Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2010

Економіка

І. П. Гайдуцький

радник представництва ТНК "Теленор Груп" в Україні

РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ І ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В КРАЇНАХ СНД

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЄМНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ

О. Є. Паук

здобувач кафедри економіки підприємств та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ

К. А. Куклік

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Г. Г. Гайдай

аспірант, Національний транспортний університет

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

С. В. Палиця

д. е. н., професор

М. С. Федоренко

студентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВКЛАДЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЇ

В. В. Божкова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Ф. Власов

д. т. н., професор, Дніпропетровський національний гірничий університет

Р. М. Безус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ДИНАМІЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

В. М. Коломієць

к. е. н., доцент, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ КОМПЛЕКСОМ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУР ЯК СУБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

І. М. Калінчик

науковий співробітник відділу економіки ННЦ "Інститут землеробства НААН"

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент, викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Тихойка

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Г. М. Рижакова

к. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕХАНІЗМ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПОЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. О. Мельникова

аспірант, Харківський національний економічний університет

АНАЛІЗ АДАПТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ФОРМАЛЬНОМУ РІВНІ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

В. С. Куйбіда

д. держ. упр., Національна академія державного управління при Президентові України

В. Г. Мазур

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК

Т. В. Гоголь

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В РОЗРІЗІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління, Національної Академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІДЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ФАЗИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ВИКОНАННІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА ЗАСАДАХ ЯКОСТІ

А. В. Баранова

аспірант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ВИХОВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Г. Д. Аксьонова

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У РОЗВ'ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ЗМІСТ

Л. В. Шевченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ ДЛЯ ЇЇ УСПІШНОГО СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

ФОНД ГРОМАДИ — АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент