Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2014

Завантажити журнал №22, 2014

Економіка

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В МЕХАНІЗМАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

THE USE OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS IN THE MECHANISMS OF ECONOMIC GOVERNANCE

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ: ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ, ОЦІНКИ, ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Yu Radionov

Cand. of Econ. Sci., The Head of the International Standards Adaptation and Іmplementation, Monitoring and Analysis in Area of State Financial Control Department, The Accounting Chamber of Ukraine

INVESTMENT PROJECTS: PROBLEMS OF SELECTION, ASSESSMENT, EFFECTIVE USE OF BUDGET FUNDS

С. Ю. Сойма

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

НАПРЯМИ ВКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Soyma

PhD, Associate Professor of International Business, Logistics and Management SHEE "Uzhhorod National University"

DIRECTIONS INSERTION OF FOREIGN INVESTMENT IN THE TRANSCARPATHIAN REGION

І. М. Кобушко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет, м. Суми

С. П. Нємцева

магістр, Сумський державний університет, м. Суми

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

I. Kobushko

Doctor of Economics Sciences, associate Professor the Department of Finance and credit, Sumy State University, Sumy

S. Niemtseva

Master degree in Finance and credit, Sumy State University, Sumy

METHODS OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS DEPENDING ON THE TYPE OF PROJECT

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор, декан факультету економіки і підприємництва, Національний авіаційний університет

А. В. Попович

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АВІАПІДПРИЄМСТВ

O. Arefyeva

Ph.D in economic sciences, professor, Dean of The Faculty of Economics and Entrepreneurship

A. Popovych

postgraduate student Department of finance, accounting, and audit National Aviation University

THE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF AIRLINES' RESTRUCTURING

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kostiunik

cand. sc. (econ.), assistant professor of the department of finances, accounting and auditing National Aviation University, Kiev

MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL OF TELECOMMUNICATION COMPANIES

О. Ю. Балазюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Вінниця

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

O. Balazyuk

Ph.D. in Economics, associate professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

І. Sysoeva

Ph.D. in Economics, associate professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

AN ESTIMATION AND ANALYSIS OF EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IS IN THE PROCESS OF MANAGEMENT

Н. М. Рябець

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

І. В. Тимків

к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

І. В. Дворник

асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Riabets

Ph.D, Associate Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

I. Tymkiv

Ph.D, Associate Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

I. Dvornyk

Assistant Professor of International Management, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

THE SPECIFIC FEATURES OF THE SOCIALIZATION OF GLOBAL ECONOMY

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет

Ю. В. Котельницька

магістр, Запорізький національний технічний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ З НИМ ПРАВ

S. Vizirenko

k. e. n., associate professor of department of account and audit, Zaporozhia national technical university

Yu Kotelnickаya

master's degree, Zaporozhia national technical university

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNT OF AUTHOR AND CONTIGUOUS WITH HIM RIGHTS

Т. В. Хворост

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ПРОДУКЦІЇ

T. Khvorost

Ph.D., assisstant professor of the Foreign Economic Activities Management and Eurointegration Chair, Sumy National Agrarian University, Sumy

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF OF DAIRY ENTERPRISES AND THEIR PRODUCTS

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. В. Залізняк

cтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Romanova

PhD , Ass. Prof., Ass. Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Y. Zalizniak

student at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

Л. І. Радутна

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

A. Pankova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical university

L. Radutnaya

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

ESTIMATION OF EFFICIENCY SCENARIOS SOCIALLY ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE INDUSTRIAL CITY

О. В. Молдавська

к. е. н., доцент кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. Moldavska

Doctor of Sciences (Economics), associate professor, Department of Statistics and Economic forecasts, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE RATING SYSTEM OF THE MARKET BANKS STRATEGIES IN UKRAINE

Т. В. Сак

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ

T. Sak

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National University

ECONOMIC INTERESTS OF SMALL BUSINESS AS THE OBJECT OF PROTECTION

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

THE THEORETICAL GOING TO PROCESS OF FORMING AN ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEXES

И. А. Гусейнов

диссертант кафедры "Международные экономические отношения" Азербайджанского Государственного Экономического Университета

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

I. Huseynov

Graduate student of the chair for "International Economic Relations"of Azerbaijan State Economic University

ECONOMIC INTEGRATION OF AZERBAIJAN INTO THE WORLD ECONOMY: FORMATION OF NATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE

Я. С. Палешко

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна

ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Ya Paleshko

post-graduate student of economics, national and applied economics Classical private university, Zaporizhzhya, Ukraine

THE INFLUENCE OF STATE LOANS OF UKRAINE ON THE NATIONAL ECOCONOMY

С. C. Савіна

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Savina

Applicant, Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF ACTIVITIES LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION

К. С. Дяченко

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

K. Dіachenko

an applicant for a degree candidate of economic sciences, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkіv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF A BUILD INDUSTRY OF UKRAINE

О. В. Котляревський

здобувач кафедри економічної теорії, Донецький національний університет

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІКРО- І МАКРОРІВНІ

O. Kotliarevsky

Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

SYNERGETIC EFFECT OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AT THE MICRO AND MACRO LEVEL

І. Б. Шафранська

аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

I. Shafranska

PhD student by Ternopil National Technical University named after I. Pulyui

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF COOPERATION IN WESTERN UKRAINE IN THE LAST THIRD OF THE XIX — THE FIRST THIRD OF THE TWENTIETH CENTURY

Г. М. Терен

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. Teren

postgraduate, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

CONCERNING THE VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES LIQUIDITY

К. М. Каламбет

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ПРИЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

K. Каlambet

POSTGRADUATE STUDENT OF POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY

О. А. Коваль

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ "ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" ТА "ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ"

O. Koval

a graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

THEORETICAL INTERPRETATION OF ECONOMIC CATEGORIES "FINANCIAL PROVIDING" AND "FINANCIAL MECHANISM"

Є. В. Васильцов

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

E. Vasyltsov

PhD student, State University "Krivoy Rog national university", Krivoy Rog

MODELLING RESOURCE SUPPLY PERFORMANCE METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

В. О. Лігузова

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. Liguzova

Graduate Student, Department of Finance and Credit, the Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE MAIN STAGES OF THE INNOVATION PROCESS BUDGETING IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

О. С. Носенко

аспірант, Запорізький національний університет

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Al Nоsеnkо

Graduate student of Zaporizhzhya national university

THEORETICAL-METHODICAL GOING NEAR ESTIMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITH THE PURPOSE OF HIS INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISES OF ENGINEER

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами; Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ЩОДО ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

M. Andrienko

Ph. O., Associate Professor of department of Public service, management and Learning, under the international projects; Institute of Public Administration in the sphere of Civil Protect

TRAINING POPULATION TO ACT IN EMERGENCIES

Г. В. Бобрижна

аспірант, Академія митної служби України

І. О. Драган

д. держ. упр., с. н. с., Академія муніципального управління

МОДЕРНІЗАЦІЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

G. Bobryzhna

postgraduate student, Ukrainian Academy of Customs

I. Dragan

Doctor of Public Administration, Academy of Municipal Management

MODERNIZATION OF THE CUSTOMS POLICY AS A CONDITION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВЯЗОК

N. Shulha

Phylosophy Doctor, associate professor the Director of the State higher education institution "Kyiv transport-economical college" of National transport University

EDUCATIONAL POLICY AND EDUCATIONAL MANAGEMENT: ESSENCE AND INTERCOMMUNICATION

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, associate professor of department of globalistic, eurointegration and management of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Кyiv

SUGGESTIONS TOWARD MILITARY AND TECHNICAL COOPERATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EXTENSION OF THE NOMENCLATURE OF EXPORT OF SERVICES AND MILITARY GOODS

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІТИКИ

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF BORDER POLICY

Ю. С. Горбань

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Yu Gorban

Ph.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент