Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2012

Економіка

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, КНУТД

УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ КОРПОРАЦІЇ

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет

К. О. Пономаренко

директор департаменту інвестиційних проектів, Компанія з управління активами "Прімоколлект", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

О. В. Скалецька

здобувач, Європейський університет, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Зборовська

д. е. н., доцент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

М. K. Усик

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ГРУП ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Т. А. Мараховська

к. е. н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

К. А. Мараховська

к. е. н., Київський економічний інститут менеджменту

КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, декан, Нововолинський факультет ТНЕУ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Агасалим Шамиль оглы Гасанов

доктор философии, научный работник отделения Социальной философии, Институт философии, социологии и права Азербайджанской Национальной Академии Наук

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Н. О. Шпак

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Т. Ю. Кирилич

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОПТОВИХ РИНКІВ

Л. В. Романова

д. е. н., професор, ІМЕФІТ МАУП

В. В. Старенький

ІМЕФІТ МАУП

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВ "ГРУПОН УА" НА РИНКУ КУПОННИХ СЕРВІСІВ В УКРАЇНІ

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ж. С. Зосимова

аспірант, Харківський національний економічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА СТАНОМ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ БАНКРУТСТВА

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

П. С. Клепка

аспірант кафедри "Міжнародні фінанси", Київський Національний економічний університет України ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ НОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ КРАЇН БРІКС НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЇХ ФОНДОВОГО РИНКУ

Л. В. Алкперова

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Марков

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РАМКАХ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

О. Б. Мирончук

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ"

М. В. Шкробот

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

АНАЛІЗ І ПОБУДОВА МОДЕЛІ РОЗРАХУНКІВ КОЕФІЦІЄНТІВ ВПЛИВУ НА ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Зохраб Пашаев

Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ, ПРЕТВОРЯЕМОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА МЕЗОРІВНІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918—1919 РОКИ)

Н. В. Лисенкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

А. Д. Калько

доктор географічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВИКЛАДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

С. М. Двигун

аспірант, Академія муніципального управління

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Р. В. Поворозник

аспірант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. В. Клименко

аспірант, Академія муніципального управління

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

С. С. Марковський

аспірант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Л. В. Рудалєва

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Федорченко

аспірант, Академія муніципального управління

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ю. М. Сірий

аспірант, Академія муніципального управління

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

О. М. Шевцов

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АРХІТЕКТУРА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ІТ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент