER" M"

FEATURES OF TAXATION MECHANISM OF RESIDENTIAL PROPERTY OBJECTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.111

Н. В. Тілікіна

к. е. н., заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

НАЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СТАНОВИЩА МОЛОДІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ Й ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

N. Tylikina

PhD in Economics, deputy director of scientific work State Institution "State Institute of Family and youth policy"

THE NATIONAL INDICATORS OF YOUTH CONDITION AS A TOOL FOR MONITORING AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF YOUTH POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.122

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ "KinderKlinik"

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ — ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, mc KinderKlinik director

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF STATE REGULATION OF THE MEDICAL SERVICES MARKET — THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.127

О. В. Александров

старший викладач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

A. Aleksandrov

Senior Lecturer of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES AND GROWTH OF QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.132

М. Ю. Березін

здобувач, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИМІНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

M. Berezin

applicant of the Interregional Academy of Personnel Management

BASIC PRINCIPLES OF PROVIDING THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER IN CURRENT CONDITIONS OF CRIMINAL THREATS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.137

Я. М. Біляєв

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЩО СПРИЯЮТЬ СОЦІАЛЬНІЙ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Y. Bіlyaev

postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF EUROPEAN UNION GRANTS PROGRAMS TO PROMOTE YOUTH SOCIAL MOBILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.143

Р. Ю. Прав

аспірант, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

R. Prav

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISM IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S CYBER SECURITY AT THE CURRENT STAGE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент