Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2010

Економіка

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Л. В. Пастушенко

магістрант

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

О. В. Турченяк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИЗИКИ В КОНТУРІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Соскін

к.е.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, директор Інституту трансформації суспільства

СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ І МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАТОМІЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

Т. О. Токарева

к. е. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МСФЗ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОГО СТАНДАРТУ

А. О. Длігач

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

А. В. Ковалевська

к. е. н., доцент, Харківська національна академія міського господарства

Р. В. Петрова

к. е. н., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

І. П. Шульга

доцент, к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

А. М. Якимова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Д. О. Дил

асистент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗМІЩЕННЯ ФІЛІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК СУБ'ЄКТІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

О. Е. Денисов

старший викладач, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Л. В. Гапоненко

пошукач, ПВНЗ "Європейський університет"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. М. Бавровська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІСТОБУДІВНИХ ФАКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Д. В. Карамишев

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, ХарРІНАДУ при Президентові України

В. І. Шевченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, ХарРІНАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ЕКОНОМІЧНІЙ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСІВ

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ДО ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ)

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, Голова Правління ЗАТ "Біт", Донецька область

М. Л. Бєлкін

юрисконсульт, Український фінансово-промисловий концерн, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СКЛАДОВОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

І. О. Драган

Докторант, НАДУ при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. І. Любімов

к. е. н., Чернігівський державний технологічний університет

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

І. А. Карнаков

директор з виробництва ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком"

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

І. П. Приходько

к. е. н., доц., докторант, РВПС України НАН України

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ЯК ЯДРО ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

ВПЛИВ КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА ЯКОСТІ КАР'ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент