Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2013

Економіка

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Є. Федорчак

Аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ І ВИДИ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВО

N. Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass. Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

O. Fedorchak

postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

THE ESSENCE AND TYPES OF THE MECHANISMS OF THE ATTRACTION INVESTMENTS TO THE ENTERPRISE

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного уніерситету, спецальність "фінанси і кредит"

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit"

RESEARCH OF THE BASICS OF INVESTMENT BUSINESS PLAN

Д. В. Пономаренко

к. э. н., ведущий специалист ПрАО "Донецксталь" — металлургический завод"

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

D. Ponomarenko

Ph.D., a leading expert PrJSC "Donetskstal" Metallurgical Plant"

ATTRACTING INVESTMENT BY INCREASING AUTHORIZED CAPITAL OF JOINT STOCK COMPANIES AND THEIR TAXATION

Т. И. Ломаченко

д. э. н., проф. кафедры финансов и кредита, Севастопольский институт банковского дела Университета банковского дела Национального Банка Украины

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Т. Lomachenko

Рrof. Department of Finance and Credit Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine

THE MODERN ASPECTS OF TAX REGULATION

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

RESEARCH OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT'S DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

М. В. Корнєєв

к. е. н, доцент

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. Коrneyev

PhD in Economics, Associate Professor

FORMING OF CONCEPTUAL BASES DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF FINANCIAL TO SECTOR IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О. А. Шуба

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ЄВРООБЛІГАЦІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ КРАЇН З РИНКАМИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

E. Shuba

PhD, associate professor, Kharkov National University of V. N. Karazin

FEATURES OF EUROBOND BORROWING OF THE COUNTRIES WITH EMERGING MARKETS

Н. І. Луцька

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Lutska

PhD (Economics), Assistant Professor of Accounting and Audit Chair of Ivano Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskii

FUNCTIONS OF THE STATE IN NATIONAL ECONOMY REGULATION

Т. Б. Процюк

к. е. н., член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

Ю. І. Цибульський

студент, Львівський державний університет внутрішніх справ

С. І. Цюх

студент, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Protsiuk

Ph.D in Economics, member of the Ukrainian Academy of Sciences, Associate Professor, Department economic and legal disciplines, National Academy of Internal Affairs, Kiev

Y. Tsybulskyy

student, Lviv State University of Internal Affairs

S. Tsyuh

student, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine

METHODICAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF INDUSTRIAL COMPETITIVENESS

В. А. Савчук

к. е. н., завідувач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

V. Savchuk

Phd of economics, chief of Kamianets-Podilsky department of Keiv financial-economic college of National University of State Tax Service of Ukraine

FINANCIAL SECURITY FUNCTIONS OF THE STATE

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій" ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ПІДТРИМАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАХ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POLICY IN MAINTAINING NATIONAL SECURITY IN THE REGIONS

А. О. Теплицька

аспірант, Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ

A. Teplitskaya

postgraduate, Crimea Humanitarian University, Yalta

PROGRAM PLANNING IN THE GOVERNMENT DEVELOPMENT PROGRAMS

О. І. Строкаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

O. Strokachenko

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ELEMENTS OF STATISTICAL UNIT REGISTER'S CLASSIFICATION IN INFORMATION SYSTEM ENERGY STATISTICS

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ РІЗНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian university

EVOLUTION CATEGORY MAINTENANCE INNOVATIONS IS IN ECONOMIC THEORIES DIFFERENT SCIENTIFIC SCHOOLS

Н. Ю. Гладинець

ст. викл., кафедра обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА СТУПЕНЕМ АКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ

N. Hladynets

Senior Lecturer, Department of Accounting and Finance Mukachevo State University, Mukachevo

UKRAINIAN REGIONS GROUPING ACCORDING TO THE DEGREE OF INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRY

І. О. Шаповал

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ

I. Shapoval

Postgraduate Student of the International Economy Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

EVOLUTION OF TNCS' ACTIVITY FORMS IN DEVELOPING COUNTRIES UNDER TECHNOLOGY PROGRESS IMPACT

О. Є. Галан

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ORGANIZATIONAL-INFORMATION ENGINEERING ENTERPRISE LABOR POTENTIAL MANAGEMENT MODEL

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

ГЕНЕРУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

GENERATION OF GOAL-ORIENTED MANAGEMENT PROCEDURES, DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

С. П. Грабовенська

аспірант, Львівський Національний університет імені Івана Франка

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

S. Grabovenska

graduate student, Lviv National Ivan Franko University

IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE TOURISM SECTOR UKRAINE

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

COMPONENT INCREASES OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Кушнерик

аспірант, кафедра фінансів, Інститут економіки і менеджменту університету "Україна"

ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

O. Kushneryk

graduate student of department of finances of institute economy and management of university "Ukraine"

ESTIMATION OF MOTIVATION OF LABOUR OF PERSONNEL OF ENTERPRISE FROM PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCE: INNOVATIVE APPROACH

Ю. В. Сиротюк

асистент, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

КОМПАНІЇ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

J. Syrotiuk

assistant of the department financial markets, National university of State tax service of Ukraine

LIFE INSURANCE COMPANIES AS PARTICIPANTS IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

О. В. Меленцова

аспірант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І ЇХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

O. Melentsova

graduate student, Kharkov National University V. N. Karazin

RISKS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND THEIR INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури

ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ РІЗНОГО РІВНЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

REGISTRATION SYSTEMS OF DIFFERENT LEVEL AS BASIS OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

CONSTRUCTION OF MECHANISM OF INNOVATIVE POLITICS' REALIZATION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ ЯК ОБ'ЄКТИВНА ОСНОВА ІСНУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

REALIZATION OF FUNCTIONS OF THE STATE AND BUSINESS AS THE OBJECTIVE BASIS FOR THE EXISTENCE OF PARTNERSHIPS

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

PHYSICAL TRAINING AND SPORTS IN SYSTEM OF MAINTENANCE OF NATIONAL SAFETY OF UKRAINE

Н. О. Васюк

головний спеціаліст, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КЕРІВНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

N. Vasiuk

chief specialist, Institute of Public Administration and Local Government National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

DETERMINATION OF CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING FOR MANAGERS OF HEALTH CARE IN UKRAINE

О. П. Баранов

полковник, заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. Baranov

colnel, vice-chairman Administration of Government special service of transport, graduate student of National academy of state administration, at President of Ukraine, city Kyiv

COMPLEX RESEARCH OF INFLUENCE OF INNOVATIONS IS ON EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SUBJECTS OF THE GOVERNMENT SPECIAL SERVICE OF TRANSPORT IN SYSTEM OF NATIONAL SAFETY OF UKRAINE

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Y. Orlenko

Ph.D., Doctoral Student, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONTEXT OF FOOD SUPPLY OF THE POPULATION

В. В. Сірик

аспірант, кафедра права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

V. Siryk

postgraduate student of the law and legislative process department, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

PECULIARITIES OF STATE COMMERCIAL ENTERPRISES PUBLIC ADMINISTRATION (ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT)

Д. О. Теодорович

аспірант, кафедра економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ШКОЛИ ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

D. Teodorovich

PhD student, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SCHOOLS OF PREPARATION OF STRATEGIC PLANS OF SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE REGIONS AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF MANAGEMENT

О. В. Олабин

Аспірант, КНУ ім. Т. Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

O. Olabyn

Post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kiev

TRANSFORMATION OF STATE GOVERNANCE UNDER CONDITIONS OF DEMOCRATIC TRANSIT

К. І. Жилка

здобувач, Національна академія Державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

E. Zylka

the competitor, National Academy of Public administration at the President of Ukraine (Kiev)

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE ADMINISTRATION TO SYSTEM OF HEALTH PROTECTION CHILDREN

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент