Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2009

Економіка

О. І. Харченко

член ради директорів Української будівельної асоціації

О. А. Кириченко

завідувач кафедри інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "Крок"

В. Д. Кудрицький

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РИЗИКОЛОГІЇ

С. Ю. Шевченко

аспірант, РВПС НАН України

ОЦІНКА ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

В. Є. Реутов

к. е. н., ректор, Кримський економічний інститут

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. С. Захаркина

аспирант, Сумский государственный университет

А. А. Захаркин

к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедры финансов, Сумский государственный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К УЧЕТУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОСУВАННЯ М. КИЄВА ЯК ТУРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

О. А. Ковтун

СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТУТИЦІОНАЛЬНОЇ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. Є. Гарбера

аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. М. Левченко

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту, Кіровоградський національний технічний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

О. І. Воробйова

докторант ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

О. М. Головня

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет економіки та права

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ма Пин

аспирант

С. В. Войтко

доцент, к. э. н., Национальный технический университет Украины "КПИ"

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ

Н. М. Головченко

аспірант

ПОЛІТИКА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ

А. О. Семенчук

аспірант та асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ НА ЗАСАДАХ РЕКОНВЕРСІЇ

К. О. Чигирик

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Шарікова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ПОДАТКОВА КОМПОНЕНТА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ

М. М. Шишлов

соискатель

СТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА И ГОСУДАРСТВА

І. В. Валентюк

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Прези

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ Й КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А. М. Балашов

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

МІЖНАРОДНІ ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА МАЙНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ЗДОРОВ'Я У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. В. Скиба

к. н. держ. упр., Національний інститут стратегічних досліджень

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент