EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22

Завантажити журнал №22, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.5

В. М. Торяник

д. політ. н., професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

О. В. Приз

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТРЕНДИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

V. Toryanyk

Doctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the Humanities

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

O. Priz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

INNOVATION AND INVESTMENT TRENDS IN INTERNATIONAL BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.10

Н. О. Роскладка

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

N. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Economics and Trade

EXPERT METHODS OF FORMING THE PRICE OF A TOURIST PRODUCT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.17

С. В. Коляденко

д. е. н., професор, професор кафедри комп'ютерних наукта економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

А. М. Стратій

магістр Вінницького національного аграрного університету

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

S. Koliadenko

Doctor of Economic Sciences, professor, professor of Economic Cybernetics Department Vinnytsia National agrarian university

A. Stratiy

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

ANALYSIS OF FINANCIAL STRATEGIES FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.24

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ ЯК ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

R. Madyar

PhD in Economics, Associate Professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

INTERNATIONAL RATES AS INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.29

І. М. Палка

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Тернопільський національний економічний університет

ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

I. Palka

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing Ternopil National Economic University

FOREIGN PRACTICE OF INVESTMENT-INNOVATION MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.34

О. О. Іжболдіна

к. с.-г. н., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Мареніченко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. С. Павленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Izhboldina

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Livestock Production Technology, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Marenichenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, public management and administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor of Economics Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS IN INNOVATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.41

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

ФІНАНСОВА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

FINANCIAL PERFORMANCE IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.47

Л. А. Сибирка

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. М. Дмитрієва

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. В. Сироїжко

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

L. Sybyrka

PhD in Economics, Acting Associate professor of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Dmytriieva

Master student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

K. Syroizhko

Master student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DEVELOPMENT AND INCIPIENCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.54

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

Т. Р. Волкова

магістрант кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БОНУСІВ: БУХГАЛТЕСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

T. Volkova

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

FEATURES OF BONUS ACCOUNTING: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.58

A. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

O. Ostrovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics, Associate Professor of the Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

A. Nadzuga

Master student of Program "Corporate Financial Management", Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FRANCHISING AS AN ALTERNATIVE WAY OF CREATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT OF SMES

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

О. А. Островська

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

О. С. Надзуга

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ СТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МСП

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.66

О. В. Шишкіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

О. М. Кальченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Shyshkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

O. Kalchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

RISK AND THREATS OF PLANNING OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.73

К. А. Жавела

аспірант кафедри ММЕ, Вінницький національний технічний університет

А. К. Жавела

доцент в Вищому інституті соціальних служб(Instituto Superior de Serviсo Social), м. Луанда, Ангола

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

K. Javela

postgraduate student in department of MME, Vinnitsa National Technical University

A. Javela

Docent, Assistant professor, Higher Institute of Social Services in Luanda, Angola

MODERN CONCEPTS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.79

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

PROGRAM OF REFORM AND DEVELOPMENT OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.84

Г. М. Буканов

к. політ. н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права, Національний університет "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

G. Bukanov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Constitutional, Administrative and Labor Law, Zaporizhzhya Polytechnic National University, Zaporizhzhya

SOCIAL PARTNERSHIP AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.90

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СИСТЕМ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

THE ROLE OF THE FUNDAMENTAL VALUES OF TOLERANCE AND NATIONALISM IN THE PROCESS OF FORMATION OF STATE SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.95

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ "ДЕРЖАВА — БІЗНЕС — ГРОМАДА" В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF PRINCIPLES OF INTERACTION OF "STATE — BUSINESS — COMMUNITY" IN SOCIAL POLICY PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.100

А. В. Дакал

кандидат медичних наук, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія Державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

A. Dakal

Ph.D in dentistry, doctoral student in social and humanitarian policies at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ISSUE OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE CHILD: EUROPEAN STANDARDS AND PRACTICAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.107

О. С. Дика

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка"

К. М. Наумчук

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка"

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Dyka

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

К. Naumchuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

SOCIAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF CORRUPTION IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.112

М. П. Киртока

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ РИЗИКАМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ

M. Kirtoka

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

RESPONSE TO THE RISKS OF CONCESSION PROJECTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.117

Г. М. Юськов

здобувач, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ГАРАНТІЇ ПРАВА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

G. Iuskov

applicant, Interregional Academy of Personnel Management

GUARANTEES OF RIGHTS OF APPLICATION OF CITIZENS TO STATE AUTHORITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.121

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна Академія Державного Управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

D. Deіdeі

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF LOCAL ELECTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.126

Р. В. Кізян

здобувач, Національний університет цивільного захисту України

ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

R. Kizian

graduate student National university of civil defence of Ukraine

FORMATION OF WAYS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SYSTEM OF ANTI-TERRORIST SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.131

М. Б. Корбецький

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна Академія Державного Управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

M. Korbecjkyj

postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HOUSING DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили