Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014

Завантажити журнал №23, 2014

Економіка

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. О. Міщенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGION AND WAYS TO IMPROVE

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANAGING TRANSACTION COSTS OF AN ACCOUNTING INSTITUTE

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

CONCEPTUAL BASES OF FORMING INSTITUTIONAL INNOVATION DEVELOPMENT POLICY AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Р. М. Безус

к. е. н, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

R. Bezus

PhD, Assoc. Department of Finance, Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Ukraine

MONITORING THE COMPETITIVE POSITION OF ORGANIC PRODUCERS IN THE AGRICULTURAL MARKET

В. В. Нагорний

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. В. Петрюк

аспірант кафедри "Фінансів і кредиту" Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

V. Nagorny

PhD Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

M. Petryuk

Postgraduate Department "Finance and Credit", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SYSTEMS ANALYSIS OF STATE SUPPORT OF INNOVATION AND VENTURE CAPITAL PROSPECTS IN UKRAINE

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

Л. В. Маханько

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

СТАРТАП ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

L. Makhanko

Master student, Kryvyi Rih National University

STARTUP AS A PROGRESSIVE FORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

О. Ф. Андросова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет

Н. Є. Горобинська

магістр, Запорізький національний технічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Androsova

Ph.D., associate professor

N. Gorobinskaya

the Zaporozhia national technical university

ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF BANKS IN MODERN CONDITIONS

Т. О. Олійник

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет

Т. В. Шеремет

магістр, Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОГО СТАНУ

T. Oliynik

Ph.D., associate professor, the Zaporozhia national technical university

T. Sheremet

master's degree, the Zaporozhia national technical university

FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES AS THE MAIN INDICATOR FINANCIAL CONDITION

Гюль Сечкин

диссертант, Университет "Гафгаз", г. Баку

ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Gul Sechkin

doctoral candidate "Caucas" University, Baku

PRINCIPLES AND PROBLEMS OF REALIZATION OF CLUSTER DEVELOPMENT

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

R. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

MANAGEMENT CONTROL IN THE MANAGEMENT SYSTEM

В. Ф. Шукалович

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУТІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРОБІЗНЕСІ

V. Shukalovych

Phd Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INFORMATION PROVIDING OF INTERNAL INSTITUTIONS OF VERTICAL INTEGRATION IN AGRIBUSINESS

С. П. Карпенко

аспірант, Національний університет ДПС України

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ: ЧИННА ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ

S. Karpenko

PhD student of National University of state tax service of Ukraine

BUDGET REIMBURSEMENT OF VAT: CURRENT PRACTICES AND PROBLEMS

В. В. Волошина

викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

V. Voloshinа

Lecturer, Department of Accounting and Economic Analysis, National University of Mykolaiv V. Sukhomlynsky, m. Mykolaiv

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE THEORY OF ACCOUNTING AND CONTROL OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Д. С. Букреєва

асистент кафедри економічного аналізу та фінансів, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ БЛОКІВ

D. Bukreeva

assistant lecture of the Department of Economic Analysis and Finance, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipropetrovsk

TRANSFORMATION OF THE BUDGETING PROCESS AS AN INSTRUMENT TO INCREASE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE CONTROLLING USING OPTIMIZATION BLOCKS

Т. В. Радевич

аспірант, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

T. Radevich

Postgraduate Poltava University of Economics and Trade

LEGAL REGULATION OF THE ESSENCE OF CAPITAL INVESTMENT

Д. М. Овчаренко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Ovcharenko

postgraduate student, Sumy State University

FOREIGN EXPERIENCE ORGANIZATIONS OF EFFECTIVE ENERGY CONSERVATION MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. М. Шарівська

аспірант кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

O. Sharivska

post-graduate of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk

THE SOCIAL COMPONENT OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ РЕСУРСИ

V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

IMPROVING FINANCIAL STATEMENTS OIL AND FAT ENTERPRISES IN PART DISPLAY INFORMATION ABOUT MANPOWER

Я. В. Бабарика

здобувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. Babaryka

researcher of the department of management production and agribusiness, Kharkov national agrarian university named after V. V. Dokuchaev

ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK IN AGRICULTURAL ENTERPRISES KHARKIV REGION

І. В. Дьячук

аспірант, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

I. Dyachuk

postgraduate, East European University of Economics and Management, Cherkasy

THE PROMOTION FEATURES OF WINE INDUSTRY ENTERPRISES

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Bіben

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Л. В. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchanskа

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

ECONOMIC NATURE OF INVESTMENT AND BUSINESS CLIMATE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

P. Volianskyi

Doctor in Public Administration, Associate Professor Acting chief of the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection Kyiv

AREAS OF IMPROVING THE TRAINING PROCESS OF EXPERTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-СУДОВОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ У 20-Х НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

STATE REGULATION OF SCIENTIFIC AND LEGAL EXPERTISE IN THE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN THE 20'S EARLY 30-IES OF XX CENTURY

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ТА ЕЛЕМЕНТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

BASE PRINCIPLES AND ELEMENTS OF ANTICORRUPTION POLICY IN UKRAINE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК ЗАМОВНИКА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З НАЦІОНАЛЬНИМ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique AFU, Кyiv

ACTUAL PROBLEMS OF COOPERATION OF MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AS A CUSTOMER OF ARMAMENT AND MILITARY TECHNIQUE WITH NATIONAL DEFENSIVE-INDUSTRIAL COMPLEX

М. Ю. Мироненко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. Myronenko

Ph.D. in Economics, assistant professor of finance, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

ROLE OF GOVERNMENT IN FORMULATING PROGRAMS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT UNDER GLOBALIZATION

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

INVESTMENT FINANCIAL INFRASTRUCTURE AND ITS PLACE IN THE INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Д. Ю. Юрковський

аспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

D. Yurkovsky

graduate Department of public administration National Academy of public administration the President of Ukraine

SECURITY PRIORITIES OF THE CURRENT FOREIGN POLICY OF UKRAINE

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

CURRENT CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Т. В. Криворучко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

T. Kryvoruchko

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PECULARITIES OF STIMULATION OF INNOVATION SPHERE IN THE EU MEMBER STATES AND UKRAINE

Д. Ю. Полковниченко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРИ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

D. Polkovnichenko

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

FORMATION OF PUBLIC OPINION IN TERRITORY MANAGEMENT DURING EMERGENCY SITUATIONS

О. М. Соколова

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РЕАБІЛІТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

O. Sokolova

candidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

SANATORIUM AND HEALTH RESORT TREATMENT IS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE UKRAINIAN SERVICEMEN'S REHABILITATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент