Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2012

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН

Т. Є. Воронкова

к. е. н., професор кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІРО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ

Ю. М. Воробйов

д. е. н., професор ТНУ ім. В.І. Вернадського

Т. І. Воробець

викладач, НАПКБ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

А. Ю. Арсененко

диссертант, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (Симферополь)

КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ УКРАИНЫ

К. О. Басенко

аспірант кафедри Економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"ЗЕЛЕНІ" ІНВЕСТИЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"ЗЕЛЕНІ" ІНВЕСТИЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОЦІНКА РОЗБАЛАСНОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ПЕЛЮСТКОВОЇ ДИНАМІКИ

Н. М. Бєлова

к. е. н., доцент б. в. з. економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський Державний Університет ім. Петра Могили

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СТРАТЕГІЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Л. О. Пашнюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, КНУ імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Ярмак

к. е. н., старший викладач кафедри екномічної теорії, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ У ВИМІРІ НОВОГО КУРСУ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. О. Пузаненко

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

В. Э. Фейзуллаева

диссертант, НИУЦ по труду и социальным проблемам

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Е. О. Ещенко

аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина

СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА КАК КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Н. В. Радова

викладач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ НАГЛЯДОВИХ ВИМОГ

А. И. Алиев

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. Т. Гусейнов

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

В. Л. Міненко

д. держ. упр., доц., проф. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. Л. Рябцев

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА РІВНІ КРАЇНИ, РЕГІОНУ, МІСТА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

О. А. Романець

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О. І. Поляк

аспірант, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Н. В. Подобєд

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА МОЛОДІЖНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ

Т. О. Булковський

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ НАДАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Є. А. Вилгін

аспірант, Академія муніципального управління

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. В. Тоцький

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. Л. Юдіцький

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

О. П. Цюпа

старший викладач кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МЕТОДИКА КАПІТАЛЬНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент