EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2013

Економіка

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

В. В. Гриненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ЖИТЛО РЕГІОНІВ

V. Bozhanova

PhD, Prof., Department of Management, Project Management and Logistics Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

V. Grynenko

PhD, Associate Prof., Department of Management and Marketing in Urban Economy, O. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FUNDAMENTALS OF STRATEGY FORMING FOR DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES AS AN ELEMENT OF DECISION MAKING PROCESS ON INVESTMENT IN HOUSING REAL ESTATE OF REGIONS

В. С. Cаженюк

к. физ.-мат. наук., доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ МЕТОДОМ ФІКТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ

V. Sazheniuk

PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Economic Cybernetics Department

ECONOMICS AND MATHEMATICAL MODELS IMPLEMENTATION OF OPTIMAL INVESTMENT BY FICTITIOUS DOMAIN METHOD

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

MARKETING MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

І. В. Політова

к. е. н., с. н. с. науково-дослідного центру економіко-аналітичних досліджень, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК ОДНОГО ІЗ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

I. Politova

cand. econ. sci., sen. res. of Research center of economics and analytical studies of. A. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

STUDY OF THE TARIFF FORMATION METHODS AS ONE OF THE MAIN FACTORS INFLUENCING ON THE INVESTMENT ACTIVITIES OF TELECOMMUNICATION OPERATORS

В. В. Близнюк

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу соціально-економічних проблем праці, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

V. Blyznyuk

Ph.D. in economics, senior researcher, head of department of socio-economic problems of labor, Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine, Kyiv

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv

IMPACT OF EXTERNAL ECONOMIC PROCESSES ON THE POTENTIAL OF SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES IN UKRAINE

Н. І. Антощишина

к. е. н, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту, Європейський університет, м. Київ

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

N. Antoschishina

k. e. n., doc. kaf. Economy, account and audit, Evropeyskiy university

THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF AIR TRANSPORTATIONS IN UKRAINE

О. О. Шапуров

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВНІ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ЛАТЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ЯВНИХ ЗАГРОЗ

А. Shapurov

PhD Zaporizhzhya National University

THE CONCEPT OF CRISIS MANAGEMENT PROCESSES LATENT

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Е. Shapurova

PhD Zaporizhzhya National University

METHODOLOGICAL OF ASSESSING THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій" ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

L. Shpak

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting and auditing Municipal Management Academy, Kyiv

SOME ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF FORMATION AND REGULATION OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

А. О. Харламова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

A. Kharlamova

Ph.D., Associate Professor of Management, Kyiv National University of Trade and Economic

FEATURES OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

В. Б. Горбань

к. е. н., старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

V. Horban

Ph.D. in economics, Senior Research Scientist of Department for organization of scientific and research activities, Lviv State University of Life Safety

PECULIARITIES OF ESTABLISHING AN EFFECTIVE SYSTEM OF EMPLOYEE MOTIVATION IN THE CIVIL SERVICE

М. В. Бодрецький

к. е. н., викладач, МАУП

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ

M. Bodretskiy

lPhD of economics, ecturer, The IAPM

MANAGING OWN CAPITAL OF BANKS

О. Б. Письменна

ст. викл., Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ УРАНОДОБУВНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ

O. Pysmenna

senior teacher, Regional municipal higher educational institution "Business institute" Strategy", Zhovti Vody

ECONOMIC GROUND OF SUBSEQUENT DEVELOPMENT OF BOOTY URANIUM COMPLEXES IN UKRAINE

Н. В. Кирлик

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

N. Kyrlyk

graduate student, SHEE "Uzhgorod National University", Uzhhorod

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND THE EFFECT OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL OF THE COMPANY

О. Л. Кисельов

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНВЕСТИЦІЙНО-КУМУЛЯТИВНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Kiselyov

applicant, International university of business and law, Kherson

INVESTMENT-CUMULATIVE MODEL OF STRUCTURAL POLICIES

О. В. Прокоф'єва

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ РЕЦЕСІЇ

O. Prokof'eva

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

UKRAINIAN REINSURANCE MARKET ANALYSIS DURING GLOBAL RECESSION

У. П. Бабкевич

аспірант, кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств, Національний лісотехнічний університет України; головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю, Державна екологічна інспекція у Львівській області

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ПОГЛИНАТИ ПАРНИКОВІ ГАЗИ

U. Babkevych

Postgraduate student of economics and management of forest enterprises department, National Forestry University of Ukraine; Chief Specialist of the instrumental and laboratory control department, State Environmental Inspectorate in Lviv region.

PRINCIPLES OF ECONOMIC STIMULATION OF EFFECTIVE REPRODUCTION OF FOREST ECOSYSTEMS CAPACITY TO ABSORB GREENHOUSE GASES

А. А. Миколенко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РИНОК ЗОЛОТА

A. Mykolenko

Postgraduate of Taras Shevchenko National University

MAIN FACTORS THAT DRIVE GOLD MARKET

О. А. Добровенко

аспірант, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

O. Dobrovenko

postgraduate student, Department of Finance, Taras Shevchenko Kyiv National University

STRATEGIC PLANNING IMPROVEMENT IN BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE

В. І. Дмитрів

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

V. Dmytriv

postgraduate, Ternopil National Economic University

THE ASSESSMENT OF THE BASIC TENDENCIES OF ENTERPRISES' INNOVATION DEVELOPMENT IN UKRAINIAN REGIONS

П. М. Матвєєв

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ В УКРАЇНІ

P. Matveev

researcher, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT LANDHOLDINGS AND LAND USE SYSTEMS IN UKRAINE

А. С. Карнаушенко

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karnaushenko

graduate, DVNZ "KSAU"

FUNDAMENTALS OF INNOVATION FINANCING FARM

Ю. В. Котова

аспирант, кафедра экономической теории и экономических методов управления, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

ФИКТИВНАЯ И РЕАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ

Yu Kotova

postgraduate student, Department of Economic Theory and Economic Methods of Administering, School of Economics, Vasyl' Karazin Kharkiv National University

FICTITIOUS AND REAL CONSTITUENTS OF CURRENCY UNIT STABILITY

Османлы Джейхун Юнус оглы

аспирант, Азербайджанский Государственный Экономического Университета

НЕФТЕДОБЫЧА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Osmanli Ceyhun Yunus

postgraduate student, Azerbaijan State Economic University

OIL PRODUCTION IN AZERBAIJAN AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури[||]Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

І. В. Матюрін

к. н. держ. упр., начальник підрозділу Управління СБУ в Донецькій області

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

I. Matyurin

PhD in Public Administration, Head of Division of Security Service Department of Ukraine in Donetsk region

GOALS AND OBJECTIVES OF SOCIAL PROTECTION OF MILITARY PERSONNEL UNDER REFORMS IN THE ARMED FORCES AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES OF UKRAINE

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

BASIC PRINCIPLES OF FORMING OF REGION'S INNOVATIVE POLITICS

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ І ВЛАДИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP OF BUSINESS AND GOVERNMENT

Д. І. Єрмолаєв

аспірант, кафедра національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПІСЛЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

D. Iermolaiev

postgraduate student of national security' department, National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

INTELLIGENCE, COUNTERINTELLIGENCE AND SPECIAL SERVICES' REFORM AFTER COLD WAR: WORLD EXPERIENCE

М. П. Плахотний

аспірант, кафедра національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Plakhotnyi

postgraduate student of national security' department, National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

LEGAL REGULATION OF THE STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY

О. А. Кулинич

аспірант, кафедра управління національним господарством, магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заступник начальника Сулинського басейнового відділу охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Kulynych

Graduate student of department of management a national economy, master's degree of state administration National academy of state administration at President of Ukraine, depchief Sulinskogo pool department of guard, use and recreation of water biotresources and adjusting of fishing of Derzhribagentstva of Ukraine

BASIC PRINCIPLES OF GOVERNMENT CONTROL BY INNOVATIVE DEVELOPMENT

Є. Д. Федорчук

аспірант, кафедра економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

E. Fedorchuk

graduate student of economics and finance Kharkiv of Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

STATE CONTROL IN THE CONTEXT OF TRANSPORT STRATEGY OF UKRAINE

К. В. Кудлата

магістрант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL: THE CONCEPT AND ESSENCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили