Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2011

Економіка

І. О. Іртищева

д. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. М. Потапенко

к. е. н., Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ПОДАТКОВІ ТА БОРГОВІ ДЖЕРЕЛА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

А. К. Малярчук

к. е. н., декан, Вінницький факультет Національного університету Державної податкової служби України

ПОДАТКОВІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ІННОВАЦІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ: ЗАХІДНІ ПІДХОДИ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКІВ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

МІСЦЕ І РОЛЬ ФІНАНСІВ КОРПОРАЦІЙ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

В. Ю. Гринчук

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І. А. Крисоватий

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

М. О. Боярська

викладач, Харківський національний економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. А. Здір

аспірант, Черкаський державний бізнес-коледж, Київський національно-економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇЇ ІННОВАТИВНОСТІ

Т. М. Франчук

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

З. О. Жученко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Самохвал

аспірант кафедри аудиту, обліково-економічний факультет, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВЕКСЕЛЬНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

Д. О. Тищенко

асистент кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЯВИ В УКРАЇНІ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Н. О. Нікітан

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСТВА В УКРАЇНІ

І. О. Григораш

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

О. П. Макар

аспірант, Тернопільський Національний економічний університет

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

К. О. Караченцева

здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС

Б. В. Дергалюк

асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Т. С. Запорожець

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

В. Т. Янковський

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАДІЯННЯ РЕСУРСІВ ТА ПОТЕНЦІАЛІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., ст. викл. каф. кономічної теорії та підприємництва, ЗНТУ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК НАСЛІДОК НЕДОСКОНАЛОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. Д. Лесечко

д. е. н., професор, зав. каф. державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Л. В. Блащук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ МІСТАМИ В УКРАЇНІ

С. Г. Бублик

кандидат технічних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія наук державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ І ФАКТОРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент