EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2017

Завантажити журнал №22, 2017

Економіка

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. В. Бабарицький

старший помічник начальника навчальної частини військово-юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

N. Gavkalova

D-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

O. Babarytskyi

Senior Assistant Chief of the Department of Military Law Faculty Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

METHODICAL APPROACH TO SELECTION OF THE STRATEGY OF THE MANAGEMENT OF PERSONNEL COSTS FOR ENSURING OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY OF UKRAINE

О. В. Субочев

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МАКРОРЕГІОНОМ МЕНА

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

O. Yurkevich

Associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

Y. Kyian

Assistant professor of the International Management Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

THE ANALYSIS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE AND INVESTMENTS WITH MENA COUNTRIES

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

SHARING ECONOMY PERSPECTIVES

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Є. І. Бровко

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Brovko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

T. Galagan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

Ye. Brovko

Student of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ECONOMIC EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. М. Диба

к. е. н., доцент, докторант кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ІННОВАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

О. Dyba

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Postdoctoral Student of Investment Activity Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANUFACTURING INNOVATIZATION: THEORETICAL BASIS AND APPLIED ASPECT

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Н. Я. Кутаренко

к. е. н., асистент кафедри підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

К. І. Рудько

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. М. Бабчук

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Z. Kobelia

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

N. Kutarenko

Ph.D. in Economics, assistant of Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Rudko

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

A. Babchuk

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

Я. В. Савчук

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv

Y. Savchuk

Student of the National Aviation University

PRODUCT SAVING AS AN IMPORTANT INDICATOR OF EFFICIENCY OF AVIATION ENTERPRISES 'WORK

Д. В. Пінчук

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА СФЕРУ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

D. Pinchuk

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

ANALYSIS METHODS OF REGULATORY IMPACT ON TRADE OF MEDICINES OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

М. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЄС: СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

M. Muzychenko

Senior Lecturer of the department of international economic relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

EU MODERN NATURAL GAS MARKET: STRUCTURE AND DEVELOPMENT TRENDS

В. А. Ковбаса

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ

V. Kovbasa

Postgraduate student of international economics department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND REFORMATION

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION OF EFFECTIVE SCENARIOS FOR MANAGING THE LEVEL OF LIQUIDITY IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Sadigov Agshin Shahin

master's degree, Bangor University (United Kingdom)

SOME ASPECTS OF THE USE OF INNOVATIVE BUSINESS MODELS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT: FOREIGN EXPERIENCE

Садыгов Агшин Шахин оглы

магистр, Университет Бангор (Великобритания)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Державне управління

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CLASSIFICATION OF MAJOR RISKS AND THREATS TO UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

О. С. Качний

к. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF INNOVATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри правознавства, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department of Law, Kyiv National University of Culture and Arts

RESEARCH OF HAPPINESS INDEX OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

IMPACT OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES ON STATE GOVERNANCE IN THE GLOBAL ECONOMY

М. Г. Шклярук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

M. Shkliaruk

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE CURRENT STATE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

О. М. Негрич

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

IMPROVING THE RESULT OF THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE PROVISIONS OF PROVIDING INFORMATION SECURITY

Д. В. Адамов

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

D. Adamov

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. А. Юхненко

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ДонДУУ

СУЧАСНИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Yukhnenko

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

MODERN MARKET OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

С. Є. Гребень

аспірант, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ВИДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ

S. Greben

Postgraduate, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

TYPES, FORMS AND METHODS OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL: THE NATURE AND PRINCIPAL DIFFERENCES

Є. І. Федорук

магістр логістики, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

E. Fedoruk

Master of Science in Logistics, Kuiv

PUBLIC ADMINISTRATION PECULIARITIES OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SPHERE OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили