Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2009

Економіка

В. Я. Швець

д. е. н, НГУ Г. В. Соломіна, аспірант, НГУ

ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. В. Крищенко

аспірант, Науково-дослідний Економічний інститут

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. И. Катан

к. т. н., професор кафедри фінансів, ДДАУ Г. Є. Павлова, к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, ДДАУ

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДРИЄМСИВ АГРОБІЗНЕСУ

М. І. Бондар

д. е. н, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Т. А. Бондар

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ОБЛІК ВИБУТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Ю. В. Ліневич

аспірант, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

М. О. Малаксіано

асистент кафедри Економічної теорії і кібернетики, Одеський Национальний морський університет

ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ В ЦІЛОМУ

Г. М. Калетник

д. е. н., ректор, Вінницький державний аграрний університет

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ, ЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ ТА РИНОК БІОСИРОВИНИ, БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ

Ю. Г. Гуцуляк

к. е. н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту АПВ УААН

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ

О. П. Левченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

В. М. Вакараш

здобувач

РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КОМПЛЕКТІВ МАШИН ПО ОБ’ЄКТАХ З ВРАХУВАННЯМ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

А. М. Желіхівська

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

В. В. Столярова

асистент кафедри фінансів, доктор філософії в галузі економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

С. Ю. Шаповалов

аспірант НУ "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВА РОЛЬ ТРАНСФЕРТІВ ДЛЯ ОСВОЄННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Г. М. Котіна

аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ У ПРОГНОЗУВАННІ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СУБ'ЄКТ-ОБ'ЄКТНИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ю. І. Малик

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. В. Сухенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ЛЮДИНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент