EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

С. В. Палиця

д. е. н., професор, ІПК ДСЗУ

ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Кобушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Павел Тирала

професор, доктор військових наук, проректор

Анджей Ліманський

професор, доктор економічних наук, ректор

Іринеуш Драбік

доцент, кандидат економічних наук, декан Вища школа ринкового управління та іноземних мов у Катовіцах, Польща

СУЧАСНІ ЧИННИКИ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГОСПОДАРСЬКИЙ АСПЕКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

О. О. Шапуров

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГАМИ

О. О. Шапурова

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

М. В. Корягін

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

С. В. Корягіна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., ст. викл. кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГІОН"

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П. В. Нікітін

к. е. н., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Р. М. Скриньковський

асист. каф. менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Кондрашевська

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний приватний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Ю. Могилевская

аспірант, Европейский університет

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ В ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ

С. І. Воскобійник

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

І. В. Рожкова

завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доцент

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПОШУК МОДЕЛІ)

Н. П. Кризина

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

О. О. Заглада

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

В. Г. Слабкий

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М.БУЧА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2011 РОКУ)

Ю. В. Нестеряк

к. філол. н., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Національна академія державного управління При Президентові України

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ТРАКТУВАННЯ РОЛІ КЛАСТЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили