Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21

Завантажити журнал №21, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.5

Л. М. Бойко

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

В. Я. Чевганова

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", м. Полтава, Україна

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

L. Boyko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

V. Chevhanova

PhD in Economics, Professor, The Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

S. Kulakova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

INVESTING IN INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.10

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Г. В. Шевчук

старший викладач, Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

В. В. Зубченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, BilaTserkva National Agrarian University

H. Shevchuk

Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

V. Zubchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL SUPPORT MEASURES FOR THE INVESTMENT ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.17

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. В. Кравченко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. Л. Якубенко

доцент кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. Е. Максютенко

студент гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFES, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Yakubenko

Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFES,Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Maksyutenko

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF CASH FLOW MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN RISKS AND UNCERTAINTY CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.24

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

М. О. Чупріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

А. С. Горда

здобувач, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІНИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ОНЛАЙН-РИНКУ, ПАНДЕМІЇ COVID-19, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

M. Chuprina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Еnterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

A. Horda

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF CHANGE OF MARKETING BEHAVIOR IN THE ONLINE MARKET, PANDEMIC COVID-19, BUSINESS COMMUNICATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.30

О. В. Балуєва

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління

Г. В. Снопенко

аспірант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Balueva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research, Donetsk State University of Management

H. Snopenko

Postgraduate student, Donetsk State University of Management

PERSONNEL PERFORMANCE APPRAISAL METHODS: EVOLUTION UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.37

З. Б. Живко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

В. А. Кредісов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, екології та практичного підприємництва, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

С. С. Гальонкін

здобувач, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-МАТРИЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ, ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ, ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Z. Zhyvko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

V. Kredisov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Ecology and Practical Entrepreneurship, European University, Kyiv, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

S. Galonkin

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

INSTITUTIONAL-MATRIX CLUSTERING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF CHANGE OF CONSUMER PREFERENCES, GLOBALIZATION, DIGITALIZATION, FORMATION OF ECONOMIC CULTURE OF SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.44

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, Університет митної справи та фінансів

А. А. Теребій

Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН

O. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor, University of Customs and Finance

A. Terebii

Classic Private University

FORMATION OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE BASIS OF THE UN GLOBAL COMPACT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.53

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

І. Г. Лесів

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРІЙНОСТІ АПАРАТУ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОГО НЕВИЗНАЧЕННЯ

O. Zborovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Academician of the Academy of Higher Education of Ukraine

G. Lesіv

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National University

PROBLEMS OF CATEGORIZATION OF THE PLANNING APPARATUS IN THE CONDITIONS OF MARKET VAGUENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.60

Zh. Zhygalkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor , Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor , Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

A. Labzina

Student of the UL-01mp, Faculty of Management and Marketing, Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF LOGISTICS SUPPORT FOR CONSTRUCTION PROCESSES AT LLC "BMU-2019"

Ж. М. Жигалкевич

д. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

А. O. Лабзіна

студентка гр. УЛ — 01мп, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТОВ "БМУ-2019"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.66

Р. М. Безус

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

К. А. Перерва

магістр МгМр-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У SMM

R. Bezus

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

L. Kryuchko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University

K. Pererva

Master's student of the MgMr-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

MARKETING MANAGEMENT IN SMM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.72

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА ПОБУДОВУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

R. Vilhutska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National Univesity

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON THE CONSTRUCTION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.78

В. С. Лисюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та маркетингу, Рівненський інститут слов'янознавства, м. Рівне

НОВА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

V. Lysyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, Rivne Institute of Slavonic Studies, Rivne

A NEW PARADIGM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.85

О. Г. Кубай

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ю. В. Денега

магістр факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Kubai

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Yu. Deneha

Master's student of the Department of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DIVERSIFICATION OF ACTIVITY AS A FACTOR OF BALANCED DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.93

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. А. Скирдова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

О. Skyrdova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF INVENTORIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.100

М. О. Дурман

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

КОНСТАНТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В НАУКОВІЙ ЕТИЦІ

M. Durman

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

CONSTANT OF ACADEMIC INTEGRITY IN SCIENTIFIC ETHICS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.107

Р. В. Буковський

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

R. Bukovskyi

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

THE ESSENCE OF INTERACTION WITH THE PUBLIC IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.111

І. С. Доскалов

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

Н. С. Ручинська

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

I. Doskkalov

Master's student, Mykolayiv National Agrarian University

N. Ruchynska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modeling, Mykolayiv National Agrarian University

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.116

В. В. Литовченко

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

V. Litovchenko

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

MODERN BASIS FOR FORMING MECHANISMS FOR PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент