Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2015

Завантажити журнал №22, 2015

Економіка

Л. Є. Момотюк

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Національна академія статистики, обліку та аудиту

Л. В. Шкуліпа

к. е. н., доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку, Національна академія статистики, обліку та аудит

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ: СИНТЕЗ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

L. Momotyuk

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance of The National Academy of statistics, accounting and audit

L. Shkulipa

PhD in Economical Science, Assistant Professor of the Accounting Theory of The National Academy of statistics, accounting and audit

PRINCIPLES OF PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY IFRS: SYNTHESIS OF THEORY AND PRACTICE

О. А. Шевчук

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, інновацій та міжнародних зв'язків, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТАН ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

O. Shevchuk

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Vice-president for Scientific-Pedagogical Work, Innovations and International Relations, National Academy for Statistics, Accounting and Auditing

СONDITION OF FORMING A SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

Г. Г. Старостенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України

В. В. Козар

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ

H. Starostenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin

V. Kozar

PhD student National University of State Tax Service of Ukraine

USE LABOR POTENTIAL IN A GLOBALIZING OF THE WORLD LABOUR MARKET

О. В. Мороз

д. е. н., професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ДИНАМІКА ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ У ПОСТРЕФОРМЕНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

O. Moroz

Doctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsia

V. Semtsov

PhD (Economics), associate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnitsia

G. Kukel

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

DYNAMICS OF ACTIVITIES OF AGRIHOLDINGS IN AGRICULTURAL PRODUCTION POSTREFORMATION

І. І. Вініченко

д. е. н., завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

Ю. О. Сорока

аспірант, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Vinichenko

d.e.n., professor of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian-economic to the university, Dnipropetrovsk

Yu Soroka

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic to the university, Dnipropetrovsk

EFFICIENCY OF THE USE OF RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ, ЯК СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ, ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Zhigir

k. e. n., associate professor of department of economic cybernetics and finances of the Berdyansk state pedagogical university, c. Berdyansk

FORMING OF CLUSTERS, AS A WORLD TENDENCY, TO THE SEARCH OF WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

И. Г. Ханин

д. э. н., доцент, профессор кафедры международной экономики, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

I. Khanin

doctor of economic Science, a Professor of International Economics at the National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CORPORATE ECONOMY INFORMATION SECURITY

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL TAXATION AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

GR-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department PJSC "UKRTATNAFTA"

GR-MANAGEMENT AS A PART OF CORPORATE STRATEGY IN THE INFORMATION ECONOMY

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

COMPETITIVE STRATEGY FUNCTIONING OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COMPANY

Ю. В. Гусєв

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Університету Сучасних Знань

ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ

Y. Husyev

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics and Management, University of Modern Knowledge

THE CONCEPT OF SPECIAL (FREE) ECONOMIC ZONES AND PRIORITY DEVELOPMENT AREAS

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ФОНДОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. Kulinska

PhD, associate professor, assistant professor of marketing and management, department, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF STOCK POLICY IN UKRAINE

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ECONOMIC ASPECTS OF DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE

О. Л. Камбур

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Я. О. Костенок

Я. О. Костенок, к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kambur

PhD, Associate Professor in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Y. Kostenok

PhD, Associate Professor of macroeconomics and public administration, Kyiv National Economic University, Kyiv

FEATURES OF STIMULATING ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC AND UTILITY COMPANIES

І. В. Радзівіло

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya

THE FUNCTIONING MECHANISM MANAGEMENT OF THE VALUE ADDED TAX (VAT) ON THE BUSINESS ENTERPRISE LEVEL

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент кафедри Транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри Транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

O. Timoshuk

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich -Sagaidachniy

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy

INFORMATION AND LOGISTICS SYSTEMS IN MODERN TRANSPORT TECHNOLOGIES

Н. М. Коробова

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування україни, м. Київ

ЗДОБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПТАХІВНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

N. Korobova

candidate of economic sciences, docent of global economy department of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES BY POULTRY FARMS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMY

І. Ю. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

І. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economy of Enterprise, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov

REGIONAL FEATURES OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. В. Алдошина

к. е. н, доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

Г. М. Брусільцева

к. е. н, доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. Aldoshyna

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

H. Brusiltseva

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

GROUNDING THE ROLE OF MOTIVATION IN PERSONNEL MANAGEMENT AT THE TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES

О. В. Риковська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ

O. Rykovska

Ph. D. of Economics, Senior researcher, Institute for Economics and Forecasting National Academy of Scienses of Ukraine, Depatment for Economy and Policy of Agrarian Transformations

THE ADULT LEARNING AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN TRENDS

І. В. Сіліна

к. е. н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

I. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhуа

THE PROCESS OF ANTI-CRISIS BUILDING OF ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER THE DOMESTIC AND FOREIGN INSTABILITY

О. О. Рябченко

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, НУБіП України

Н. А. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, НУБіП України

ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКІВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

O. Ryabchenko

PhD in economy, Associate Professor at Global Economy Department, NULES of Ukraine

N. Gerasimenko

PhD in economy, Associate Professor at Global Economy Department, NULES of Ukraine

ECONOMIC APPROACHES UNDER THE RISKS OF CLIMATE CHANGE

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму

CТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ju Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND ITS ECONOMIC SUPPORT

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

M. Kipa

assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT

Т. І. Шутько

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Shutko

graduate student, Dnepropetrovsk State University of Agrarian and Economics

SPECIFICS FORMING OF COSTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. Б. Райнова

старший науковий співробітник відділу податкової системи, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ ЗАРПЛАТНИХ ПОДАТКІВ: ГРУЗИНСЬКИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

L. Rainova

senior scientific employee in the Department оf the tax system Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

REFORMING TAXES ON WAGES: GEORGIAN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Н. О. Фаріон

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

N. Farion

post-graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE

О. А. Землячова

здобувач, кафедра банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

O. Zemlyacheva

competitor, department of banking, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

ORGANIZATION OF INSURANCE OF BANK RISKS

М. Є. Чулаєвська

к. н. д. у., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

M. Chulaievska

Cand. Scie. (in public administration), assistant professor of globalization , European integration and national security management Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE PROSPECTS OF COOPERATION IN THE MIGRATION AREA BETWEEN UKRAINE AND EU ACCORDING TO THE ASSOCIATION AGREEMENT

Н. Д. Шульга

к. тех. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University

THE MAIN CREATIONAL METHODS OF EDUCATIONAL POLICY: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

О. Г. Остапенко

к. ю. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, ХНАДУ, м. Харків

Т. М. Барановська

магістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області, м. Харків

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ

O. Ostapenko

Candidate of Law, associate Professor of the Department of Economic Theory and Law, Kharkiv National Automobile and Highway University, the city of Kharkiv

T. Baranovska

Master of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, First deputy chief of Main territorial department of justice in Kharkiv region, the city of Kharkiv

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNITY IN UKRAINE

А. О. Лашко

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

A. Lashko

post-graduate student of Political Science and Philosophy Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv

DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD OF PUBLIC POLICY ANALYSIS

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СУЧАСНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

N. Vostrikova

Assistant of Public Administration and Local Government Department, Documentation and Information Activities, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE CURRENT ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE AT THE NATIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент