Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21-22, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22

Завантажити журнал №21-22, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.5

О. А. Лактіонова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Р. П. Гуменюк

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЄКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Laktionova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Banking, Vasyl Stus Donetsk National University

R. Humeniuk

Postgraduate student of the Department of Finance and Banking, Vasyl Stus Donetsk National University

INVESTMENT PROJECTS OF MANAGEMENT POTENTIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.9

І. О. Тарасенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Є. С. Несенюк

аспірант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна

КОНКУРЕНТНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

I. Tarasenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

E. Neseniuk

PhD student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

COMPETITIVE ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE LIGHT INDUSTRY AND DIFFERENTIATION OF ENTERPRISES INNOVATION STRATEGIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.16

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. М. Мозговий

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН)

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Mozgovoyy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

COMPARATIVE LAW AS A TOOL FOR STUDYING FINANCIAL SYSTEMS (ON THE EXAMPLE OF MUSLIM COUNTRIES)

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.23

О. В. Лавріненко

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Т. О. Фролова

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. Ю. Ананьєв

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

О. Lavrinenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance,SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

T. Frolova

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of the Department of International Finance,SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

M. Ananiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance,SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

JOINT-STOCK COMPANIES IN THE CONDITIONS OF THE UKRAINIAN LEGISLATION TRANSFORMATION OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.30

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Д. М. Шарко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

D. Sharko

Master student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF SETTLEMENTS WITH CUSTOMERS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.37

С. М. Халатур

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. М. Трегуб

студент гр. МгФБСз-1-19, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Tregub

Student of gr. MGFBSz-1-19, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROBLEM ASPECTS OF CREDIT MANAGEMENT OF ENTERPRISES AND THEIR SOLUTION PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.43

І. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of accounting and taxation, Sumy national agrarian university, Sumy

Zhou Yalian

master's degree student, Sumy national agrarian university, Sumy

PROBLEMS AND IMPROVEMENT MEASURES IN FINANCIAL MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED PRIVATE ENTERPRISES IN ZHEJIANG PROVINCE

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Чжоу Ялянь

магістр, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПРИВАТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПРОВІНЦІЇ ЧЖЕЦЗЯНГ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.48

A. Abbasov

Director, Azerbaijan Scientific-Research and Designed-Prospecting Institute of Energetics,under the "Azerenergy" JSC, Baku, Azerbaijan

ELECTRICITY MARKET ESTABLISHMENT AND ITS CURRENT SITUATION IN EUROPE

Аббасов Алі Яшар огли

Директор, Азербайджанский Научно-Исследовательский и Проектно-Изыскательский Институт Энергетики при АО "Азерэнержи", Баку, Азербайджан

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ЕВРОПЕ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.54

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF COOPERATION DEVELOPMENT IN THE FIELD OF AGRICULTURE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.61

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

Д. В. Степанчук

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

О. О. Дубовенко

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economics and business, Polissya National University, Zhytomyr

D. Stepanchuk

Master student of the Department of economics and business, Polissya National University, Zhytomyr

O. Dubovenko

Master student of the Department of economics and business, Polissya National University, Zhytomyr

STRATEGIC ALTERNATIVES TO INVESTMENT SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.68

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. О. Мельник

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

А. Melnik

Mаstеr's dеgrее, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

FORMS AND METHODS OF FINANCIAL SUPPORT OF BUDGETARY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.73

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

Ю. О. Максименко

магістрант кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИДБАННЯ ЗАПАСІВ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

Yu. Maksуmenko

Master student of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE: ACCOUNTING REPRESENTATION OF ACQUISITION OF INVENTORIES FOR FOREIGN CURRENCY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.78

О. О. Бененсон

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИГНАЛІВ ІНДИКАТОРІВ "MOMENTUM" І "ROC" ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

O. Benenson

Postgraduate student, Oles Honchar Dnipro National University

INTERPRETATION FEATURES OF "MOMENTUM" AND "ROC" INDICATORS SIGNALS TO INCREASE INVESTMENT EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.84

П. А. Лепак

здобувач наукового ступеня PhD з економіки (аспірант), Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

ФЛУКТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА В ЧАСИ ГЛОБАЛЬНИХ ПАНДЕМІЙ

P. Lepak

Сandidate for a degree, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FLUCTATION OF SOCIETY'S ECONOMIC CULTURE DURING PANDEMICS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.91

О. Д. Дон

старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

O. Don

Senior lecturer of the Department of Economics and Management of National Economy Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

GLOBAL TRENDS OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97

М. О. Беспалов

здобувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

M. Bespalov

Сandidate for a degree of the Department of management and public administration, Academician Yuri Bugay International university of science and technology

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.101

Я. Д. Малкіна

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

НОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ БАНКІВ УКРАЇНИ

Ya. Malkina

Postgraduate student of the Department of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

NEW CLASSIFICATION OF EXPENDITURE AND MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM OF SETTLEMENTS ON TAX LIABILITIES OF BANKS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.106

К. О. Кухта

к. е. н., методист, викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії"

Т. А. Орошан

директор, ВСП "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії", відмінник аграрної освіти та науки, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

K. Kukhta

PhD in Economics, Methodist, teacher of accounting and financial disciplines, specialist of the highest qualification category of VSP "Lubny financial and economic professional college of Poltava State Agrarian Academy"

T. Oroshan

Principal of Lubny Financial-economic college of VSP "Lubny financial and economic professional college of Poltava State Agrarian Academy", excellent in agricultural education and science, teacher-methodologist, specialist of the highest qualification category

CLASSIFICATION OF FIXED ASSETS AS AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR THEIR ACCOUNTING AND ANALYSIS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.112

Н. О. Петренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва

О. А. Поліщук

к. пед. н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін,Уманський національний університет садівництва

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

О. Polishchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Sciences, Humanities and Law, Uman National University of Horticulture

FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119

І. П. Динник

к. держ. упр., провідний фахівець сектору контролю за виконанням рішень відділу управління та адміністрування, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

I. Dynnyk

PhD in Public Administration, Leading specialist of the sector of control over the implementation of decisions of the Department of Management and Administration, National Aviation University, Kyiv

CRAWDSORSING TECHNOLOGIES IN CIVIL SOCIETY: MODERN MECHANISMS OF PARTISIPATIVE DEMOCRACY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.124

І. Б. Якайтіс

к. держ. упр., викладач кафедри транспортних технологій,ДВНЗ "Транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

І. Yakaytis

PhD in Public Administration, Lecturer of the Department of Transportation Technologies, SHEE "Transport and Economic College" of National Transport University

STRATEGIC VECTORS OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.129

Г. М. Буканов

к. політ. н., доцент, докторант кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпро

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

H. Bukanov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the Department of Management and Project Management, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipro

WAYS TO OPTIMIZE PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL POLICY IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.135

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

В. І. Юрченко

к. держ. упр., доцент, Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

N. Afendikova

PhD in Economics, Associate Professor, National University "Zaporozhye Polytechnic", Zaporozhye

V. Yurchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, National University "Zaporozhye Polytechnic", Zaporozhye

IMPROVEMENT OF THE RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.140

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків, Апарат Верховної Ради України

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

R. Palahusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division Inter-Parliamentary Relations Directorate, Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

PROTECTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE DIPLOMATIC SERVICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.147

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ "КіндерКлінік", м. Київ, Україна

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, MC KinderKlinik

METHODS OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF MEDICAL SERVICES: DIRECT AND INDIRECT INFLUENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.154

В. В. Докаленко

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Dokalenko

Postgraduate student of the Department of Management, Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AS SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.161

М. А. Горшков

старший викладач, Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

M. Horshkov

Senior Lecturer, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

INVESTMENT MANAGEMENT MECHANISM FOR UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.166

С. С. Маулік

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СІНГАПУРУ

S. Maulik

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

SOCIAL INNOVATIONS IN THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SINGAPORE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент