Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2017

Завантажити журнал №22, 2017

Економіка

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. В. Бабарицький

старший помічник начальника навчальної частини військово-юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

N. Gavkalova

D-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

O. Babarytskyi

Senior Assistant Chief of the Department of Military Law Faculty Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

METHODICAL APPROACH TO SELECTION OF THE STRATEGY OF THE MANAGEMENT OF PERSONNEL COSTS FOR ENSURING OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF UKRAINE

О. В. Субочев

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МАКРОРЕГІОНОМ МЕНА

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

O. Yurkevich

Associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

Y. Kyian

Assistant professor of the International Management Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

THE ANALYSIS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE AND INVESTMENTS WITH MENA COUNTRIES

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

SHARING ECONOMY PERSPECTIVES

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Є. І. Бровко

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Brovko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

T. Galagan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

Ye. Brovko

Student of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ECONOMIC EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Диба

к. е. н., доцент, докторант кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ІННОВАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

О. Dyba

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Postdoctoral Student of Investment Activity Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANUFACTURING INNOVATIZATION: THEORETICAL BASIS AND APPLIED ASPECT

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

К. І. Рудько

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. М. Бабчук

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Z. Kobelia

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

N. Kutarenko

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Rudko

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

A. Babchuk

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

Я. В. Савчук

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv

Y. Savchuk

Student of the National Aviation University

PRODUCT SAVING AS AN IMPORTANT INDICATOR OF EFFICIENCY OF AVIATION ENTERPRISES 'WORK

Д. В. Пінчук

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА СФЕРУ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

D. Pinchuk

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

ANALYSIS METHODS OF REGULATORY IMPACT ON TRADE OF MEDICINES OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

М. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЄС: СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

M. Muzychenko

Senior Lecturer of the department of international economic relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

EU MODERN NATURAL GAS MARKET: STRUCTURE AND DEVELOPMENT TRENDS

В. А. Ковбаса

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ

V. Kovbasa

Postgraduate student of international economics department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND REFORMATION

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION OF EFFECTIVE SCENARIOS FOR MANAGING THE LEVEL OF LIQUIDITY IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Sadigov Agshin Shahin

master's degree, Bangor University (United Kingdom)

SOME ASPECTS OF THE USE OF INNOVATIVE BUSINESS MODELS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT: FOREIGN EXPERIENCE

Садыгов Агшин Шахин оглы

магистр, Университет Бангор (Великобритания)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Державне управління

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CLASSIFICATION OF MAJOR RISKS AND THREATS TO UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

О. С. Качний

к. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF INNOVATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts

RESEARCH OF HAPPINESS INDEX OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

IMPACT OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES ON STATE GOVERNANCE IN THE GLOBAL ECONOMY

М. Г. Шклярук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

M. Shkliaruk

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE CURRENT STATE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

О. М. Негрич

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

IMPROVING THE RESULT OF THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE PROVISIONS OF PROVIDING INFORMATION SECURITY

Д. В. Адамов

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

D. Adamov

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. А. Юхненко

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ДонДУУ

СУЧАСНИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Yukhnenko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

MODERN MARKET OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

С. Є. Гребень

аспірант, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ВИДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ

S. Greben

Postgraduate, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

TYPES, FORMS AND METHODS OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL: THE NATURE AND PRINCIPAL DIFFERENCES

Є. І. Федорук

магістр логістики, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

E. Fedoruk

Master of Science in Logistics, Kuiv

PUBLIC ADMINISTRATION PECULIARITIES OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SPHERE OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент