EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2010

Економіка

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Л. В. Пастушенко

магістрант

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

О. В. Турченяк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИЗИКИ В КОНТУРІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Соскін

к.е.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, директор Інституту трансформації суспільства

СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ І МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАТОМІЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

Т. О. Токарева

к. е. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МСФЗ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОГО СТАНДАРТУ

А. О. Длігач

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

А. В. Ковалевська

к. е. н., доцент, Харківська національна академія міського господарства

Р. В. Петрова

к. е. н., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

І. П. Шульга

доцент, к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

А. М. Якимова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Д. О. Дил

асистент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗМІЩЕННЯ ФІЛІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК СУБ'ЄКТІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

О. Е. Денисов

старший викладач, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Л. В. Гапоненко

пошукач, ПВНЗ "Європейський університет"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. М. Бавровська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІСТОБУДІВНИХ ФАКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Д. В. Карамишев

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, ХарРІНАДУ при Президентові України

В. І. Шевченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, ХарРІНАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЕКОНОМІЧНІЙ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСІВ

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ДО ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ)

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, Голова Правління ЗАТ "Біт", Донецька область

М. Л. Бєлкін

юрисконсульт, Український фінансово-промисловий концерн, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СКЛАДОВОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

І. О. Драган

Докторант, НАДУ при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. І. Любімов

к. е. н., Чернігівський державний технологічний університет

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

І. А. Карнаков

директор з виробництва ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком"

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

І. П. Приходько

к. е. н., доц., докторант, РВПС України НАН України

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ЯК ЯДРО ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

ВПЛИВ КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА ЯКОСТІ КАР'ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили