EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2011

Економіка

І. О. Іртищева

д. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. М. Потапенко

к. е. н., Європейський університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ПОДАТКОВІ ТА БОРГОВІ ДЖЕРЕЛА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

А. К. Малярчук

к. е. н., декан, Вінницький факультет Національного університету Державної податкової служби України

ПОДАТКОВІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ІННОВАЦІЙНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ: ЗАХІДНІ ПІДХОДИ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКІВ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

МІСЦЕ І РОЛЬ ФІНАНСІВ КОРПОРАЦІЙ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

В. Ю. Гринчук

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І. А. Крисоватий

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

М. О. Боярська

викладач, Харківський національний економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. А. Здір

аспірант, Черкаський державний бізнес-коледж, Київський національно-економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇЇ ІННОВАТИВНОСТІ

Т. М. Франчук

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

З. О. Жученко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. П. Самохвал

аспірант кафедри аудиту, обліково-економічний факультет, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВЕКСЕЛЬНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ

Д. О. Тищенко

асистент кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЯВИ В УКРАЇНІ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Н. О. Нікітан

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСТВА В УКРАЇНІ

І. О. Григораш

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

О. П. Макар

аспірант, Тернопільський Національний економічний університет

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

К. О. Караченцева

здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС

Б. В. Дергалюк

асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Т. С. Запорожець

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

В. Т. Янковський

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ОВОЧІВ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАДІЯННЯ РЕСУРСІВ ТА ПОТЕНЦІАЛІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., ст. викл. каф. кономічної теорії та підприємництва, ЗНТУ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК НАСЛІДОК НЕДОСКОНАЛОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. Д. Лесечко

д. е. н., професор, зав. каф. державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Л. В. Блащук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ МІСТАМИ В УКРАЇНІ

С. Г. Бублик

кандидат технічних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія наук державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ І ФАКТОРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили