Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2015

Завантажити журнал №23, 2015

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., м. Київ

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, проф. кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, professor, of Kyiv

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

UKRAINE'S ECONOMY IN THE GLOBALIZATION DIMENSION

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

В. М. Бардась

к. е. н., фінансовий директор, громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

І. А. Довга

аспірант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ, НАПРЯМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ З ПЕРЕДОВИМ ДОСВІДОМ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

V. Bardas'

Candidate of Science (Econ.), Chief Financial Officer, Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

I. Dovha

Postgraduate student, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

FISCAL REGULATING THE USE AND PROTECTION OF WATER RESOURCES IN UKRAINE: KEY TRENDS, TERRITORIAL ASYMMETRY, DIRECTIONS OF CONVERGENCE WITH ADVANCED EXPERIENCE

В. П. Задорожний

д. держ.упр., доцент кафедри фінансів та банківської справи Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

V. Zadorozhnyy

Poltava national technical Yuri Kondratyuk university assistant professor Department of Finance and Banking Doctor of Public Administration

IMPROVING THE MECHANISM OF GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT UKRAINE

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Г. В. Осипенко

аспірант, Хмельницький національний університет

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Chorna

Doctor of Economics, professor, head of department, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

V. Sokolovska

PhD, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

G. Osipenko

PhD student, Khmelnytsky National University

FINANCIAL RISKS OF INVESTMENTS IN ENTERPRISES

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ ДО ІНВЕСТУВАННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

MULTIPLICATIVE MECHANISM OF MOTIVATION THE PRIVATE CAPITAL TO INVEST IN LOW-CARBON DEVELOPMENT

О. М. Калівошко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, НУБІП України

ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. Kalivoshko

Ph.D., associate professor at Finance and credit department, NUB&N Ukraine

THE FINANCIAL CAPITAL CONCENTRATION TRENDS IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СЦЕНАРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇВ

S. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economi Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

SCENARIOS OF FORMING AND REALIZATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES PRODUCING FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES

О. Ю. Клементьєва

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Klementieva

Ph.D., associate Professor of Department of corporate finance and controlling, SHEI "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman"

INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS IN SMALL ENTERPRISES

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

INNOVATIVE ASPECTS OF ECONOMIC MODERNIZATION

В. І. Радько

к. е. н. доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Свиноус

д. е. н., профессор, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

V. Radko

Ph.D. docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Svynous

Prof., BilaTserkva national agrarian university

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF THE INTENSIFICATION OF DAIRY FARMING

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП

ТЕНДЕНЦІЯ ЗРОСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ВИКОРИСТАННЯ ГМО НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

THE UPWARD TREND IN THE MAJOR THREATS TO THE USE OF GMOS IN AGRICULTURAL UNDERTAKINGS

А. В. Соколов

к. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

A. Sokolov

candidate of science in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

METHODOLOGICAL ASPECT OF RESEARCH MANPOWER COMPETITIVENESS OF REGIONS

Д. О. Пильнов

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

D. Pylnov

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Accounting and Auditing Department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

THE CRITERIA FOR SELECTION OF COMPANIES FOR THE ANNUAL STATUTORY AUDIT: COMPARATIVE ANALYSIS

Н. М. Терещенко

к. п. н., доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМ, ПОЛІТИК ТА СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. Tereshchenko

candidate of pedagogical science, assistant professor of Department of Administrative and Medical management, Interregional Academy of Personnel Management

APPROACHES TO THE EVALUATING PROGRAMS, POLICIES AND STRATEGIES IN THE AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

KEY ASPECTS OF REPRODUCTION AND TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

THE MODERN PROCESS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN HEALTH CARE

Н. П. Москалюк

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ

N. Moskalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

CAPITAL ACCOUNT AND FINANCIAL ACCOUNT AS A MEANS OF OPTIMIZATION OF THE BALANCE OF PAYMENTS UKRAINE

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК СКЛАДОВА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Yu Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

PROCESS OF MANAGEMENT A CREDIT RISK AS CONSTITUENT OF BANK MANAGEMENT

А. В. Пислиця

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АКЦИЗІВ

A. Pyslytsya

PhD, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC VIEWS ON THE INTERPRETATION OF EXCISE EFFICIENCY

О. В. Небильцова

к. е. н., доцент, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЄС: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

O. Nebyltsova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF INTEGRATED REPORTING IMPLEMENTATION IN EU: METHODOLOGICAL APPROACHES

М. І. Ткаченко

к. е. н., доцент, докторант, Хмельницький національний університет

Н. В. Євдокимова

аспірант, Хмельницький національний університет

ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТОМ БАНКУ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

M. Tkachenko

Ph.D. in Economics, associate professor, doctorate student in Khmelnitsky National University

N. Evdokimova

Ph.D. student in Khmelnitsky National University

FORMATION OF THE BANK DEPOSIT PORTFOLIO BASED ON DYNAMIC PROGRAMMING

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ АПК

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

THEORETICAL-METHODICAL BASES OF THE ANALYSIS AND ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF THE SYSTEM OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

О. Ю. Панасюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

O. Panasiuk

PhD student, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsya

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN RURAL DEVELOPMENT UNDER DECENTRALIZATION OF POWER

І. Л. Артеменко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м.Київ

ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. Artemenko

postgraduate student, macroeconomics and public administration department, Kiev national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

STATE INVESTMENT POLICY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE AND ITS DESCRIPTION

О. В. Бабенко

асистент, Київський національний торгівельно-економічний університет

ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Babenko

assistant, Kyiv National University of Trade and Economics

INTEGRATION PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FORMING AT THE TOURIST ENTERPRISES

Гуламова Рена Камил гызы

диссертант Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СУБЪЕКТАМИ

Gulamovа Rena Kamil gizi

PhD student on the Academy of Public Administration under the president of the Republic of Azerbaijan

MANAGEMENT FEATURES INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES AND GLOBAL BUSINESS ENTITIES

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївського національного аграрного університету

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО — ШЛЯХ ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

D. Suharevs'ka

Postgraduate, Mykolayiv State Agrarian University

ECOLOGICAL FARMING IS THE WAY TO ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

О. В. Ірінчук

к. т. н., с. н. с., м. Київ

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

O. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department

S. Poteryaiko

PhD in military science, associate professor, leading research worker of the Research Department Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

O. Irinchuk

PhD in technical sciences, senior research worker, Kyiv

RISK MANAGEMENT APPROACHES DURING THE PERFORMANCE OF EMERGENCY ELIMINATION TASKS

О. М. Соколова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. н. з держ. у., Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ТЕРМІНОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)

O. Sokolova

PhD student

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

REHABILITATION SERVICE: TERMINOLOGY, CLASSIFICATION, FEATURES AND PRINCIPLES (THE ISSUE OF STATE REGULATION REHABILITATION OF THE ARMED FORCES UKRAINE)

І. П. Іванченко

науковий співробітник відділу з проблем навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

I. Ivanchenko

research worker of the department of training population in case of emergency situations of the Institute of State Administration in the Sphere of Civil Protection

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF THE CIVIL PROTECTION SYSTEM ITS ORGANIZING-ECONOMICAL COMPONENT

К. І. Полінчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

K. Polinchuk

Ph. D. Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE KEY ELEMENTS OF THE INVESTMENT POLICY IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

А. В. Дергач

аспірантка кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В CУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Dergach

graduate student of the Department of National Economy and Economic Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ADJUSTING OF MIGRATORY PROCESSES IS IN MODERNTERMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент