Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2016

Завантажити журнал №22, 2016

Економіка

Ю. М. Хвесик

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

Yu. Khvesyk

Doctor of Economics, associate professor, senior lecturer of economic and social geography department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTMENT IN AGRARIAN SECTOR: PRIORITIES AND INCREASE MECHANISMS

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

БІРЖОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

T. Kosova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya

O. Iaroshevska

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

EXCHANGE MECHANISMS OF ATTRACTION OF FOREIGN CAPITAL BY DOMESTIC CORPORATIONS

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance University of customs business and finance

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE FUNDING IN UKRAINE

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

І. В. Бродюк

здобувач кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Д. Г. Сташенюк

магістр Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. Denisenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Business Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

I. Brodyuk

Researcher of Business Economics of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. Stashenyuk

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

MAIN PROVISIONS FOR INVESTMENT AND INNOVATION FORMATION AT AN ENTERPRISES

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Канунікова

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design

K. Kanunikova

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies And Design

INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND SOLUTIONS

О. В. Каховська

д. е. н., доц., професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

І. Д. Комарова

магістр, Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Kakhovska

Doctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

Y. Komarova

master, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

ECONOMIC AND SOCIAL EMPLOYMENT PROBLEMS: EUROPEAN EXPERIENCE OF THEIR SOLVING FOR UKRAINE

А. Є. Гессен

к. е. н., старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів

Є. О. Криворучко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

І. В. Сидоренко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Hessen

senior lecturer of department of taxation and social security University of Customs and Finance

E. Kryvoruchko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance

I. Sidorenko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance

DIRECTIONS OF STRATEGIC PLACEMENT FOREIGN INVESTMENT FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. В. Скряга

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОРГІВЛІ

O. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

N. Skriaha

Student, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TRADE

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОМ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. Ivanova

C. E. S., assistant, Bila Tserkva national agrarian University

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD: DOMESTIC REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА БАЛІВ ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НА РІВНІ ЄС

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMMIGRATION POINTS SYSTEM FOR SKILLED WORKERS: THE PROSPECT OF THE APPLICATION AT EU LEVEL

Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

G. Polzіkova

PhD (Economics), Associate Professor of Finance and Marketing Department, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

MECHANISMS OF REGIONAL TAX MANAGEMENT UNDER DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

О. В. Іванюта

к. е. н., заступник начальника комерційного управління, ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"

К. І. Самчук

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦЕХІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. Ivaniuta

Ph.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"

K. Samchuk

Competitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

FORMATION OF ACCOUNTING OVERHEAD COSTS OF WORKSHOPS MAIN PRODUCTION OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING INDUSTRY

Ю. В. Сибірянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Н. В. Рудик

к. е. н., асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

О. С. Філін

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Yu. Sybirianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

N. Rudyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

O. Filin

PhD student, the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPPORTUNITIES AND RISKS OF FINANCING INNOVATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine"

FINANCING OF SOCIAL PROTECTION UNDER DECENTRALIZATION: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL REALITIES

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Т. А. Шишлов

аспірант кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Т. Shyshlov

Postgraduate Student of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FEATURES OF MECHANISM OF ADJUSTING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

Є. О. Ліндер

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЗШИРЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Y. Linder

Postgraduate student of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

EXTENDED CLASSIFICATION OF METHODS FOR BUSINESS ENTITIES BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION

Ю. В. Пасічник

професор, головний науковий співробітник відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ" (АВТОР — ДЕМЧИШАК Н.Б.)

В. В. Коврегін

к. т. н., доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ВНЗ І КОРУПЦІЯ В НЬОМУ ЯК ЗАГРОЗА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Kovregin

PhD, Associate professor, The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

FINANCIAL SECURITY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND CORRUPTION IN IT AS A THREAT TO THE QUALITY OF EDUCATION IN UKRAINE

R. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

D. Lukashevych

Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Sherstobitova

Lviv State University of Life Safety, Lviv

SESU AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE INTERACTION IN THE FIELD OF PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Д. В. Лукашевич

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Шерстобітова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ВЗАЄМОДІЯ ДСНС ТА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kolesnik

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

WAYS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF MONITORING OF THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

М. В. Білоконь

аспірант кафедри Політології та філософії ХарРІ НАДУ, м. Харків

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРУКТУРИ ПУБЛІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

M. Bilokon

postgraduate student, chair of Political Sciences and Philosophy of KRI NAPA

THE INTENSITY OF TRANSFORMATIONS OF PUBLIC STRUCTURE INTERACTION IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE NATURE AND INFLUENCE ON UKRAINE

Р. О. Ясько

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

R. Yasko

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE HUMANITARIAN SPHERE OF UKRAINE: STATE-ADMINISTRATIVE CONTEXT

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВОЄННОГО І МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

A. Bakai

a graduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

PUBLIC ADMINISTRATION INTERAGENCY COOPERATION WITH ORGANIZATIONS IN EMERGENCY SITUATIONS OF WAR AND PEACE TIME IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент