Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22

Завантажити журнал №22, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.5

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. О. Сотніков

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

S. Sotnikov

student, Dnipro State Agrarian and Economic University

BASIC APPROACHES TO CLASSIFICATION OF BANKING PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.10

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Б. М. Юськів

д. пол. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІГРАНТІВ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

B. Yuskiv

Doctor of Political Science, Professor, Economic Cybernetics Department, Rivne State Humanitarian University

MIGRANTS' MONEY TRANSFERS AS AN ELEMENT OF THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.19

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Р. В. Лукаш

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Nazarenko

Doctor of Economics, associate professor, professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

R. Lukash

master's degree, Sumy National Agrarian University, Sumy

FINANCIAL RESULTS: THE ESSENCE AND FEATURES OF THE OF ACCOUNTING ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.26

О. В. Фоміна

д. е. н., професор, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

В. В. Сопко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

О. М. Прокопова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКУ

О. Fomina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor, Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics

V. Sopko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics

О. Prokopova

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and taxation, Kyiv National University Of Trade And Economics

RISKS OF TOURIST ACTIVITY ARE IN ACCOUNT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.32

О. В. Бронін

к. е. н., доцент кафедри банківської справи та страхування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

УКРАЇНСЬКІ БАНКИ В УМОВАХ КРИЗИ: БІЗНЕС-МОДЕЛІ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО БАНКРУТСТВА

O. Bronin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking and InsuranceNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

UKRAINIAN BANKS IN A CRISIS: BUSINESS MODELS BORROWED TO BANKRUPTCY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.38

О. В. Чумак

к. е. н., доцент, головний науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти, ДНУ "Інститут освітньої аналітики", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O. Chumak

PhD in Economics, Associate Professor, Chief Scientist of State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics", Kyiv

MANAGEMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.43

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМБІНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТРИК БРЕНДУ

O. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro, Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMBINED ESTIMATION MODELS AND SYSTEMATIZATION OF BRAND METRICS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.48

З. А. Мацук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Z. Matsuk

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

FINANCIAL INNOVATIONS AS THE STRATEGIC PERSPECTIVE OF THE SECURITIES MARKET DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.55

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

SYSTEM OF INDICATORS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES STATISTICS IN THE FIELD OF HEALTH CARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.61

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

А. В. Бондар

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

O. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

A. Bonda

Master, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

ANALYSIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INSURANCE COMPANY AND THE MECHANISM OF ITS FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.66

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. В. Кривицька

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СУЧАСНА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

N. Krivitskaya

master, National University Oles Honchar, Dnipro

MODERN ROLE OF CORPORATE CULTURE IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.70

В. О. Романишин

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Г. В. Уманців

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету

І. В. Сясько

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за програмою "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АКТИВІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Romanyshyn

PhD of economics, associate professor, associate professor of department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

H. Umantsiv

PhD of economics, associate professor, associate professor of department ofAccounting and Taxation, Kyiv national university of trade and economics

I. Sias'ko

student of a Master's degree program "Financial management in business",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACTIVATION OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.78

Н. І. Шевченко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Є. О. Колєснік

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

І. С. Сіліна

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Shevchenko

Ph.D. of State Administration, Associate Professor at the Department of Public Administration and Customs Administration, University of Customs and Finance, Dnipro

E. Kolesnik

student, University of Customs and Finance, Dnipro

I. Silina

Student, University of Customs and Finance, Dnipro

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.85

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. С. Донських

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

К. І. Левковська

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kadyrus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, DniproState University of Agriculture and Economics, Dnipro

A. Donskykh

Ph.D., Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

K. Levkovska

master, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

MARKETING STRATEGIES FORPROVIDING COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.90

Т. Ю. Чайка

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та обліку, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Н. Ю. Мардус

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та обліку, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Ю. А. Логвінов

магістр кафедри економічного аналізу та обліку, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: РОЗРАХУНОК ЗА ФІНАНСОВОЮ І СТАТИСТИЧНОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ)

Т. Chaika

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting; Educational and Scientific Institute of Economics, Management and International Business; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

N. Mardus

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting; Educational and Scientific Institute of Economics, Management and International Business; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Ju. Loghvinov

Master of the Department of Economic Analysis and Accounting; Educational and Scientific Institute of Economics, Management and International Business; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

COEFFICIENT ANALYSIS OF LABOR RESOURCES AND COSTS FOR LABOR PAYMENT: CALCULATION ON FINANCIAL AND STATISTICAL REPORTING AND MODERN TRENDS OF ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES OF HOTEL-RESTAURANT BUSINESS)

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.97

T. Dmytrenko

Senior Lecturer at Department of Finance,Banking, and Insurance Business of ESIIEF of IAPM, the city of Kyiv

DIGITAL SIGNATURES AND CIRCULATION OF ELECTRONIC PROMISSORY NOTES AS MEANS OF IMPROVING THE FINANCIAL MARKET TRANSPARENCY

Т. Л. Дмитренко

cтарший викладач кафедри фінансів, банківської і страхової справи, ННІМЕФ МАУП, м. Київ

ЦИФРОВІ ПІДПИСИ ТА ОБІГ ВЕКСЕЛІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ЯК ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.102

А. В. Кожина

к. н. з держ. упр., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ТЕОРІЯМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

A. Kozhyna

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management, National Academy for Public Administration under the President Ukraine

THEORY OF INCLUSIVE LOCAL DEVELOPMENT AND ITS INTERCONNECTION WITH THE TERRITORIAL DEVELOPMENT THEORIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.110

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент,Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри фінансів та економікиприродокористування, Національний університет водногогосподарства та природокористування, м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

L. Akimova

Ph.D. in Economics, Assosiate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine , Assosiate Professor of Finance and Economics of Nature Management Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF HYBRID THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.116

З. В. Юринець

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. А. Петрух

аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Z. Yurynets

Sc.D. in Economics, Associate Professor, Professor of Department of Management,Ivan Franko Lviv national university

О. Petruch

PhD., Student, Ivan Franko Lviv national university

STATE REGULATION DIRECTIONS OF UKRAINE'S HEALTHCARE SECTOR INNOVATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.122

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. н., Головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

PREREQUISITES FOR THE TRANSFORMATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM AND THE MATERIAL PROVISION OF ITS EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.126

О. М. Галицький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Р. В. Гришова

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Halytskyi

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise Odessa State Agrarian University, Odessa

R. Gryshova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STATE POLICY OF SOCIALIZATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.131

T. Dotsevych

doctor of psychological sciences, associate professor, professor of practical psychology department, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

THE MANAGEMENT OF INTERPERSONAL INTERACTION IN THE "SUPERIOR — SUBORDINATE" SYSTEM AS A MEANS OF PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT IN THE ORGANS OF STATE AUTHORITY

Т. І. Доцевич

д. псих. н., доцент, професор кафедри практичної психології, Українська педагогічна інженерно-педагогічна академія, м. Харків

УПРАВЛІННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ В СИСТЕМІ "КЕРІВНИК-ПІДЛЕГЛИЙ" ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.137

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

RISK-DEVELOPED APPROACH IN THE FIRE SAFETY EVALUATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.141

В. О. Сайченко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ У СФЕРІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

V. Saichenko

the applicant of the second (master's) level higher education,University of the State the fiscal service of Ukraine, Irpin, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE CUSTOMS RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE FIELD OF CUSTOMS CONTROL WITH CONSIDERATION OF FOREIGN EXPERIENCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент