EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2012

Економіка

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, КНУТД

УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ КОРПОРАЦІЇ

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

К. О. Пономаренко

директор департаменту інвестиційних проектів, Компанія з управління активами "Прімоколлект", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

О. В. Скалецька

здобувач, Європейський університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Зборовська

д. е. н., доцент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

М. K. Усик

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ГРУП ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Т. А. Мараховська

к. е. н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

К. А. Мараховська

к. е. н., Київський економічний інститут менеджменту

КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, декан, Нововолинський факультет ТНЕУ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Агасалим Шамиль оглы Гасанов

доктор философии, научный работник отделения Социальной философии, Институт философии, социологии и права Азербайджанской Национальной Академии Наук

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОПТОВИХ РИНКІВ

Л. В. Романова

д. е. н., професор, ІМЕФІТ МАУП

В. В. Старенький

ІМЕФІТ МАУП

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ "ГРУПОН УА" НА РИНКУ КУПОННИХ СЕРВІСІВ В УКРАЇНІ

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ж. С. Зосимова

аспірант, Харківський національний економічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА СТАНОМ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ БАНКРУТСТВА

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

П. С. Клепка

аспірант кафедри "Міжнародні фінанси", Київський Національний економічний університет України ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ НОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ КРАЇН БРІКС НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЇХ ФОНДОВОГО РИНКУ

Л. В. Алкперова

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Марков

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РАМКАХ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

О. Б. Мирончук

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ"

М. В. Шкробот

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

АНАЛІЗ І ПОБУДОВА МОДЕЛІ РОЗРАХУНКІВ КОЕФІЦІЄНТІВ ВПЛИВУ НА ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Зохраб Пашаев

Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ПРЕТВОРЯЕМОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА МЕЗОРІВНІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918—1919 РОКИ)

Н. В. Лисенкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

А. Д. Калько

доктор географічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВИКЛАДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

С. М. Двигун

аспірант, Академія муніципального управління

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Р. В. Поворозник

аспірант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. В. Клименко

аспірант, Академія муніципального управління

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

С. С. Марковський

аспірант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Л. В. Рудалєва

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Федорченко

аспірант, Академія муніципального управління

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ю. М. Сірий

аспірант, Академія муніципального управління

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

О. М. Шевцов

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АРХІТЕКТУРА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ІТ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили