EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2016

Завантажити журнал №22, 2016

Економіка

Ю. М. Хвесик

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

Yu. Khvesyk

Doctor of Economics, associate professor, senior lecturer of economic and social geography department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTMENT IN AGRARIAN SECTOR: PRIORITIES AND INCREASE MECHANISMS

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

БІРЖОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

T. Kosova

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya

O. Iaroshevska

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

EXCHANGE MECHANISMS OF ATTRACTION OF FOREIGN CAPITAL BY DOMESTIC CORPORATIONS

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance University of customs business and finance

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE FUNDING IN UKRAINE

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

І. В. Бродюк

здобувач кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Д. Г. Сташенюк

магістр Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. Denisenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Business Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

I. Brodyuk

Researcher of Business Economics of Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. Stashenyuk

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

MAIN PROVISIONS FOR INVESTMENT AND INNOVATION FORMATION AT AN ENTERPRISES

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

К. О. Канунікова

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design

K. Kanunikova

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies And Design

INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND SOLUTIONS

О. В. Каховська

д. е. н., доц., професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

І. Д. Комарова

магістр, Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Kakhovska

Doctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

Y. Komarova

master, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

ECONOMIC AND SOCIAL EMPLOYMENT PROBLEMS: EUROPEAN EXPERIENCE OF THEIR SOLVING FOR UKRAINE

А. Є. Гессен

к. е. н., старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів

Є. О. Криворучко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

І. В. Сидоренко

студента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Hessen

senior lecturer of department of taxation and social security University of Customs and Finance

E. Kryvoruchko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance

I. Sidorenko

Student groups FC-13-4, University of Customs and Finance

DIRECTIONS OF STRATEGIC PLACEMENT FOREIGN INVESTMENT FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. В. Скряга

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОРГІВЛІ

O. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

N. Skriaha

Student, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TRADE

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОМ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. Ivanova

C. E. S., assistant, Bila Tserkva national agrarian University

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD: DOMESTIC REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА БАЛІВ ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НА РІВНІ ЄС

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMMIGRATION POINTS SYSTEM FOR SKILLED WORKERS: THE PROSPECT OF THE APPLICATION AT EU LEVEL

Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

G. Polzіkova

PhD (Economics), Associate Professor of Finance and Marketing Department, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

MECHANISMS OF REGIONAL TAX MANAGEMENT UNDER DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

О. В. Іванюта

к. е. н., заступник начальника комерційного управління, ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"

К. І. Самчук

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦЕХІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. Ivaniuta

Ph.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"

K. Samchuk

Competitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

FORMATION OF ACCOUNTING OVERHEAD COSTS OF WORKSHOPS MAIN PRODUCTION OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING INDUSTRY

Ю. В. Сибірянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Н. В. Рудик

к. е. н., асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

О. С. Філін

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Yu. Sybirianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

N. Rudyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

O. Filin

PhD student, the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPPORTUNITIES AND RISKS OF FINANCING INNOVATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine"

FINANCING OF SOCIAL PROTECTION UNDER DECENTRALIZATION: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL REALITIES

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Т. А. Шишлов

аспірант кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Т. Shyshlov

Postgraduate Student of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FEATURES OF MECHANISM OF ADJUSTING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

Є. О. Ліндер

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЗШИРЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Y. Linder

Postgraduate student of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

EXTENDED CLASSIFICATION OF METHODS FOR BUSINESS ENTITIES BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION

Ю. В. Пасічник

професор, головний науковий співробітник відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ" (АВТОР — ДЕМЧИШАК Н.Б.)

В. В. Коврегін

к. т. н., доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ВНЗ І КОРУПЦІЯ В НЬОМУ ЯК ЗАГРОЗА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Kovregin

PhD, Associate professor, The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

FINANCIAL SECURITY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND CORRUPTION IN IT AS A THREAT TO THE QUALITY OF EDUCATION IN UKRAINE

R. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

D. Lukashevych

Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. Sherstobitova

Lviv State University of Life Safety, Lviv

SESU AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE INTERACTION IN THE FIELD OF PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Д. В. Лукашевич

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Шерстобітова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ВЗАЄМОДІЯ ДСНС ТА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kolesnik

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

WAYS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF MONITORING OF THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

М. В. Білоконь

аспірант кафедри Політології та філософії ХарРІ НАДУ, м. Харків

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРУКТУРИ ПУБЛІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

M. Bilokon

postgraduate student, chair of Political Sciences and Philosophy of KRI NAPA

THE INTENSITY OF TRANSFORMATIONS OF PUBLIC STRUCTURE INTERACTION IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE NATURE AND INFLUENCE ON UKRAINE

Р. О. Ясько

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

R. Yasko

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE HUMANITARIAN SPHERE OF UKRAINE: STATE-ADMINISTRATIVE CONTEXT

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВОЄННОГО І МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

A. Bakai

a graduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

PUBLIC ADMINISTRATION INTERAGENCY COOPERATION WITH ORGANIZATIONS IN EMERGENCY SITUATIONS OF WAR AND PEACE TIME IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили