EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2010

Економіка

І. П. Гайдуцький

радник представництва ТНК "Теленор Груп" в Україні

РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ І ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В КРАЇНАХ СНД

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГОЄМНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ

О. Є. Паук

здобувач кафедри економіки підприємств та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ

К. А. Куклік

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Г. Г. Гайдай

аспірант, Національний транспортний університет

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

С. В. Палиця

д. е. н., професор

М. С. Федоренко

студентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВКЛАДЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЇ

В. В. Божкова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Ф. Власов

д. т. н., професор, Дніпропетровський національний гірничий університет

Р. М. Безус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ДИНАМІЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

В. М. Коломієць

к. е. н., доцент, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ КОМПЛЕКСОМ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУР ЯК СУБ'ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

І. М. Калінчик

науковий співробітник відділу економіки ННЦ "Інститут землеробства НААН"

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент, викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Тихойка

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Г. М. Рижакова

к. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕХАНІЗМ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПОЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. О. Мельникова

аспірант, Харківський національний економічний університет

АНАЛІЗ АДАПТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДО ПРОГНОЗУВАННЯ НА ФОРМАЛЬНОМУ РІВНІ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

В. С. Куйбіда

д. держ. упр., Національна академія державного управління при Президентові України

В. Г. Мазур

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК

Т. В. Гоголь

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В РОЗРІЗІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління, Національної Академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІДЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ФАЗИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ВИКОНАННІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА ЗАСАДАХ ЯКОСТІ

А. В. Баранова

аспірант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ВИХОВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Г. Д. Аксьонова

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ У РОЗВ'ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ЗМІСТ

Л. В. Шевченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ НА ПРОМИСЛОВІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ ДЛЯ ЇЇ УСПІШНОГО СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

ФОНД ГРОМАДИ — АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили