EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 22, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22

Завантажити журнал №22, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.5

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Я. Яневич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ, ЯКЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

N. Yanevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL PRINCIPLES OF PLANNING THE VOLUME OF SOCIAL INVESTMENT, WHICH IS CARRIED OUT AT THE EXPENSE OF LOCAL BUDGETS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.11

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. В. Чорній

к. е. н., доцент кафедри менеджменту підприємств, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

V. Chornii

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.17

І. Є. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Національний університет "Запорізька політехніка"

А. О. Семенова

студентка магістратури, Національний університет "Запорізька політехніка"

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Andryushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National University "Zaporizhzhia polytechnic", Zaporizhzhia

A. Semenova

Master's student, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

THE CONCEPT OF A STRATEGIC MODEL OF COST MANAGEMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.24

М. М. Шкільняк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

І. Ю. Шмичкова

к. е. н., викладач, Вінницький транспортний фаховий коледж, м. Вінниця, Україна

Л. С. Данилюк

здобувач ступеня "доктор філософії", Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України", м. Київ, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

M. Shkilniak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Publik Administration and Personnel, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

I. Shmychkova

PhD in Economics, Lecturer, Vinnitsa Transport Professional Colledge, Vinnitsa, Ukraine

L. Danyluk

Applicant for the degree of Doctor of Philosophy, State Organization "Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine", Kyiv, Ukraine

TRANSFORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.30

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. Г. Мусійченко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Tax and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

O. Musiichenko

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Tax and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

THE WAYS OF IMPROVING THE QUESTIONNAIRE AND WORK PROGRAM OF THE VALUE ADDED TAX AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.37

М. Б. Нагара

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ЕКОСИСТЕМА І ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ІМАНЕНТНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

M. Nahara

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Tourism and Hospitality, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

ECOSYSTEM AND THE CIRCULAR ECONOMY: IMMANENT INTERDEPENDENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.44

Ю. С. Копчак

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

У. Л. Гилка

к. е. н., доцент, Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Yu. Kopchak

PhD in Economics, Associate Professor, Vasyl Precarpathian National University

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University

U. Gylka

PhD in Economics, Associate Professor, Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy"

PRACTICAL PRINCIPLES OF USING APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS: EXPERIENCE OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.49

О. В. Ляховська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем реального сектора економіки регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

O. Liahovska

PhD in Economics, Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.55

Л. Й. Созанський

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Л. П. Коваль

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

L. Sozanskyy

PhD in Economics, Senior Research Fellow,SI "M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine"

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Research Fellow,SI "M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine"

TRENDS OF FUNCTIONING OF MECHANICAL ENGINEERING OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.63

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ACTUAL PROBLEMS OF STATISTICAL STUDY OF ECONOMIC ASSETS IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.68

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

О. Ю. Кузьмич

магістрант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

А. О. Шковира

магістрант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Д. С. Фещук

магістрант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

O. Kuzmych

Master's student of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business,Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

A. Shkovyra

Master's student of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business,Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

D. Feschuk

Master's student of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business,Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TRENDS OF DEVELOPMENT THE TOURISM INDUSTRY IN A DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.73

О. І. Рибіна

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет, м Суми, Україна

М. О. Поярков

магістрант кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет, м Суми, Україна

РИНОК НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ І ПРОГНОЗИ

O. Rybina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

M. Poyarkov

Master's student of the Department of Geodesy and Land Management,Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

REAL ESTATE MARKET DURING THE PANDEMIC PERIOD: CURRENT TRENDS AND FORECASTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.78

І. В. Пушкарь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

Г. А. Ніколаєва

магістрант, Запорізький національний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

І. Pushkar

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Zaporizhia National University

H. Nikolaieva

Master's student, Zaporizhia National University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNT OF FINANCIAL RESULTS ON TRADE ENTERPRISE: METHODICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.83

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

С. С. Бабак

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

S. Babak

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxationand Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ACCOUNTING AND CONTROL OF PRODUCTION STOCKS FOR MANAGEMENT DECISIONS AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.95

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORMS AND METHODS OF AGRICULTURAL MARKET REGULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.100

Я. В. Зардова

аспірант кафедри підприємництва та економіки підприємства, Університету митної справи та фінансів

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СПЕЦИФІКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Zardova

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Business Economics, University of Customs and Finance

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SPECIFICITY OF CLASSIFICATION OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.107

О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Л. І. Валюх

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Г. Я. Невинна

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Р. Ю. Михальчук

к. і. н., доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ БЕЗПЕКОВОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНИ

O. Postel'zhuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

L. Valiukh

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

H. Nevynna

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Sciences, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

R. Mykhalchuk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of World History, Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

TRANSNATIONAL CRIME AND NATIONAL SECURITY: THE NEED TO CHANGE SECURITY PARADIGMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.114

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука,Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

ІННОВАЦІЙНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У АДМІНІСТРУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ COVID-19

O. Ovdiyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

INNOVATIVE MANAGEMENT DECISIONS IN THE ADMINISTRATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.120

Д. Г. Гавриченко

к. мед. н., завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

D. Havrychenko

PhD in Medical Sciences, Head of the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine, Odesa Medical Institute of the International Humanitarian University

DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT ELECTRONIC HEALTH SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.22.126

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет

НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC AND STATE ANTI-CRISIS REGULATION MEASURES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент